Gå direkt till innehållet
Meny

Hur kan jag ansöka om tillstånd att delta och anmäla mig till GR-examen?

Ansöknings- och anmälningstiden till GR-examen 2024 är har slutat.

Du ansöker om tillstånd att delta i examen hos Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Tillståndet är i kraft de fem följande kalenderåren. Du ska emellertid varje år lämna in en separat anmälan till examen.

Om du har avlagt någondera delen av GR-examen, är den avlagda delen i kraft de fem följande kalenderåren.

Så här söker du tillstånd att delta i examen

Om du inte har ett ikraftvarande tillstånd att delta i GR-examen, fyll i en ansökan om tillstånd att delta på e-blanketten och skicka den till oss med bilagor. Med samma blankett kan du samtidigt anmäla dig till examen. Skicka till oss som bilagor till din ansökan:

  • arbetsintyg
  • intyg om avlagd högskoleexamen
  • motsvarighetsintyg från högskola om studiernas motsvarighet.

Skicka in senare kompletteringar till ansökan med skyddad e-post. Läs mera om att skicka skyddad e-post.

Så här anmäler du dig till examen

Då du har ett ikraftvarande tillstånd att delta i GR-examen, räcker det att du anmäler dig till examensprovet på e-blanketten.

Obs! Tillstånd att delta är specifikt för varje examen. Om du till exempel har tillstånd att delta i GR-examen men du vill också delta i CGR-examen, måste du ansöka om tillstånd att delta i CGR-examen. I sådana fall räcker det att du fyller i blanketten för ansökan om tillstånd att delta och fyller i punkterna för båda examina.

Beviljande av tilläggstid i revisorsexamen

Det är möjligt att av särskilda skäl få tilläggstid i revisorsexamen. Syftet med tilläggstid är att säkerställa en skälig svarstid åt examinander för vilka det på grund av ur ansökan framgående skäl som försämrar prestationen i ett prov går betydligt långsammare än normalt att avlägga provet, till exempel på grund av dyslexi.

Beviljande av tilläggstid på grund av dyslexi

Dyslexi påvisas för PRS revisionstillsyn med ett utlåtande som en specialläkare eller speciallärare har utfärdat. Dyslexiutlåtandet måste innehålla en beskrivning av eventuella feltyper samt i mån av möjlighet observationer om hur examinanden klarar av en examenssituation i jämförelse med andras prestation. Utlåtandet får inte vara äldre än 10 år. Skicka utlåtandet om dyslexi till PRS revisionstillsyn i samband med anmälan till examen.

Beviljande av tilläggstid av hälsoskäl

Om det är fråga om ett sådant hälsoskäl som direkt påverkar avläggandet av provet, kan du få tilläggstid. Hälsoskäl påvisas med ett läkarutlåtande om sjukdomen eller skadan samt med andra bilagor som behövs för att reda ut situationen. Ur läkarutlåtandet måste det framgå skälet som försämrar provprestationen, till exempel som diagnos, hur skälet påverkar avläggandet av proven samt läkarens specialiseringsområde. Tilläggstid som beviljas på grund av hälsoskäl bedöms från fall till fall.

Bekanta dig med examensavgifterna

Det är avgiftsbelagt att delta i examina.

PRS fakturerar deltagaravgiften för examen före examenstidpunkten.

Deltagaravgiften återbetalas i sin helhet till betalaren, om deltagande i examen 2024 annulleras för GR-examens del senast fredagen den 9 augusti 2024 kl. 24.00 och för CGR- och OFGR-examinas del senast fredagen den 23 augusti 2024 kl. 24.00. Om deltagande annulleras efter de här tidpunkterna, men innan examen i fråga börjar kl. 9, återbetalas hälften av deltagaravgiften.

Om den som har anmält sig till examen inte på grund av sjukdom kan delta i examen, återbetalas deltagaravgiften i sin helhet mot uppvisande av läkarintyg.

Gå till revisionstillsynens prislista.

Dataskyddsbeskrivningar

Läs i våra dataskyddsbeskrivningar hur personuppgifter behandlas i följande register:

  • registret över personer som ansökt om tillstånd att delta i revisorsexamen
  • registret över personer som anmält sig till prov för revisorsexamen

Gå till dataskyddsbeskrivningarna.

Utskriftsversion Uppdaterad 18.03.2024