Dataskyddsbeskrivning för registret över religionssamfund

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Lalli Knuutila, registerchef
lalli.knuutila(at)prh.fi
Tfn 029 509 5018

Dataskyddsombud

Olli Vento
olli.vento(at)prh.fi
Tfn 029 509 5743

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Enligt religionsfrihetslagen (453/2003) har det stadgats som uppdrag för Patent- och registerstyrelsen (PRS) att föra register över religionssamfund. I registret antecknas uppgifter om religionssamfund och deras lokalsamfund.

PRS för registret över religionssamfund på basis av etablerings-, ändrings- och upplösningsanmälningar som religionssamfund, församlingar och lokalsamfund lämnat in, utför förhandsgranskningar av samfundsordningar eller ändringar av dem samt lämnar ut uppgifter till kunder.

Utöver offentlighetsverkan har en del av registeranteckningarna en rättsgrundande verkan.

Behandlingen är nödvändig för att iaktta den personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelse.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

I registret över religionssamfund antecknas styrelseordföranden och namntecknarna i religionssamfund och i deras lokalsamfund. Även övriga styrelsemedlemmar antecknas i registret om de har anmälts.

Styrelsemedlemmar som förts in i registret anses som verkliga förmånstagare i samfund. Också andra personer kan antecknas i registret i lagstadgade situationer, till exempel likvidatorerna i upplösta samfund.

För registrerade personer antecknas fullständigt namn, personbeteckning, hemkommun och medborgarskap. Om personen inte har finländsk personbeteckning, registreras födelsedatum. För utomlands bosatta personer registreras hemadress i stället för hemkommun.

En förteckning över stiftarna av ett samfund ska bifogas till etableringsanmälan. Den ska innehålla stiftarnas fullständiga namn, personbeteckning, eller födelsedatum om personen inte har finländsk personbeteckning, och datum för inträde. Stiftarna antecknas inte i registret över religionssamfund, och förteckningen är inte offentlig.

Uppgiftskällor

Religionssamfund och deras lokalsamfund antecknas i registret på basis av anmälningar som samfund lämnat in. Om ett religionssamfund och dess lokalsamfund vill bli registrerat som ett religionssamfund eller dess lokalsamfund, ska det lämna in en etableringsanmälan till PRS. Om de registrerade uppgifterna ändras, ska samfundet anmäla ändringarna till registret. Registeranteckningar görs också på basis av anmälningar från myndigheter och domstolar.

Samfund som anmälts till registret över religionssamfund registreras också i företags- och organisationsdatasystemet och i dess register över företags- och organisationsnummer. Det ger samfundet ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer) och registrerar samfundets adress- och andra kontaktuppgifter. Se också dataskyddsbeskrivningen för företags- och organisationsdatasystemet.

Enligt ett avtal mellan PRS och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan PRS med hjälp av befolkningsdatasystemet uppdatera sina register och granska personuppgifterna för de personer som anges i anmälningarna och bilagorna.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Uppgifter ur registret över religionssamfund fås på elektronisk väg via föreningsregistrets informationstjänst, genom att beställa utdrag, intyg och dokument och genom att fråga uppgifterna per telefon. Avtalskunder får registeruppgifter direkt till sin egen applikation via ett tekniskt gränssnitt. Det är möjligt att ta del av samfundens registeranmälningar och bilagor genom besök hos PRS.

Sista delen av personbeteckningen, eller hemadressen för personer som är bosatta utomlands, lämnas ut endast om de villkor uppfylls som avses i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. I övriga fall lämnar PRS ut personens födelsedatum i stället för personbeteckning samt bosättningsland i stället för hemadress för utomlands bosatta personer.

Som undantag från detta kan PRS utan någon utredning av användningsändamålet lämna ut kopior av anmälningar och bilagor som lämnats in till registret över religionssamfund, om anmälan har lämnats in på papper och kommit in till PRS innan 16 september 2019.

Förteckningen över stiftarna av ett religionssamfund är sekretessbelagd med stöd av 24 § 32 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). En kopia av förteckningen lämnas ut endast till styrelseordföranden i samfundet eller till motsvarande person. När samfundet har registrerats, lämnas en kopia ut av förteckningen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata såsom avses i 16 § i religionsfrihetslagen, och utifrån den registrerar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata det nya religionssamfundet, och de medlemmar som inträtt i det, i befolkningsdatasystemet.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Lagringstiderna för personuppgifterna i registret grundar sig på en arkiveringsplan, enligt vilken uppgifterna lagras permanent.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om honom eller henne som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om honom eller henne i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Rätt till radering av uppgifter

Rätten till radering av uppgifter ("rätten att bli bortglömd") tillämpas inte på religionssamfund som regleras i lag.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.12.2020