Felaktiga uppgifter i registret

De uppgifter som gäller dig och som finns i PRS register kan vara felaktiga på grund av omständigheter utanför din kontroll.

Exempel:

Du har antecknats i handelsregistret som styrelseledamot i ett bolag utan ditt samtycke.

Du kan be oss korrigera den felaktiga uppgiften. Korrigeringen är gratis.

Vi måste försäkra oss om din identitet för att kunna korrigera uppgiften på rätt sätt.

Gör så här

Lämna in en skriftlig begäran om korrigering. Ange följande i din begäran:

  • Det fel i dina uppgifter som vi ska korrigera. Motivera varför det är fråga om ett fel.
  • Ditt namn och personbeteckning eller födelsedatum om du inte har finländsk personbeteckning.
  • Dina kontaktuppgifter, såsom e-postadress eller telefonnummer, så att vi kan kontakta dig vid behov.
  • Om ärendet gäller ett företag, en förening eller en stiftelse, ange namn och FO-nummer eller registernummer.

Datera och underteckna din begäran och skicka den till oss antingen

Har ditt uppdrag som antecknats i registret upphört?

Ett företag eller en sammanslutning som antecknats i handels-, förenings- eller stiftelseregistret ska anmäla oss om ändringar i registeruppgifter. Till exempel personbyten ska anmälas utan dröjsmål.

Om du har haft ett uppdrag som är antecknat i registret men som har upphört, har du rätt att även själv lämna in en anmälan om att uppdraget upphört. Anmälan är gratis.

Läs mer i våra registerspecifika anvisningar om hur du anmäler om upphörande av uppdrag:

Korrigering av felaktiga personuppgifter i patent-, nyttighetsmodell-, varumärkes- eller mönsterregistret samt i företagsinteckningsregistret

Du kan begära korrigering av felaktiga personuppgifter i patent-, nyttighetsmodell-, varumärkes- eller mönsterregistret samt i företagsinteckningsregistret på det sätt som beskrivs i stycket "Felaktiga uppgifter i registret".

Får du meddelanden, nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelanden från PRS?

Du kan begära korrigering av felaktiga och inexakta uppgifter som avser dig och som behandlats i PRS kommunikation och marknadsföring. Ange följande i din begäran:

  • vilka meddelanden du har fått från PRS
  • till vilken adress du har fått meddelandena
  • vilka uppgifter som ska korrigeras.

Skicka din begäran per e-post till viestinta(at)prh.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 26.06.2019