Gå direkt till innehållet
Meny

Ansöka om patent i Kina

Patent söks vid det kinesiska patentverket (CNIPA, China National Intellectual Property Administration). Systemet omfattar tre typer av patent: uppfinningspatent, nyttighetsmodellpatent och designpatent.

  • Uppfinningspatentet motsvarar det finländska patentet. Nyheten och uppfinningshöjden granskas vid CNIPA, och skyddstiden är 20 år.
  • Nyttighetsmodellpatentet motsvarar i huvudsak vår nyttighetsmodell. Skyddstiden är 10 år, och uppfinningshöjden bedöms inte. Det som skiljer sig från finländsk praxis är att CNIPA på eget initiativ kan granska och vid behov avslå en nyttighetsmodellpatentansökan på grund av felande nyhet.
  • Designpatentet motsvarar det finländska mönsterskyddet och skyddstiden är 15 år.

Om du gör en uppfinning på Kinas område måste du ge in en första patentansökan till CNIPA eller be CNIPA om en särskild säkerhetsgranskning och tillstånd att lämna in en första ansökan i ett annat land. I Kina kan en uppfinning inte patenteras om den strider mot den kinesiska lagen. Övriga fall som utesluts utanför patentskyddet är i huvudsak desamma som enligt den finländska praxisen.

Läs mer i handboken Patenttikäsikirja (på finska; punkt E.2).

Kinesiskt patentombud

Du behöver ett kinesiskt patentombud för att kunna ansöka om patent vid CNIPA. Om du har bostad eller driftställe i Kina är det inte obligatoriskt att anlita ett ombud men vi rekommenderar det. Då du avfattar ansökan lönar det sig att fästa särskild uppmärksamhet vid att texten blir rätt översatt till kinesiska. PCT-ansökan till CNIPA kan också avfattas på engelska. För att påskynda handläggningen lönar det sig att utnyttja PPH-avtalet , om prioritetsansökan för den kinesiska ansökan redan har godkänts av PRS.

Överklagande av beslut

Om CNIPA avslår din patentansökan kan du överklaga det till CNIPAs besvärsnämnd (Re-examination board, PRB). Även talan om ogiltigförklaring av beviljat patent ska väckas inför besvärsnämnden. Det kinesiska patentsystemet saknar en särskild invändningstid, och du kan väcka talan om ogiltigförklaring när som helst efter beviljandet av patent. Besvärsnämndens beslut kan överklagas till rättsinstanser i Peking (Beijing IP Court och High People’s Court).

Patenttvister

I Kina avgörs patenttvister antingen vid domstol eller genom administrativt förfarande. Svarandens hemvist eller platsen där intrånget skedde avgör platsen för domstolsförhandlingen. Vid administrativt förfarande fattar den lokala IP-myndigheten ett beslut i tvisten. Ärendet handläggs snabbare än vid domstol men inga skadestånd döms.

Beslutet av den administrativa handläggningen kan överklagas vidare till domstol. Om du vill väcka en intrångstalan direkt vid domstol, är den första instansen i patenttvister i allmänhet den lokala domstolen Intermediate People’s Court, vars beslut vidare kan överklagas till High People’s Court. Viktigare fall kan föras direkt inför High People’s Court, vars beslut med besvärstillstånd kan överklagas till den högsta domstolen i Kina.

Tidsgränsen till att överklaga är normalt mycket kort i det kinesiska rättssystemet, vilket är bra att förbereda sig för redan på förhand. Liksom vårt finländska system saknar det kinesiska rättssystemet en case law-praxis. Beslut av den högsta domstolen är således prejudicerande men inte direkt förpliktande till exempel vid handläggningen vid CNIPA.

I Kina finns specialdomstolar för IPR-ärenden bland annat i Peking, Shanghai och Guangzhou. IP-domstolarna avgör inom sina områden alla tvister som gäller patent, nyttighetsmodeller och mönsterskydd. Dessutom verkar de som appellationsdomstolar i fråga om varumärkes- och upphovsrättstvister som redan har prövats av lokala domstolar.

Ändringar i patentlagen 2021

Kinas patentlag uppdaterades senast i juni 2021.

Ytterligare information

CNIPA på WIPOs webbplatsÖppnas i en ny flik

Liguo Zhang: Introduction to Intellectual Property Protection in China (pdf, 0.7 MB)

Utskriftsversion Uppdaterad 14.10.2021