Prislista

De revisorer som den 1 juli är införda i revisorsregistret ska betala en årsavgift och en avgift för kvalitetskontroll.

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer samt på lagen om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer (1512/2015). Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

På denna sida finns följande prislistor:

Examensavgifter

Examensavgifter Grundpris (€) Moms 0 %Pris (€)
Deltagande i GR-examen eller del av den 490,00 0,00490,00
Deltagande i CGR-examen eller del av den 610,00 0,00610,00
Deltagande i OFGR-examen 610,00 0,00610,00
Deltagande i OFR-examen eller del av den 300,00 0,00300,00

Avgift för extra examensuppgift vid GR- och OFGR-examen

Avgift för extra examensuppgift vid GR- och OFGR-examen: Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
extra uppgift som omfattar 1–3 studiepoäng 180,00 0,00 180,00
extra uppgift som omfattar 4–6 studiepoäng 360,00 0,00
360,00
extra uppgift som omfattar 7–9 studiepoäng 540,00
0,00 540,00

Deltagande i behörighetsprov eller del av det

Deltagande i behörighetsprov eller del av det Grundpris (€) Moms 0 %Pris (€)
för GR-sökande 245,00 0,00245,00
för CGR-sökande 305,00 0,00305,00
för OFGR-sökande 305,00 0,00305,00

Kompletteringsprov

Kompletteringsprov Grundpris (€) Moms 0 %Pris (€)
Deltagande i OFR-kompletteringsprov 200,00 0,00200,00

Återställande av godkännande

Återställande av godkännande Grundpris (€) Moms 0 %Pris (€)
Behandling av en ansökan om återställande av godkännande 200,00 0,00200,00

Intyg och utdrag ur revisorsexamens och revisorsregistret

Intyg och utdrag ur revisorsexamens- och revisorsregistret Grundpris (€) Moms 0 %Pris (€)
Utdrag ur revisorsexamensregistret 15,00 0,0015,00
Intyg ur revisorsregistret 60,00 0,0060,00
Utdrag ur revisorsregistret 15,00 0,0015,00

Övriga avgifter

Övriga avgifter Grundpris (€) Moms 0 %Pris (€)
Förhandsbesked om uppfyllande av villkoren för godkännande 60,00 0,0060,00
Avgift för kvalitetsgranskning (för varje kvalitetsgranskare och biträde) 130,00 / timme 0,00130,00 / timme
Behandling av en registreringsansökan från en revisor från ett land utanför EES-området 200,00 0,00200,00

Expeditions- och faktureringstillägg

Expeditions- och faktureringstillägg Grundpris (€) Moms 0 %Pris (€)
Expeditionstillägg 5,50 0,005,50
Faktureringstillägg 6,50 0,006,50

Årsavgift för revisorer

Årsavgift för revisorer Grundpris (€) Moms 0 %Pris (€)
Årlig grundavgift för GR-, CGR- och OFGR-revisor 560,00 0,00560,00
Årlig tilläggsavgift för CGR-revisor 240,00 0,00240,00
Årlig tilläggsavgift för OFGR-revisor 240,00 0,00240,00
Årsavgift för OFR-revisor åren 2016-2020 200,00 0,00200,00

Årsavgift för revisionssammanslutningar och OFR-sammanslutningar

Årsavgift för revisionssammanslutningar och OFR-sammanslutningar Grundpris (€) Moms 0 %Pris (€)
Årlig grundavgift för revisionssammanslutningar och OFR-sammanslutningar 1150,00 0,001150,00
Årlig tilläggsavgift (beräknas utifrån det genomsnittliga antalet revisorer som är verksamma vid sammanslutningen, och betalas per revisor verksam vid sammanslutningen för antalet personer som överstiger två) 260,00 0,00260,00

Grundavgift för kvalitetskontroll

Grundavgift för kvalitetskontroll Grundpris (€) Moms 0 %Pris (€)
Grundavgift för kvalitetskontroll för revisorer, OFR-revisorer och OFR-sammanslutningar 70,00 0,0070,00

Tillsynsavgift för kvalitetssäkring

En revisor ska betala tillsynsavgift för kvalitetssäkring, om revisorn har utfört revision av någon av följande sammanslutningar:

  1. finländska sammanslutningar som emitterat aktier, obligationer eller andra värdepapper som är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i 2 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012),
  2. kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (610/2014),
  3. försäkringsbolag som avses i 1 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen (521/2008).

Tillsynsavgiften är 0,1 procent av revisorns revisionsarvoden för den senaste räkenskapsperioden ökade med 2,9 procent av revisorns revisionsarvode för revision av ovannämnda sammanslutningar för den senaste räkenskapsperioden.

Om den sammanslutning som varit föremål för revision är koncernens moderföretag, omfattar revisionsarvodet också arvodet för revisionen av moderföretagets koncernbokslut.

Om ovannämnda revisionsarvode avser en revisionssammanslutning, gäller avgiftsskyldigheten revisionssammanslutningen.

Tillsynsavgiften för kvalitetssäkring är dock alltid minst 750 euro.

Inget faktureringstillägg tas ut för avgifterna enligt lagen 1512/2015 om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.04.2020