Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolag – ändringsanmälan om ledning, företrädare och revisorer till handelsregistret

Aktiebolag ska anmäla till handelsregistret alla ändringar som gäller styrelse, verkställande direktör, ställföreträdare för verkställande direktör, disponent, revisorer, personer med rätt att företräda bolaget eller förvaltningsråd.

Enligt aktiebolagslagen är förvaltningsrådet ett frivilligt organ. Om ett aktiebolag vill utse ett förvaltningsråd, ska det bestämmas i bolagsordningen.

Att anmäla prokurister är frivilligt, men om en registrerad prokura upphör att gälla, ska det anmälas till handelsregistret. Läs mer om prokura.

Personer som är fast bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver i vissa fall Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna vara till exempel styrelseledamot eller verkställande direktör i ett aktiebolag. Läs anvisningarna för hur du kan söka tillstånd för en styrelseledamot eller verkställande direktör som är fast bosatt utanför EES.

Här nedan finns information om följande:

Vem lämnar in anmälan?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om undertecknande av e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga (auktorisera) en utomstående person att lämna in e-anmälan. Läs mer om befullmäktigande på ytj.fiÖppnas i en ny flik

Egen anmälan om upphörande av uppdrag

En person som finns antecknad i handelsregistret men som har avgått eller vars uppdrag annars har upphört, kan själv lämna in en ändringsanmälan om saken.

Om en revisor lämnar sitt uppdrag under mandattiden, måste antingen företaget eller revisorn själv anmäla om avgången till handelsregistret.

Läs mer: Upphörande av uppdrag och anmälan om egen avgång i olika företagsformer

När anmäler jag?

Lämna in anmälan utan dröjsmål.

Hur anmäler jag i e-tjänsten på ytj.fi?

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha en finländsk personbeteckning och dessutom antingen personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Haru du inte finländsk personbeteckning? Om du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning, kan du lämna in en elektronisk anmälan genom att logga in på webblanketten. Gå till våra anvisningar för ändring av ledning, företrädare och revisorer på blankett.

E-tjänsten på ytj.fi hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Fyll i de begärda uppgifterna.

Vid anmälning av revisor observera följande:

  • Du kan endast anmäla en sådan revisor och revisorssuppleant som är godkänd (GR, CGR).
  • Om revisorn eller revisorssuppleanten är en revisionssammanslutning, anmäl uppgifterna om sammanslutningen och den huvudansvariga revisorn.

Ändringar som gäller förvaltningsråd kan endast anmälas på webb- eller pappersblankett. Gå till våra anvisningar för ändring av ledning, företrädare och revisorer på blankett.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

När du lämnar in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, behöver du inte bifoga till din anmälan ett beslut om valet av person till uppdrag (till exempel bolagsstämmoprotokollet eller styrelseprotokollet). Företaget måste ha beslutet om valet av person, vilket vi vid behov kan begära för behandlingen av anmälan.

Om du anmäler en person som inte har finländsk personbeteckning, bifoga en kopia av hens pass eller annan identitetshandling. Kopian ska vara styrkt av en person.

Vad kostar det?

Anmälan om ändring av styrelse, prokurister, personer med rätt att företräda bolaget, revisorer, verkställande direktör eller disponent kostar 50 euro per ärende i e-tjänsten på ytj.fi.

Exempel: ändring av styrelse och verkställande direktör kostar sammanlagt 100 euro i e-tjänsten på ytj.fi.

Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag är gratis.

E-tjänsten på ytj.fi beräknar behandlingsavgiften automatiskt. Betala avgiften i tjänsten med dina personliga nätbankskoder eller kreditkort efter att anmälan har undertecknats. Se prislistan med handelsregistrets behandlingsavgifter.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Om du lämnar in ändringsanmälan på blankett, är handläggningstiden längre jämfört med anmälan via e-tjänsten på ytj.fi. Gå till våra anvisningar för ändring av ledning, företrädare och revisorer på blankett.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Ändringar som du lämnar in om ansvarspersoner via e-tjänsten på ytj.fi kan registreras automatiskt. Läs mer om automatisk registrering.

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre. Öppnas i en ny flik

Mer information i lagstiftningen

Bestämmelser om aktiebolags ledning och företrädare finns i 6 kap. och bestämmelser om revisorer finns i 7 kap. i aktiebolagslagen. Läs mer i aktiebolagslagen i författningsdatabasen FinlexÖppnas i en ny flik.

Utskriftsversion Uppdaterad 12.04.2024