Gå direkt till innehållet
Meny

Blanketter för aktiebolags etableringsanmälan

Du kan starta ett aktiebolag också i e-tjänsten på ytj.fi. Gå till anvisningarna för att starta ett aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi.

Om du lämnar in din etableringsanmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med e-anmälan på ytj.fi.

Här nedan finns information om följande:

När anmäler jag?

Anmäl aktiebolaget till handelsregistret inom tre månader från det att avtalet om bolagsbildning undertecknades. Om anmälan blir försenad, förfaller aktiebolagsbildningen och inget bolag bildas.

Hur anmäler jag på pappersblanketter?

Du behöver anmälningsblanketterna (Y-blankett och bilageblanketter). Du kan använda

 • antingen det färdiga etableringspaketet
 • eller fylla i blankett Y1, bilageblankett 1 och personuppgiftsblanketten.

Färdiga etableringspaketet

Det färdiga etableringspaketet innehåller dokumentmallar för avtalet om bolagsbildning och bolagsordningen samt anmälningsblanketter och anvisningar. Aktierna måste betalas med pengar.

Öppna etableringspaketet. (pdf, 1.2 Mt)

Blankett Y1, bilageblankett 1 och personuppgifsblankett

Om du inte använder etableringspaketet och du redan har avtalet om bolagsbildning och andra handlingar upprättade, lämna in din anmälan på blankett Y1, bilageblankett 1 och personuppgiftsblanketten.

Öppna blankett Y1, bilageblankett 1 och personuppgiftsblankett. (pdf, 611.6 kt)

Gör så här

Spara blanketterna först på din egen dator innan du börjar fylla i dem.

Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret.

Observera, att du endast kan anmäla en sådan revisor och revisorssuppleant som är godkänd (GR, CGR).

Alla de uppgifter och handlingar som du lämnar in är offentliga med undantag av personuppgiftsblanketten och eventuella passkopior. Bifoga inte till din anmälan andra handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Sänd blanketterna, kvitto på behandlingsavgiften och alla övriga nödvändiga bilagorna (se punkten Vilka bilagor) per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vem undertecknar?

Anmälan undertecknas av en ordinarie styrelseledamot. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor?

Om du anmäler på pappersblankett ska du bifoga följande handlingar:

 • Kvittot på betalad behandlingsavgift
 • Avtalet om bolagsbildning i original
 • Kopia av bolagsordningen. Se våra exempel på bolagsordning.
 • Styrelseledamöternas och verkställande direktörens försäkran om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid bolagsbildandet (fyll i fältet i fråga på blankett Y1 eller använd separat bilaga)
 • Intyg från bolagets revisorer över att aktiebolagslagens bestämmelser har iakttagits (fyll i fältet i fråga på blankett Y1 eller använd separat bilaga) eller en annan redogörelse för betalningen av aktierna, om aktiebolaget inte är förpliktat att välja en revisor. Den andra redogörelsen kan vara till exempel en utskrift av den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod, en kopia av ett kontoutdrag, ett kvitto från betalautomaten eller ett intyg av bolagets revisor.
 • Revisorernas intyg eller annan redogörelse behövs endast om ett belopp har betalats för aktierna, det vill säga aktierna har ett teckningspris.

Vilka redogörelser behövs om aktiebolaget inte väljer någon revisor?

Om aktiebolaget enligt lagen eller bolagsordningen inte är förpliktat att välja en revisor, ska bolaget ge en annan redogörelse om betalningen av aktierna.

Redogörelsen kan utgöras av

 • intyg från revisor som bolaget frivilligt har valt
 • intyg från revisor om övergången av egendom
 • kontoutdrag eller motsvarande intyg från penninginstitut
 • utskrift över den slutgiltiga betalningstransaktionen med bankens arkiveringskod
 • kopia av kontoutdrag eller kvitto från betalautomat
 • giroblankettens nedersta sida försedd med bankens stämpel.

Vilka bilagor, om teckning av aktier har betalats med apport?

Om teckningspriset har betalats med apportegendom, bifoga ett revisorsintyg om apportegendomen och en redogörelse för övergången av egendom, till exempel köpebrev för fastighet. Läs mer om apport.

Vad bifogar jag till anmälan om personen inte har finländsk personbeteckning?

Om du för första gången anmäler till handelsregistret en person som inte har finländsk personbeteckning, bifoga en redogörelse om att personen existerar, till exempel en kopia av hans eller hennes pass eller ett utdrag ur ett företagsregister i ett annat land. Läs mer om tillstånd för personer bosatta utomlands.

Kom ihåg att fylla i personuppgiftsblanketten.

Vad kostar det?

En anmälan som lämnats in på pappersblankett kostar 370 euro. Bifirma kostar 70 euro per bifirma.

En anmälan som lämnats in på webblankett (om anmälaren inte har finländsk personbeteckning) kostar 370 euro. Bifirma kostar 70 euro per bifirma.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om ingen av styrelsen i det bolag som startas har finländsk personbeteckning, är det inte möjligt att lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du kan emellertid lämna in din etableringsanmälan för aktiebolag elektroniskt på webblankett om följande villkor uppfylls:

 1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
 2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.

Lämna in anmälan genom att logga in på webblanketten ”Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret”. När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ”Etableringsanmälan för aktiebolag”. Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketterna (läs anvisningarna om anmälan på den här sidan), kvitto på behandlingsavgiften (priset på en elektronisk etableringsanmälan) och alla övriga nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten ”Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret”.Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre. Öppnas i en ny flik

Om du ännu inte vet FO-numret för ditt nya företag, använd företagssökningen i Virre för att ta reda på numret.

Efter registreringen: lämna in en avgiftsfri anmälan om förmånstagare

Du får ett handelsregisterutdrag när vi har registrerat bolaget i handelsregistret.

När du startar ett aktiebolag på pappers- eller webblankett, måste du efter registreringen av ett nytt bolag lämna in en separat anmälan om verkliga förmånstagare (de personer som utövar äganderätt eller ett bestämmande inflytande i bolaget). Anmälan är lagstadgad och avgiftsfri. Läs mer om anmälan om förmånstagare.

Utskriftsversion Uppdaterad 06.02.2024