Revisionsnämndens avgöranden 2022

På denna sida publicerar vi revisionsnämndens beslut om de fall i vilka nämnden har ålagt revisorn en påföljd. Som påföljd används anmärkning, varning, återkallande av godkännande, verksamhetsförbud, vite och påföljdsavgift. Utöver det egentliga beslutet publicerar vi också ett sammandrag av varje fall samt ämnesord, som du kan använda för att söka motsvarande fall bland besluten. Besluten publiceras på det språk på vilket beslutet har utfärdats.

Revisionsnämnden 4/2022

Beslut: PRH 4/2022 (pdf, 0,17 Mb)

Sammandrag av beslutet: CGR-revisor som huvudansvarig revisor och GR-revisor som andra revisor hade granskat föreningens bokföring, bokslut och administration under flera räkenskapsperioder utan att fästa särskild uppmärksamhet vid bristerna i föreningens interna kontroll (farlig arbetskombination). Under räkenskapsperioden 1.8.2020–30.7.2021 väcktes i föreningen en misstanke om oegentligheter. Grunden för misstanken var uppenbart missbruk av föreningens medel som beräknades stiga till 50 000 euro. Personen som misstänktes för oegentligheter var föreningens verksamhetsledare som nu har sagt upp sig. Revisorerna hade fäst uppmärksamhet vid ärendet först under räkenskapsperioden 1.8.2020–30.7.2021 efter att misstanken om oegentligheter kom fram när föreningens bokförare byttes ut och den nya bokföraren upptäckte flera oklarheter i bokföringen och avsaknad av verifikat. Den nya bokföraren hade gjort bokföringen på nytt, varför bokslutet och revisionen för räkenskapsperioden blev försenade.

Revisionsnämnden ansåg att revisorerna borde ha granskat den interna kontrollen genom att tillämpa professionell skepticism och redogöra för bristerna i den interna kontrollen i sina rapporter, till exempel i revisionsberättelsen. Den interna kontrollen gällande behandlingen av verksamhetsledarens räkningar och inköp hade saknats under flera räkenskapsperioder. Revisionsnämnden konstaterade att revisorerna då de utförde revisionerna för räkenskapsperioderna 1.8.2018 – 31.7.2019, 1.8.2019 – 31.7.2020, 1.8.2020 – 31.7.2021 hade
1) försummat kravet på professionell skepticism genom att förbise den farliga arbetskombinationen som anknyter till föreningens verksamhetsledares uppdrag och ansvar och riskerna därmed; samt
2) försummat tillräcklig granskning av den interna kontrollen och inte fäst föreningens styrelses uppmärksamhet vid den interna kontrollens brister och vid behovet att utveckla den interna kontrollen för att minimera de risker som anknyter till en dylik farlig arbetskombination.

Bristerna i den interna kontrollen hörde framför allt ihop med de inköp och betalningar som föreningens verksamhetsledare hade gjort. Revisionsnämnden framhävde att organiseringen av den interna kontrollen även hos små bokföringsskyldiga hör till de grundläggande fakta som revisorer granskar. Åtgärder som anknyter till den interna kontrollen, såsom förfarandet att kontrollera inköpsfakturor, orsakar inte onödig administrativ belastning för sammanslutningens administration. Det att en nära släkting till föreningens verksamhetsledare har varit ordförande för föreningens styrelse har i det här fallet framhävt betydelsen av att organisera den interna kontrollen. Genom att försumma ovan nämnda punkter 1–2 har revisorerna brutit mot god revisionssed (4 kap. 3 § i revisionslagen).

Revisionsnämnden gav båda revisorerna en anmärkning.

Beslutet har inte vunnit laga kraft.

Ämnesord: Förening, CGR-revisor, GR-revisor, lagstadgad revision, intern kontroll, farlig arbetskombination, misstanke om förskingring, revisorns rapportering, anmärkning

Revisionsnämnden 2/2022

Beslut: PRH 3/2022 (pdf, 0,1 Mb)

Sammandrag av beslutet: GR-revisorn hade genom en lagakraftvunnen dom dömts till villkorligt fängelsestraff för revisionsbrott. Revisionsnämnden ansåg att revisorn är olämplig för revisorsuppdrag enligt 6 kap. 2 § 3 mom. i revisionslagen, eftersom hen har dömts till fängelsestraff för en handling som enligt revisionsnämndens uppfattning påvisade att hen är olämplig att utöva revisorsyrket. Arbetet som revisor kräver trovärdighet och pålitlighet, vilka egenskaper revisorns straff är ägnade att försämra. Revisionsnämnden återkallade personens godkännande.

Ämnesord: olämplighet för revisorsuppdrag, återkallande av godkännande

Revisionsnämnden 23.8.2022

Beslut: PRH-2084-10000-2021 (pdf, 0,1 Mb)

Sammandrag av beslutet: GR-revisorn hade utfört revision av ett fastighetsaktiebolag för räkenskapsperioder som gick ut 30 april 2016, 30 april 2017 och 30 april 2018.

Enligt 4 kap. 3 § i revisionslagen (1141/2015, RL) ska revisorn iaktta god revisionssed vid utförandet av uppgifter som avses i revisionslagen. I god revisionssed ingår att dokumentera revisionsarbetet. Den internationella revisionsstandarden ISA 230 (Revisionsdokumentation) ger detaljerade anvisningar om upprättandet av och innehållet i dokumentationen för att säkerställa att revisorns övergripande mål som anges i revisionsstandarden ISA 200 kan uppnås. Enligt etablerad praxis anses iakttagandet av de viktigaste principerna i de internationella revisionsstandarderna utgöra en del av den goda revisionssed som avses i revisionslagen.

Det står i 4 kap. 12 § i revisionslagen att en revisor ska organisera sin verksamhet i enlighet med god revisionssed med beaktande av verksamhetens omfattning och komplexitet samt dokumentera de sätt på vilka detta säkerställs. Verksamhetsmetoderna ska omfatta tillräckliga principer bland annat för dokumentering av uppdragsmaterial per uppdrag.

Revisorns revisionsdokumentation måste anses vara väsentligen bristfällig. Den uppfyllde inte heller det krav som god revisionssed ställer på korrekt dokumentering av revisionsarbetet. På basis av dokumentationen var det inte möjligt att få en klar uppfattning om vare sig planeringen av revisionen, riskbedömningen, de utförda granskningsåtgärderna, det inhämtade revisionsbeviset eller de beslut som fattats utifrån professionellt omdöme. Det var inte heller möjligt att konstatera om det utgående från det granskningsmaterial som revisorn haft till sitt förfogande var korrekt att komma fram till de uttalanden utan reservation som revisorn avgett i sina revisionsberättelser.

En omsorgsfullt upprättad revisionsdokumentation är av väsentlig betydelse när revisorns arbete bedöms i efterhand såväl vid handläggning av undersökningsärenden som vid kvalitetsgranskning. Revisionsnämnden ansåg att revisorns försummelse av dokumentationen inte kan betraktas som ringa och att inga förmildrande omständigheter finns. Revisionsnämnden beslutade att ge revisorn en varning.

Ämnesord: lagstadgad revision, skyldighet att dokumentera revisionsarbetet, varning

Revisionsnämnden 2/2022

Beslut PRH 2/2022 (pdf, 0,13 Mb)

Sammandrag av beslutet: OFGR-revisor A utförde en särskild granskning enligt 7 kap. 7-10 § i aktiebolagslagen av Fastighet Ab:s bokföring för tidsperioden 1.1.2012–30.4.2017. Uppdraget baserade sig på regionförvaltningsverkets bestämmelse av den 3 juli 2019. Den rapport som A upprättat om den särskilda granskningen daterades den 8 juni 2021 och överlämnades till mottagaren den 9 juni 2021.

Parten som gjort anmälan till Patent- och registerstyrelsen (PRS) ifrågasatte oberoendet och ojävigheten hos den medarbetare (B) som A använt i sin granskning samt B:s yrkesskicklighet för att utföra en granskning och även A:s oberoende. Enligt anmälaren hade utförandet och rapporteringen av granskningen tagit alldeles för lång tid. Anmälaren klagade på att den särskilda granskningens slutrapport var svår att förstå och ansåg att den inte ger några verktyg för bolagsstämman. Vidare ansåg anmälaren att rapporten var fördomsfullt upprättad och innehöll flera felaktigheter. Den summa som A debiterade för granskningen var enligt anmälaren allt annat än rimlig.

Revisionsnämnden ansåg att det på basis av den redogörelse som erhållits i ärendet inte är möjligt att bedöma riktigheten av de observationer, slutsatser eller beräkningar som framförs i A:s rapport. Revisionsnämnden konstaterade att eftersom B som medarbetare/medhjälpare vid den särskilda granskningen inte är en godkänd revisor, tillämpas inte revisionslagsenlig tillsyn på hen och inte är hen heller part i ärendet som är under behandling, varför revisionsnämndens beslut inte gäller B. Att beakta och bedöma B:s verksamhet och position både som den person som skött bokföringen av Fastighet Ab och som A:s medarbetare i den särskilda granskningen var emellertid på grund av sammanhanget nödvändigt för att kunna bedöma A:s oberoende. Oenigheten om revisorns arvode eller utbetalningen av det kommer att avgöras som ett avtalsrättsligt tvistemål. Således tog inte revisionsnämnden i sitt revisionslagsenliga tillsynsuppdrag ställning till summan och rimligheten av det arvode som debiterats för granskningen.

Utifrån den uttryckliga hänvisningsbestämmelsen i aktiebolagslagen ska den särskilda granskaren vara oberoende och ojävig i sitt uppdrag såsom bestäms i revisionslagen. I en särskild granskning är det nödvändigt att iaktta de yrkesetiska principer och den goda revisionssed som revisionslagen förutsätter.

Enligt den utredning som framförts i ärendet ansåg revisionsnämnden att i dessa förhållanden kan man inte tycka att den tid som använts för att utföra granskningen och rapporten har varit orimligt lång.
Revisionsnämnden konstaterade att när A:s rapport (granskningsyttrande om särskild granskning) jämförs med den internationella standard för relaterade tjänster ISRS 4400 som A hänvisar till, upptäcks inkonsekvenser. Revisionsnämnden ansåg att eftersom innehållet och strukturen i yttrandet avviker från kraven i ISRS 4400-standard, är A:s omnämnande i sitt yttrande om iakttagandet av denna standard inte i enlighet med det aktsamhetskrav som god revisionssed förutsätter.

När oberoendet av en särskild granskare bedöms är det motiverat att beakta förutom hens egen verksamhet även granskningsmedarbetarens verksamhet och position samt den helhetsbild som förmedlas av dessa till en utomstående observatör gällande objektiviteten och oberoendet av uppdragets utförande. Enligt den redogörelse som erhållits hade A:s granskningsmedarbetare B skött uppdrag som hörde ihop med bokföringen av Fastighet Ab från 1 september 2018 till början av år 2020. I det här fallet var det betydelsefullt vid bedömningen av A:s oberoende att B, som under den särskilda granskningen hade skött granskningsobjektets bokföring och andra till ekonomiförvaltningen hörande uppdrag, hade i hög grad deltagit i själva uppdraget och i praktiken ansvarat för en stor del av det arbete som hörde till den särskilda granskaren.

Revisionsnämnden ansåg att på grund av det övriga arbetet som B utfört gällande granskningsobjektet och som direkt anknyter till den särskilda granskningens tema, har B inte varit oberoende i sin roll som medarbetare i den av regionförvaltningsverket bestämda särskilda granskningen. B:s uppdrag och position gällande granskningsobjektet kombinerat med hens stora insats i utförandet av den särskilda granskningen har för sin del försämrat förutsättningarna att objektivt utföra uppdraget och på så sätt väsentligen äventyrat även A:s oberoende som särskild granskare.

I A:s uppdragsdokumentation hittades inga tecken på att hen skulle ha identifierat risken till att oberoendet äventyras och följaktligen hade inga eventuella åtgärder dokumenterats för att säkerställa oberoendet. Revisionsnämnden ansåg att A:s uppfattning om medarbetarens oberoende var felaktig. A:s professionella omdöme vid bedömningen av medarbetarens oberoende och samtidigt även sitt eget oberoende hade varit huvudsakligen bristfälligt och A har således inte iakttagit den omsorgsfullhet som krävs av revisorer enligt god revisionssed.

Att säkerställa revisorers oberoende är en väsentlig och nödvändig förutsättning för verksamhet enligt god revisionssed. Revisionsnämndens avgörandepraxis har tagit en sträng ställning mot försummelsen av kravet på revisorers oberoende. Revisionsnämnden beslutade att ge A en varning.

Beslutet har inte vunnit laga kraft.

Ämnesord: särskild granskning, ISRS 4400-standard, granskningsmedarbetare, oberoende, professionellt omdöme, varning

Revisionsnämnden 21.6.2022

Beslut: PRH/3689/10000/2018 (pdf, 0,17 Mb)

Sammandrag av beslutet: Det fanns ett flertal brister i CGR-revisorns revisionsåtgärder och revisionsdokumentation i fråga om granskningen av det granskade bolagets affärsverksamhet/omsättning, identifieringen av aktörer i närståendekretsen och dokumenteringen av dem, identifieringen av tvivelaktiga affärstransaktioner och granskningen av dem samt i fråga om användningen av det granskade bolagets bankkonto för annat än för bolagets egen affärsverksamhet. Därtill hade revisorn innan de väsentliga revisionsåtgärderna hade slutförts lämnat revisionsberättelser för räkenskapsperioden 1.1.2015–31.12.2015 om revisionerna av två bolag som hen granskat. Revisorn hade lämnat ett uttalande utan reservation om bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016–31.12.2016. I noterna till bokslutet saknades den tilläggsuppgift om väsentliga kostnadsposter som avses i 3 kap. 2 § i statsrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut. På basis av revisionsdokumentationen hade revisorn inte kommunicerat med bolagets ledning om saken och inte förutsatt att tilläggsuppgiften skulle anges i bokslutet.

Revisorns klandervärda handlande gällde centrala delområden inom revision samt brister i dokumentationen av de relaterade revisionsåtgärderna. I sitt arbete hade revisorn inte iakttagit god revisionssed och de yrkesetiska principer som är förpliktande för revisorn. Revisionsnämnden gav revisorn en varning. Revisionssammanslutningens verksamhet gav ingen anledning till att påföra en påföljd.

Ämnesord: granskning av bokföring, bokslut och förvaltning; innehåll i revisionsberättelse; brister i revisionsåtgärder och revisionsdokumentation samt yrkesetiska principer som är förpliktande för revisorer.

Revisionsnämnden 26.4.2022

Beslut: PRH/2405/10000/2021 (pdf, 0,12 Mb)

Sammandrag av beslutet: Enligt bokslutet översteg bolagets skulder tillgångarna. Bolagets eget kapital hade gått förlorat under räkenskapsperioden som gick ut 31 december 2016. Bolagets styrelse hade inte lämnat in någon anmälan till handelsregistret om förlust av aktiekapitalet. Bolagets verksamhet hade varit förlustbringande under räkenskapsperioden 2016 och under de tidigare räkenskapsperioderna 2015 och 2014.

Revisorns felaktiga agerande gällde tillförlitligheten av balansräkningen i bokslutet i en situation där positionen av bolagets borgenärer var hotad. Det felaktiga agerandet gällde även väsentligen bristerna i revisionsdokumentationen och den lämnade revisionsberättelsen. På grund av bristerna i dokumentationen var det inte möjligt att verifiera de utförda revisionsåtgärderna och de inhämtade bevisen. De iakttagna bristerna gällde kontinuiteten i verksamheten och sådana bokslutsposter som uttryckligen specificerats i revisionsplanen som sådana som ska granskas. Revisorn gav ingen anmärkning i revisionsberättelsen, fast hen hade iakttagit att bolagets styrelse hade agerat i strid mot lagarna som gäller bolaget. Revisionsnämnden gav revisorn en varning.

Ämnesord: kontinuitet i verksamhet, brister i revisionsdokumentation, registeranmälan om förlust av aktiekapitalet, anmärkning i revisionsberättelsen

Revisionsnämnden 22.3.2022

Beslut: PRH/2385/10000/2021 (pdf, 0,1 Mb)

Sammandrag av beslutet: Revisionssammanslutningens huvudansvariga CGR-revisor hade utfört revision av ett bostadsaktiebolags räkenskapsperiod 1 januari–31 december 2020 innan hen retroaktivt hade valts till revisor för räkenskapsperioden 2020. Revisorn hade skickat en revisionsberättelse daterad 5 maj 2021 till bostadsaktiebolagets disponent per e-post med en anvisning om att den i revisionssammanslutningens namn avgivna revisionsberättelsen får överlåtas till bostadsaktiebolaget först efter att revisionssammanslutningen blir vald till revisor. Bostadsaktiebolagets bolagsstämma hade 3 juni 2021 valt CGR-revisorn till revisor och revisionssammanslutningen till revisorssuppleant.

Revisionsnämnden ansåg i sitt beslut att CGR-revisorn hade utfört revisionen i revisionssamman-slutningens namn innan sammanslutningen hade valts till revisorssuppleant. Enligt revisionsnämndens beslut är det i strid med god revisionssed att utföra revision innan valet har gjorts på behörigt sätt. Revisionsnämnden gav CGR-revisorn en anmärkning. Vid bestämmande av påföljd tog revisionsnämnden i beaktande att som villkor för att avge revisionsberättelsen hade varit det beslut om val av revisor som bolagsstämman av 3 juni 2021 fattade före avgivandet. Ärendet hade överlämnats till bolagstämman för behandling till följd av att den person som hade valts till revisor för bostadsaktiebolagets räkenskapsperiod 2020 hade våren 2021 vägrat att utföra revisionsuppdraget. Dessutom beaktades det att val av revisor hade nämnts som en punkt i kallelsen till bostadsaktiebolagets bolagstämma, det fattade beslutet hade varit enhälligt, och förfarandet inte hade orsakat skada eller rättsförluster för bolaget eller dess aktieägare.

Ämnesord: val av revisor, rätt att utföra revision

Revisionsnämnden 1/2022

Beslut: 1/2022 (pdf, 0,14 Mb)

CGR-revisorn hade som den av revisionssammanslutningen utsedda huvudansvariga revisorn lämnat till handelsregistermyndigheten ett intyg (11 kap. 4 § 2 mom. i aktiebolagslagen) över att aktiebolagslagens bestämmelser om betalning av aktier hade iakttagits vid aktiebolagets aktieemission. Betalningen av aktiekapitalet hade skett så att tecknaren av nya aktier hade åtagit sig ansvaret för aktiebolagets skulder och därefter kvittat sin teckningsprisskuld mot en fordran på bolaget (9 kap. 10 § 2 mom. i aktiebolagslagen). Bolaget lämnade in en anmälan för att registrera de nya aktierna i handelsregistret. Enligt anmälan var antalet tecknade och betalda aktier 66 302 stycken. Efter att CGR-revisorn hade lämnat in intyget fick hen nya uppgifter som var motstridiga med de uppgifter som låg som grund för revisorns intyg över betalning av aktier. Det visade sig att aktiebolaget före kvittningen av teckningsfordringarna hade kommit överens med ett annat bolag om överföring av de fordringarna som hade använts som motfordran för kvittning av teckningsfordringar. Med andra ord hade aktiebolaget ingen sådan skuld som tecknaren hade åtagit sig att ansvara för och som hen hade använt i kvittningen som betalning av teckningspriset. Enligt den nya redogörelsen kunde tecknaren av aktierna efter överföringen av skulden ha betalat enbart 8 379 aktier med kvittningar. CGR-revisorn skickade en anmälan till handelsregistermyndigheten om annullering av revisorns intyg och uppmanade aktiebolagets aktieägare att vidta åtgärder för att delvis återkalla ökningen av aktiekapitalet. Revisionssammanslutningen avgick från uppdraget som aktiebolagets revisor.

Revisionsnämnden konstaterade att lämnande av intyg för betalning av aktier är ett av revisorns mest kritiska uppdrag. Då teckning av aktier till skillnad från huvudregeln betalas med kvittning kommer man in på området för betonad omsorgsplikt. Revisorerna har i dessa situationer all orsak att agera särskilt noggrant framför allt för att anskaffa tillräckligt med bevis och följa yrkesmässig aktsamhet. Revisionsnämnden ansåg att CGR-revisorn inte hade iakttagit tillräcklig yrkesmässig skepticism när hen hade lämnat revisorns intyg. Bevisen som låg bakom intyget var otillräckliga eftersom största delen av bevisen baserade sig enbart på uppgifter erhållna av bolaget eller av aktiebolagets bokförare. Lämnande av revisorns intyg baserade sig på en bristfällig redogörelse. Revisionsnämnden gav CGR-revisorn en varning. Revisionssammanslutningens verksamhet gav ingen anledning till påföljder.
Beslutet har inte vunnit laga kraft.

Ämnesord: CGR-revisor, revisionssammanslutning, aktiebolag, ökning av aktiekapital, betalning för aktieteckning, kvittning, revisorns intyg, bevis, yrkesmässig aktsamhet, varning

Revisionsnämnden 15.2.2022

Beslut: PRH/2418/10000/2021 (pdf, 0,14 Mb)

Patent- och registerstyrelsens (PRS) revisionstillsyn fäste uppmärksamhet vid eventuella brister i verksamhets- och ekonomiplanen 2020–2022 för sjukvårdsdistriktets samkommun samt i dess bokslut och verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2020. Revisionssammanslutningen och av den utsedda huvudansvariga OFR-revisorn hade under våren 2021 lämnat en standardutformad revisionsberättelse om revisionen för räkenskapsperioden 2020 för sjukvårdsdistriktets samkommun.
Revisionsnämnden granskade ärendet efter att ha hört revisorerna och konstaterade att sjukvårdsdistriktets samkommun inte hade kunnat täcka underskottet i balansräkningen inom den tidsfrist som avses i 110 § och 148 § i kommunlagen, vilket var ett kriterium för att inleda utvärderingsförfarandet enligt kommunlagen. OFR-revisorn framförde inte i revisionsberättelsen för räkenskapsperioden 2020 att det inte i bokslutet 2020 nämns någonting om uppfyllandet av kriterierna för att inleda utvärderingsförfarandet (119 § i kommunlagen). OFR-revisorn ingrep inte heller i revisionen i uppfyllandet av nämnda kriterier även om det har varit frågan om ett väsentligt och klart ärende.

Därtill upptäcktes mindre brister i OFR-revisorns verksamhet. Verksamhets- och ekonomiplanen 2020–2022 för sjukvårdsdistriktets samkommun innehöll inte den finansieringsdel som förutsätts i 110 § 4 mom. i kommunlagen för ekonomiplansåren 2021–2022. I finansieringsdelen borde man ha redogjort för hur finansieringsbehovet kommer att täckas. I revisionen hade OFR-revisorn inte ingripit i nämnda brist och inte heller rapporterat om den på det sätt som god revisionssed inom offentlig förvaltning förutsätter. I bokslutet 2020 och i verksamhetsberättelsen fanns ingen tablå över det i 113 § och 115 § i kommunlagen avsedda budgetutfallet för finansieringsdelen och för hur finansieringens bindande mål i budgeten uppfylls. OFR-revisorn hade inte i revisionen ingripit i den här bristen och inte heller rapporterat om den på det sätt som god revisionssed inom offentlig förvaltning förutsätter.
Revisionsnämnden ansåg att OFR-revisorn borde ha framfört nämnda brister i revisionsberättelsen för räkenskapsperioden 2020 genom att anpassa revisionsberättelsen. Revisionsnämnden gav OFR-revisorn en varning. Revisionssammanslutningens verksamhet gav ingen anledning till påföljder.

Ämnesord: OFR-revisor, revisionssammanslutning, lagstadgad revision, samkommun, täckande av underskott, utvärderingsförfarande enligt kommunlagen, bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhets- och ekonomiplan, revisionsberättelse, varning

Utskriftsversion
Uppdaterad 23.11.2022