Upphörande av uppdrag och anmälan om egen avgång i olika företagsformer

De företag och sammanslutningar som är införda i handelsregistret måste anmäla alla ändringar i sina handelsregisteruppgifter.

Om ett företag försummar att anmäla ändringar, kan det hända att föråldrade uppgifter om registrerade personer blir kvar i handelsregistret. Då ligger det i personens eget intresse att själv anmäla sin avgång eller upphörandet av sitt uppdrag.

Anmälan är särskilt viktig om det är fråga om avgång från öppet bolag eller kommanditbolag. Annars kan bolagsmannens ansvar för bolagets skulder och andra förpliktelser fortsätta tills avgången antecknas i handelsregistret och kungörs.

Själva avgången eller upphörandet av uppdraget sker inte genom anmälan till handelsregistret, utan genom att följa de lagbestämmelser som gäller uppdraget eller ställningen i fråga.

När anmäler jag?

Anmäl alla ändringar utan dröjsmål.

E-anmälan eller pappersanmälan?

Följande slag av företag och sammanslutningar kan lämna in sin ändringsanmälan i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi:

 • aktiebolag
 • publikt aktiebolag
 • bostadsaktiebolag
 • andelslag
 • andelsbank
 • försäkringsaktiebolag
 • publikt försäkringsaktiebolag
 • ömsesidigt försäkringsbolag
 • publikt ömsesidigt försäkringsbolag
 • sparbank
 • öppet bolag
 • kommanditbolag
 • enskild näringsidkare.

Ärenden som gäller förvaltningsråd kan endast anmälas på pappersblanketter, liksom ändringar för företag vars företagsform inte anges i listan ovan.

Hur lämnar jag in e-anmälan?

För att kunna lämna in en e-anmälan på ytj.fi ska du ha en finländsk personbeteckning och ett av följande: personliga nätbankskoder, ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

Tjänsten hjälper dig att fylla i ändringsanmälan. Ange de begärda uppgifterna.

Vad kostar e-anmälan?

Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag är gratis.

Gå till ytj.fi för att lämna in din anmälan.

Hur lämnar jag in pappersanmälan?

Det finns olika anmälningsblanketter för olika företagsformer.

Läs först ifyllningsanvisningarna. Fyll sedan i och skriv ut den relevanta blanketten:

Vem ska underteckna anmälan?

Anmälan ska undertecknas av den person som avgått eller av en person som han eller hon har befullmäktigat.

Om flera personers avgång eller upphörande av uppdrag anmäls på samma pappersblankett, ska var och en som avgått eller den som han eller hon har befullmäktigat underteckna blanketten.

Fyll i dina uppgifter i fältet "Person och företag som kan lämna tilläggsuppgifter om denna anmälan". Då skickar vi dig ett handelsregisterutdrag om registreringen. Om du inte fyller i fältet, skickar vi registerutdraget till företagets adress.

Vilka bilagor?

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

I regel behövs inga andra bilagor.

Vad kostar pappersanmälan?

Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag är gratis.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.08.2021