Gå direkt till innehållet
Meny

Anvisningar för utformning av företagsnamn

Ett företagsnamn, dvs. firma, kan konstrueras på många olika sätt.

Ett vanligt sätt är att kombinera ett ortnamn med ord som beskriver företagets verksamhet. Det går också att använda sitt eget namn som firma, eller så kan firman vara ett rent fantasiord eller en kombination av kända ord som bildar en helhet med uppfinningshöjd.

Ju mer uppfinningshöjd firman har, desto starkare skydd får den. En firma med uppfinningshöjd skiljer sig tydligast från andra registrerade firmor och fastnar i minnet hos kunderna.

PRS rekommenderar att vid utformning av firma följa rättstavningsreglerna som gäller för respektive språk. Läs anvisningarna för finskspråkiga företagsnamn i Kielitoimiston ohjepankki på webbplatsen av Institutet för de inhemska språken (på finska).Öppnas i en ny flik

Vad kontrollerar PRS före registrering?

Innan ditt företagsnamn registreras kontrollerar vi följande:

Kännetecken för företagsform

En firma ska i regel innehålla kännetecknet för företagsformen.

En parallellfirma ska också innehålla kännetecknet för företagsformen. Läs mer om kännetecken för parallellfirma.

En bifirma får däremot inte innehålla något kännetecken för företagsformen.

Kännetecken för olika företagsformer

Företagsform Kännetecken för företagsform
Bostadsaktiebolag Bolagsformen ska tydligt framgå av firman. Tydliga kännetecken är till exempel ordet bostadsaktiebolag eller förkortningarna Bostads Ab och Bost. Ab. Dessutom ska bolagets hemort tydligt framgå av firman.
Enskild näringsidkare Kännetecknet är inte obligatoriskt. Fma eller Firma är ofta använda kännetecken.
Aktiebolag Aktiebolag eller Ab.
Publikt aktiebolag Publikt aktiebolag eller Abp.
Fastighetsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag Aktiebolag eller Ab, eftersom det är fråga om aktiebolag. Orden fastighet och ömsesidigt fastighetsbolag är vanliga men inte obligatoriska.
Kommanditbolag Kommanditbolag eller Kb. Firman får inte innehålla namn på tysta bolagsmän.
Öppet bolag Öppet bolag. Förkortningen Öb kan inte användas. Bolagsmännens efternamn, till exempel Virtanen & Sjölund, anses utgöra kännetecken för ett öppet bolag, och då behöver inte ordparet öppet bolag tas med i firman.
Andelslag Andelslag, Anl. eller andels- som sammansättningsled. Personnamn får inte ingå i firman.
Filial Firman ska bestå av den utländska näringsidkarens registrerade firma och sådana tillägg som visar att det är fråga om en filial. Tillägget kan till exempel vara filial i Finland eller filial.

Särskiljningsförmåga

Hurdan är en särskiljande firma?

Enligt firmalagen ska firman särskilja innehavarens företag. Ord eller uttryck som inte ensamma räcker till att särskilja företaget försvagar firmans särskiljningsförmåga. Som firma godkänns till exempel inte

  • endast uppgift om verksamhetens art, till exempel "Byggnadsfirma Ab"
  • benämning på en vara eller tjänst som erbjuds, till exempel "Godisgrossist Ab" eller "Företagskonsulter Ab"
  • vanliga förnamn eller efternamn, till exempel "Johan Ab" eller "Nurminen Ab"
  • vanliga ortnamn, till exempel "Hyvinge Ab" eller "Paris Ab"
  • enbart bokstavs- eller sifferkombinationer som inte kan bilda ett uttalbart ord, till exempel "XVX Ab" eller "X4R=66 Ab"
  • enbart ett allmänt verb eller adjektiv, till exempel "Springa Ab" eller "Bästa Ab".

Vi kan inte registrera och ge ensamrätt till en firma som saknar särskiljningsförmåga. Genom att komplettera en firma av ovan nämnt slag till exempel med ett ortnamn, personnamn, fantasiord eller en bokstavskombination kan den ändå som helhet bli tillräckligt särskiljande för att kunna registreras.

Toppdomäner såsom .fi, .com, .net, .org, .int, .mil, .edu eller .biz ökar inte firmans särskiljningsförmåga och räcker inte ensamma till att eliminera förväxlingsbarheten. Till exempel "Phone.fi" och "Phone.com" är inte särskiljande firmor.

Finländska domännamn

Transport- och kommunikationsverket Traficom beviljar domännamn under den nationella toppdomänen .fi. Med domännamn avses den del av internetadressen som står mellan www. och .fi. Till exempel i internetaddressen www.exempel.fi är domännamnet "exempel". Ett domännamn kan inte innehålla en punkt (.).

Olika villkor gäller för registrering av domännamn respektive företagsnamn.

Ensamrätt till en registrerad firma garanterar inte att innehavaren kan registrera samma namn som domännamn. Ett registrerat domännamn garanterar inte heller att näringsidkaren får motsvarande namn som firma registrerad. Vid registrering av firma granskar vi inte om firman är förväxlingsbar med registrerade domännamn.

Exempel på firmor och domännamn:

Firman är "Exempel Ab". Ett motsvarande, med firman enhetligt domännamn är "exempel", så att företagets internetadress blir www.exempel.fi

Firman är "www.exempel.fi Ab". Den innehåller en punkt (.), varför ett med firman enhetligt domännamn inte kan registreras.

Man ansöker om fi-domännamn via registrarer. Läs anvisningar för att ansöka om ett fi-domännamn på Traficoms webbsidorÖppnas i en ny flik.

På Traficoms sidor finns också en söktjänst som du kan använda för att kontrollera om det domännamn du önskar är ledigt. Sök Fi-domännamn i Traficoms tjänstÖppnas i en ny flik.

Skiljaktighet

En firma ska tydligt skilja sig från de namn som redan finns i registret.

Ett identiskt eller mycket närliggande firma kan därför inte registreras. Namnen får varken i skrift eller tal vara identiska. Skiljaktigheten ökas inte med att firmorna har olika kännetecken för företagsform.

Exempel:

"Jarcom Ab" och "Jarcom Öppet bolag" kan inte registreras parallellt, eftersom olika företagskännetecken inte räcker till att särskilja namnen från varandra.

"Besstion" och "Bestion" kan inte registreras parallellt, eftersom de uttalas identiskt.

Förväxlingsbarhet

En firma får inte vara förväxlingsbar med skyddade firmor, oregistrerade (sekundära) kännetecken eller varumärken.

Förväxlingsbarheten kan i regel utgöra ett registreringshinder endast när det gäller företag inom samma eller liknande verksamhetsområden. Sammanfattningsvis kan konstateras att namn på företag som verkar inom samma eller liknande verksamhetsområde måste skilja sig tydligare från varandra än namn på företag som verkar inom olika verksamhetsområden.

Om ditt namnförslag har stött på hinder i form av ett liknande företagsnamn eller varumärke, kan firman ändå registreras om innehavaren av den hindrande rättigheten ger sitt skriftliga samtycke till det. Samtycket ska bifogas till registeranmälan.

Exempel:

"LP-Byggherre" och "LP-Byggare"

"Net-Wedge Ab" och "Net-Wedge Finland Ab"

"Guld-Katrina" (varumärke) och "Kaffehandel Guld-Katrina"

Efternamn

Det är vanligt att använda sitt eget namn i företagsnamnet. Namnet får dock inte utan vederbörligt samtycke innehålla något som kan uppfattas som någon annans efternamn. Som efternamn räknar PRS sådana namn som endast används som efternamn och som inte används i någon annan betydelse.

Exempel:

Användningen av firman "Konsthandel Strömfors Ab" förutsätter att näringsidkaren heter Strömfors.

Namnet "Konstaffär Tjäder" kan registreras även om näringsidkaren inte heter Tjäder, eftersom ordet "tjäder" har en dubbel betydelse.

Däremot kan förnamn fritt användas i företagsnamn. Till exempel firman "Leksaksaffär Laura" kan användas även om det inte finns någon i företaget som heter Laura i förnamn.

Annat

En firma får inte utan vederbörligt samtycke innehålla

  • något som kan uppfattas som någons konstnärsnamn eller som titel på någons skyddade litterära eller konstnärliga verk
  • en skyddad nationell eller internationell benämning eller namnförkortning
  • något som kan uppfattas som ett namn på en stiftelse, förening eller liknande sammanslutning.

Firman får inte heller vilseleda allmänheten. En firma kan bedömas som vilseledande om den till exempel ger felaktig information om näringsidkarens namn eller om den hänvisar till annan näringsverksamhet än den som bedrivs enligt verksamhetsområdet.

En firma får inte heller strida mot god sed eller allmän ordning. Därmed får en firma till exempel inte innehålla ord som syftar på olaglig verksamhet.

Utskriftsversion Uppdaterad 16.11.2020