Dataskyddsbeskrivning för registret över religionssamfund

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Lalli Knuutila, registerchef
lalli.knuutila(at)prh.fi
Tfn 029 509 5018

Dataskyddsombud

Olli Vento
olli.vento(at)prh.fi
Tfn 029 509 5743

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Enligt religionsfrihetslagen har det stadgats som uppgift för Patent- och registerstyrelsen (PRS) att föra register över religionssamfund.

I registret över religionssamfund antecknas uppgifter om religionssamfund och deras lokalsamfund.
PRS för registret över religionssamfund på basis av etablerings-, ändrings- och upplösningsanmälningar som religionssamfund, församlingar och lokalsamfund lämnat in, utför förhandsgranskningar av samfundsordningen eller ändringar av den samt lämnar ut uppgifter till kunder.

Utöver offentlighetsverkan har en del av registeranteckningarna en rättsgrundande verkan.

Behandlingen är nödvändig för att iaktta den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelse.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

Religionsfrihetslagen uppräknar de uppgifter som ett religionssamfund ska anmäla för anteckning i registret. Dessutom stadgar föreningslagen för domstolarna vissa anmälningsskyldigheter till föreningsregistret, vilka enligt religionsfrihetslagen även tillämpas på registrerade religionssamfund och registret över religionssamfund.

Enligt religionsfrihetslagen ska följande uppgifter antecknas i registret över religionssamfund:

  • samfundets namn och hemkommun
  • datum då anmälan kom in, anmälans art, registreringsdatum och registernummer
  • samfundsordningens bestämmelse om teckning av samfundets namn
  • fullständigt namn, hemkommun, personbeteckning och medborgarskap för styrelseordföranden och andra personer som har rätt att teckna samfundets namn ensam eller tillsammans med någon annan. Födelsedatum anges om personen inte har finländsk personbeteckning. Samfundet får enligt lag också anmäla alla styrelsemedlemmar, men det är inte obligatoriskt.
  • förhandsgranskning av samfundsordningen eller ändring av den
  • Överlämnande av samfundets egendom till konkurs och avslutande av konkursförfarandet, varning och tillfälligt verksamhetsförbud som tilldelats samfundet, likvidatorer eller gode män som har valts eller förordnats för samfundet samt övriga uppgifter som behövs för att föra registret.
  • För församlingar och lokalsamfund antecknas motsvarande uppgifter samt deras tillhörighet i ett religionssamfund.
  • PRS meddelar till Befolkningsregistercentralen som registrerar i befolkningsdatasystemet uppgiften om att samfundets stiftare har inträtt i samfundet. Till meddelandet bifogas de uppgifter om stiftarna som avses i 4 § 3 mom.

Uppgiftskällor

Uppgifterna i registret över religionssamfund antecknas på basis av anmälningar från religionssamfund, myndigheter och domstolar.

Till sin etableringsanmälan ska ett religionssamfund bifoga en stiftelseurkund och en samfundsordning. Om de registrerade uppgifterna ändras, ska religionssamfundet anmäla ändringarna till registret.

Enligt ett avtal mellan PRS och Befolkningsregistercentralen kan PRS med hjälp av befolkningsdatasystemet uppdatera sina register och granska personuppgifterna för de personer som anges i anmälningarna och bilagorna.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Uppgifter ur registret över religionssamfund fås genom att beställa utdrag, intyg och dokument, genom att fråga uppgifterna per telefon och genom att bläddra i uppgifterna i informationstjänsten hos PRS. Förteckningen över stiftarna av ett religionssamfund är ändå sekretessbelagd med stöd av 24 § 32 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Avtalskunder kan ta del av uppgifterna i informationstjänsten på nätet eller genom applikationsförfrågningar. Uppgifterna är även tillgängliga i den avgiftsfria elektroniska informationstjänsten på prh.fi. Det är möjligt att ta del av religionssamfundens och lokalsamfundens registeranmälningar och bilagor genom besök hos PRS.

Med stöd av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämnar den elektroniska informationstjänsten inte ut de registrerade personernas personbeteckningar. Etableringshandlingarna är sekretessbelagda med stöd av 24 § 32 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Förteckningen lämnas till Befolkningsregistercentralen för genomföring av lagstadgade uppdrag och för anteckning av samfundets nummer i registret.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i registret grundar sig på en arkiveringsplan, enligt vilken uppgifterna lagras permanent.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Rätt till radering av uppgifter

Rätten till radering av uppgifter, "rätten att bli bortglömd", tillämpas inte på religionssamfund, som regleras i lag.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion
Uppdaterad 18.09.2019