Gå direkt till innehållet
Meny

Återställande av rättsförlust

Om en patentsökande eller en patenthavare underlåter att vidta en åtgärd inom utsatt tid, kan detta leda till rättsförlust, det vill säga att en ansökan eller ett patent förfaller. Exempel på sådana situationer är en obetald årsavgift eller en överskriden tidsfrist för validering av ett europeiskt patent. Sökanden har möjlighet att göra en framställning till Patent- och registerstyrelsen (PRS) för att återställa rätten, om förutsättningarna i lagen uppfylls (71 a § i patentlagen).

Förutsättningarna för återställande

Omsorgsfull hantering

Det är möjligt att återställa rätten, om patentsökanden eller patenthavaren har varit så omsorgsfull som omständigheterna kräver vad gäller iakttagandet av föreskriven tid, men trots detta har åtgärden inte vidtagits inom tidsfristen. Exempelvis omedvetenhet om lagen eller det att man glömmer tidsfristen är inte någon grund för att godkänna framställningen.

Lagen ställer inte några kriterier för bedömning av omsorgsfullhet och omständigheter, varför PRS bedömer alla framställningar helhetsinriktat och från fall till fall.

Framställningen ska göras inom utsatt tid

Framställningen för att återställa rätten kan inte göras när som helst utan inom två lagstadgade tidsfrister:

  • Framställningen och de bristande åtgärderna ska göras inom två månader från det att patenthavaren eller patentsökanden blev medveten om överskridandet av tidsfristen.
  • Den absoluta tidsgränsen för att göra framställningen är dock ett år från tidsfristens utgång. I fråga om årsavgifter räknas tidsfristen på ett år från den utsatta dagen som är vitesbelagd.

Båda förutsättningarna för tidsfrist ska uppfyllas för att PRS tar upp framställningen till handläggning. Detta innebär att återställande av rätten inte är möjligt ett år efter tidsfristens utgång, även om sökanden inte hade blivit medveten om överskridandet av tidsfristen. Likaså, om sökanden får veta om överskridandet av tidsfristen och inte reagerar inom två månader, tas framställningen inte upp till handläggning, även om mindre än ett år hade gått från överskridandet av tidsfristen.

I fråga om framställningar som gäller prioritet är tidsfristen striktare: framställningen ska göras senast inom två månader från att tidsfristen för prioritet har gått ut.

Läs 71 a § i patentlagen.Öppnas i en ny flik

Hur gör jag en framställning om återställande av rätt?

Ansök om återställande av rätten skriftligt genom att lämna in en fritt formulerad framställning till PRS. Gör framställningen på svenska eller finska. Ett ombud ska uppvisa fullmakt.

Utöver framställningen ska den bristande åtgärden vidtas. Med detta avses till exempel betalning av alla sådana avgifter som har förfallit före framställningen har gjorts eller inlämnande av en översättning.

Av framställningen ska framgå

  • patentets registernummer eller ansökningsnummer
  • uppgift om när patenthavaren eller patentsökanden blev medveten om överskridandet av tidsfristen för att PRS kan bedöma on framställningen har gjorts inom tidsfristen
  • redogörelse för varför åtgärden inte har vidtagits inom tidsfristen
  • redogörelse för hur sökanden har varit så omsorgsfullt som omständigheterna kräver för att iaktta tidsfristen.

Redogörelserna kan exempelvis innehålla utlåtanden, interna rapporter eller annat motsvarande.

Handläggningen av framställningen är avgiftsbelagd. Utöver en eventuell återstående avgift ska en avgift för avgörande enligt gällande prislista betalas till PRS. Kontrollera avgiftsbeloppet i vår prislista: "Avgift för avgörande enligt 71 a § i patentlagen".

Om PRS avslår framställningen, återbetalas avgifterna för den bristande åtgärden till den som har gjort framställningen. Vi återbetalar inte avgiften för avgörandet.

Handläggning och avgörande

Ärendet kan sluta på tre olika sätt:

  • framställningen tas inte upp till handläggning på grund av överskridande av tidsfristerna enligt förutsättningarna eller på grund av en återstående avgift
  • framställningen godkänns
  • framställningen avslås

Om förutsättningarna uppfylls, och det inte finns några hinder för att godkänna framställningen, godkänner PRS framställningen. I sådant fall anses den bristande åtgärden ha vidtagits inom tidsfristen och PRS återställer patentets giltighet. Uppgiften om det godkännande beslutet publiceras i följande patenttidning.

Observera att en i 71 c § i patentlagen avsedd rätt till utnyttjande av uppfinningen kan ha uppkommit för en tredje part under tiden mellan rättsförlusten och kungörandet i tidningen.

Om förutsättningarna inte uppfylls eller framställningen inte av någon annan anledning kan godkännas, skickar PRS en begäran om yttrande till den som har gjort framställningen. Det föreläggs en tidsfrist på två månader för att ge yttrandet.

PRS antingen godkänner eller avslår framställningen efter att yttrandet har handlagts. Du kan överklaga avslagsbeslutet hos marknadsdomstolen.

Utskriftsversion Uppdaterad 05.05.2022