Gå direkt till innehållet
Meny

Exempel på bolagsordning för aktiebolag

På den här sidan finns två alternativa exempel på aktiebolagets bolagsordning. Använd någotdera exemplet som mall för ditt bolags bolagsordning.

Kopiera texten i exemplet till ditt ordbehandlingsprogram och fyll i bolagets uppgifter. Redigera vid behov och lägg till bestämmelser.

Observera att om du använder det handledda etableringspaketet i e-tjänsten på ytj.fi för att starta ett aktiebolag, skapar tjänsten en bolagsordning i standardformat för bolaget. Läs mer om det handledda etableringspaketet för aktiebolag på prh.fi. 

Aktiebolagets bolagsordning – exempel A

1 § Bolagets firma är

2 § Bolagets hemort är

3 § Bolagets verksamhetsområde är

4 § Bolaget företräds av styrelsen. En styrelseledamot kan också ensam företräda bolaget. Därtill kan styrelsen ge en namngiven person prokura eller rätt att företräda bolaget.

Aktiebolagets bolagsordning – exempel B

1 § Bolagets firma är

2 § Bolagets hemort är

3 § Bolagets verksamhetsområde är

4 § Bolaget har en styrelse som omfattar en till fem ordinarie ledamöter och åtminstone en ersättare, om styrelsen har färre än tre ordinarie ledamöter. Styrelseledamöternas mandattid fortsätter tills vidare.

5 § Bolaget företräds förutom av styrelsen, även av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig samt av styrelseledamöterna två tillsammans. Därtill kan styrelsen ge en namngiven person prokura eller rätt att företräda bolaget.

6 § Kallelse till bolagsstämma ska lämnas tidigast två månader och senast en vecka före stämman skriftligen till varje aktieägare vars adress är känd för bolaget.

7 § Ordinarie bolagsstämma ska hållas årligen inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång på den dag som styrelsen bestämmer.

I den ordinarie bolagsstämman ska beslut fattas om
fastställande av bokslutet
användningen av den vinst som balansräkningen visar
ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
vid behov val av styrelseledamöter och revisorer.

8 § Aktieägare och bolaget har rätt att lösa in en aktie som från någon annan ägare än bolaget övergår till en annan.

Primär lösningsrätt har aktieägaren. Om flera aktieägare vill utöva sin lösningsrätt, delas aktierna mellan dem som önskar lösa in aktier, i proportion till deras aktieinnehav. Om aktierna inte delas jämnt, delas de aktier som blir kvar med lott mellan dem som önskar inlösen. Bolaget har lösningsrätt om ingen av aktieägarna löser in de övergående aktierna.

I övrigt tillämpas på inlösen bestämmelserna i aktiebolagslagen.

Utskriftsversion Uppdaterad 03.05.2023