Gå direkt till innehållet
Valikko

Dataskyddsbeskrivning för patentregistret

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Jorma Lehtonen
jorma.lehtonen(at)prh.fi
Tfn 029 509 5904

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i patentregistret med stöd av artikel 6.1(c) i den allmänna dataskyddsförordningen, det vill säga behandlingen är nödvändig för att iaktta Patent- och registerstyrelsens (PRS) lagstadgade förpliktelse.

Enligt 7 § i patentlagen (550/1967) ska PRS föra diarium över inkomna patentansökningar och enligt 52g § i patentförordningen (669/1980) diarium över inkomna ansökningar om tilläggsskydd.

Enligt 52 t § i patentförordningen för PRS ett särskilt diarium över europeiska patentansökningar av vilka översättning enligt 70 n § i patentlagen har givits in till PRS.

Enligt 49 § i patentförordningen förs ett särskilt diarium över de till PRS ingivna internationella patentansökningarna.

Enligt 70 f § 2 mom. i patentlagen kan en ansökan om europeiskt patent också ges in till PRS, som vidarebefordrar den till europeiska patentverket.

Enligt 20 § i patentlagen för PRS patentregister över beviljade patent och enligt 52 m § i patentförordningen register över meddelade tilläggsskydd. Patentregistret innehåller uppgifter om patent som PRS har beviljat och om europeiska patent som har rättsverkan i Finland.

PRS avfattar en patentskrift med stöd av 21 § i patentlagen när patent beviljas och trycker ett sammandrag med stöd av 25 § i patentförordningen efter att ansökan har blivit offentlig.

Enligt 43 § i patentförordningen förs kungörelserna i patentärenden in i tjänsten Tidningar för industriellt rättsskydd, som är en publikation utgiven av PRS.

Enligt 2 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) handlägger PRS ärenden som gäller patent och tillhandahåller informationstjänster i anslutning till denna uppgift.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

I diariet antecknas sökandens namn, hemort och adress, eventuellt ombuds namn, hemort och adress samt uppfinnarens namn och adress. Vid överlåtelse av patentansökan antecknar vi i diariet överlåtelsetagarens identifieringsuppgifter samt namn och adress för den som framställt anmärkningen. Om någon visar att han eller hon äger bättre rätt till uppfinningen än sökanden, antecknas sådan persons namn och adress också i diariet.

I patentregistret införs patenthavarens och tilläggsskyddsinnehavarens namn och adress, uppfinnarens namn och adress, invändarens namn och adress samt eventuellt ombuds namn, hemort och adress.
I patentregistret förs dessutom in rättsinnehavarens namn, hemort och adress i samband med anteckning om överlåtelse, pantsättning eller licensiering av patent.

För att underlätta kontakten samlar vi in även information om ovan nämnda personers telefonnummer och e-postadresser.

Uppgiftskällor

Uppgifterna antecknas i patentregistret och i diariet på basis av patentansökningar eller ansökningar som gäller redan registrerade patent och deras kompletterande uppgifter. Dessa uppgifter fås av sökande, innehavare eller deras representanter och i invändningsärenden från invändaren eller hans eller hennes representanter.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Var och en har rätt att ta del av de i patentregistret och i diariet införda uppgifterna till den del som de är offentliga enligt 7a och 22 § i patentlagen. Patentregister- och diarieuppgifter kan fås elektroniskt via Patentinformationstjänst, som finns på PRS webbplats, eller genom att beställa utdrag, intyg och handlingar samt genom att fråga uppgifterna per telefon. Därtill kan man ta del av handlingar som gäller patent hos PRS i den mån som de är offentliga.

Patentregisteruppgifter lämnas regelmässigt ut till offentliga databaser som drivs av europeiska patentverket (European Patent Organisation, EPO) och till bolag som erbjuder informationstjänster.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Patentregisteruppgifter lämnas regelmässigt ut till offentliga databaser som drivs av europeiska patentverket (European Patent Organisation, EPO) med stöd av 9 kap. i patentlagen.

Personuppgifter med anknytning till utförande av uppgifter enligt konventionen om patentsamarbete (Patent Co-operation Treaty, PCT) lämnas ut med stöd av 28 § i patentlagen och 46 § i patentförordningen samt vad avser prioritetsuppgifter med stöd av 11 § i patentförordningen till Världsorganisationen för immaterialrätt (WIPO).

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i registret grundar sig på en arkiveringsplan, enligt vilken uppgifterna lagras permanent. I fråga om uppfinningar av betydelse för landets försvar gäller lagringstiderna för de i diariet ingående personuppgifterna för en bestämd period (5-20 år).

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Om den registrerade anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter strider mot den relevanta lagstiftningen, har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023