Följ handläggningen av din anmälan i informationstjänsten Virre.

Etableringsanmälan för aktiebolag

Ett aktiebolag bildas när det registreras i handelsregistret. För att bli registrerat måste bolaget lämna in en etableringsanmälan. Med samma anmälan kan du anmäla bolaget även till Skatteförvaltningens register. Patent- och registerstyrelsen (PRS) handlägger de delar i anmälan som gäller handelsregistret, och Skatteförvaltningen handlägger de delar som anknyter till dess register.

Det är värt att satsa på valet av företagsnamn. Du kan studera företagsnamn, det vill säga firmor, på förhand i PRS namntjänst för företag. Gå till namntjänsten.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Här nedan finns information om följande:

När anmäler jag?

Anmäl aktiebolaget till handelsregistret inom tre månader från det att avtalet om bolagsbildning undertecknades. Om anmälan blir försenad, förfaller aktiebolagsbildningen och inget bolag bildas.

Har bolaget något aktiekapital?

Aktiebolagets aktiekapital har inget minimibelopp. Du kan starta ett aktiebolag utan aktiekapital eller med aktiekapital.

Om bolaget inte har något aktiekapital, registrerar vi 0 euro som bolagets aktiekapital.

Obs: För närvarande är det möjligt att starta aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi endast om aktiekapitalet är 0 euro.

Om du startar ett aktiebolag som har aktiekapital, läs våra anvisningar för hur du lämnar in en etableringsanmälan på blankett.

Hur lämnar jag in etableringsanmälan och startar aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi?

Du kan lämna in en etableringsanmälan, det vill säga starta ett aktiebolag, i e-tjänsten på ytj.fi. Använd e-tjänsten om följande villkor uppfylls:

  • Den som lämnar in anmälan har en finländsk personbeteckning och därtill något av dessa: finländska personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).
  • Samtliga aktietecknare är myndiga personer, och de och styrelseledamöterna och den eventuella verkställande direktören har en finländsk personbeteckning och därtill något av dessa: personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).
  • Bolagsordning i standardformat är tillräcklig för bolaget.
  • Aktierna har inget teckningspris, och aktiekapitalet är 0 euro.
  • Eventuella revisorer, prokurister och personer som har rätt att företräda bolaget har en finländsk personbeteckning.

Om dessa villkor inte uppfylls, läs våra anvisningar för hur du lämnar in en etableringsanmälan på blankett.

Vad ska jag anmäla i e-tjänsten på ytj.fi?

Om du lämnar in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, skapar tjänsten automatiskt ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning för ditt aktiebolag.

Ange följande uppgifter:

  • aktiebolagets namn, verksamhetsområde, räkenskapsperiod, hemort samt eventuella bifirmor och deras verksamhetsområden. Läs mer om verksamhetsområde.
  • namn på och personbeteckningar för styrelseledamöterna och den eventuella verkställande direktören
  • namn på och personbeteckningar för eventuella revisorer, prokurister eller personer med rätt att företräda bolaget.

Vad kostar anmälan?

Priset för e-anmälan är 240 euro. Betala avgiften i e-tjänsten på ytj.fi efter att anmälan har undertecknats.

Anmälan om bifirma kostar 60 euro per namn. Läs mer om bifirma.

Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.


Om du lämnar in din etableringsanmälan på blankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan på ytj.fi. Läs våra anvisningar för hur du lämnar in en etableringsanmälan på blankett.

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.

Om du ännu inte vet FO-numret för ditt nya företag, använd företagssökningen i Virre för att ta reda på numret.

Efter registreringen: lämna in en avgiftsfri anmälan om förmånstagare till handelsregistret

Du får ett handelsregisterutdrag när PRS har registrerat bolaget i handelsregistret. Efter detta lämna in en separat anmälan om bolagets verkliga förmånstagare. Anmälan är lagstadgad och avgiftsfri. Läs mer om förmånstagare och anmälan.

Ombildning av enskild näringsidkare (företagare med firma) till aktiebolag

Vill du fortsätta en enskild näringsidkares näringsverksamhet (företagare med firma) i form av ett aktiebolag eller upphäva en enskild näringsidkares firma på samma gång som du registrerar aktiebolaget? Lämna då in etableringsanmälan för aktiebolag på pappersblankett och begär samtidig handläggning av anmälningarna. Läs mer om ombildning av enskild näringsverksamhet till aktiebolag.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.08.2022