Gå direkt till innehållet
Meny

Dataskyddsbeskrivning för kundregistret för biblioteket

Personuppgiftsansvarig

Patent- och registerstyrelsen (PRS)
Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH
Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
Tfn 029 509 5000

Representant för den personuppgiftsansvarige

Jorma Lehtonen
jorma.lehtonen(at)prh.fi
Tfn 029 509 5904

Dataskyddsombud

tietosuojavastaava(at)prh.fi
Tfn 050 413 6500

Ändamål med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Patentbibliotekets kundregister innehåller uppgifter om personer som lånar verk från Patentbiblioteket. Uppgifterna används endast för att bevaka lånen och för indrivning.

Behandlingen av uppgifterna grundar sig på personens samtycke.

Personuppgifter och kategorier av de registrerade i registret

Följande kunduppgifter registreras som personuppgifter:

  • namn
  • födelsedatum
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress

Uppgiftskällor

Uppgifterna förs in i registret utifrån den anmälan som kunden själv lämnat in. Kunden är skyldig att lämna in en anmälan om ändrade uppgifter.

Utlämnande av personuppgifter till utomstående

Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående. Personuppgifter behandlas även av datasystemansvariga och utvecklare med vilka PRS kommit överens om behandling av personuppgifter i enlighet med kraven i den gällande dataskyddslagstiftningen om behandling av personuppgifter.

Överföring av personuppgifter utanför EU eller EES eller till internationella organisationer

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES eller till internationella organisationer.

Lagringstider för personuppgifter

Personuppgifterna raderas ur registret, om kunden inte har lånat verk på tre år och om de tidigare lånen inte förknippas med ouppklarade ärenden. Raderingar görs en gång om året.

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Uppgifterna i registret används inte för profilering, och de utsätts inte för automatiserat beslutsfattande.

Rätt till insyn i egna uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka personuppgifter om hen som har antecknats i registret eller att det inte finns uppgifter om hen i registret. Den registrerade kan be den personuppgiftsansvarige om att få kontrollera sina egna uppgifter. Läs våra anvisningar om begäran om uppgifter.

Rätt till rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål rättar inexakta och felaktiga personuppgifter som avser den registrerade. Läs våra anvisningar om rättelse av uppgifter.

Rätt till radering av uppgifter

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål raderar den registrerades personuppgifter, om den registrerade återkallar sitt samtycke och lånen inte förknippas med ouppklarade ärenden. Den registrerade har rätt att återkalla sitt samtycke genom att kontakta representanten för den personuppgiftsansvarige.

Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt till att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av uppgifterna, om den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet. Tanken är att behandlingen begränsas för en tid inom vilken den personuppgiftsansvarige kan kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Om den registrerade anser att behandlingen av hens personuppgifter strider mot den relevanta lagstiftningen, har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (dataombudsmannens byrå).


Utskriftsversion Uppdaterad 08.08.2023