Gå direkt till innehållet
Meny

Prislista

De revisorer som den 1 juli är införda i revisorsregistret ska betala en årsavgift och en avgift för kvalitetskontroll.

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer samt på lagen om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer (1512/2015). Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

På denna sida finns följande prislistor:

Examensavgifter

Examensavgifter Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Deltagande i GR-examen eller del av den 490,00 0,00 490,00
Deltagande i CGR-examen 610,00 0,00 610,00
Deltagande i OFGR-examen 610,00 0,00 610,00
Deltagande i HBR-examen 610,00 0,00 610,00

Avgift för extra examensuppgift vid GR-, OFGR- och HBR-examen

Avgift för extra examensuppgift vid GR-, OFGR- och HBR-examen: Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
extra uppgift som omfattar 1–3 studiepoäng 180,00 0,00 180,00
extra uppgift som omfattar 4–6 studiepoäng 360,00 0,00
360,00
extra uppgift som omfattar 7–9 studiepoäng 540,00
0,00 540,00

Deltagande i behörighetsprov eller del av det

Deltagande i behörighetsprov eller del av det Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
för GR-sökande 245,00 0,00 245,00
för CGR-sökande 305,00 0,00 305,00
för OFGR-sökande 305,00 0,00 305,00
för HBR-sökande 305,00 0,00 305,00

Återställande av godkännande

Återställande av godkännande Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Behandling av en ansökan om återställande av godkännande 200,00 0,00 200,00

Intyg och utdrag ur revisorsexamens och revisorsregistret

Intyg och utdrag ur revisorsexamens- och revisorsregistret Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Utdrag ur revisorsexamensregistret 15,00 0,00 15,00
Intyg ur revisorsregistret 60,00 0,00 60,00
Utdrag ur revisorsregistret 15,00 0,00 15,00

Övriga avgifter

Övriga avgifter Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Förhandsbesked om uppfyllande av villkoren för godkännande 60,00 0,00 60,00
Avgift för kvalitetsgranskning (för varje kvalitetsgranskare och biträde) 130,00 / timme 0,00 130,00 / timme
Behandling av en registreringsansökan från en revisor från ett land utanför EES-området 400,00 0,00 400,00
Avgift för handläggning av ett ärende som gäller förordnande av revisor eller hållbarhetsrevisor 1 000,00
0,00 1 000,00
Avgift för handläggning av ansökan om tillstånd till undantag för att överskrida den övre gränsen för arvoden 2 000,00
0,00 2 000,00

Expeditions- och faktureringstillägg

Expeditions- och faktureringstillägg Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Expeditionstillägg 5,50 0,00 5,50
Faktureringstillägg 6,50 0,00 6,50

Årsavgift för revisorer och hållbarhetsrevisorer

Årsavgift för revisorer och hållbarhetsrevisorer Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Årlig grundavgift för GR-, CGR-, OFGR- och OFR-revisor 560,00 0,00 560,00
Årlig tilläggsavgift för CGR-revisor 240,00 0,00 240,00
Årlig tilläggsavgift för OFGR-revisor 240,00 0,00 240,00
Årlig tilläggsavgift för hållbarhetsrevisor 240,00 0,00 240,00
Årsavgift för OFR-revisor åren 2016-2020 200,00 0,00 200,00

Årsavgift för revisionssammanslutningar 

Årsavgift för revisionssammanslutningar Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Årlig grundavgift för revisionssammanslutningar 1150,00 0,00 1150,00
Årlig tilläggsavgift (beräknas utifrån det genomsnittliga antalet revisorer som är verksamma vid sammanslutningen, och betalas per revisor verksam vid sammanslutningen för antalet personer som överstiger två) 260,00 0,00 260,00
Årlig tilläggsavgift för revisor som har specialbehörighet som hållbarhetsrevisor 520,00 0,00 520,00

Grundavgift för kvalitetskontroll

Grundavgift för kvalitetskontroll Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Grundavgift för kvalitetskontroll för revisorer och OFR-revisorer 70,00 0,00 70,00

Tillsynsavgift för kvalitetssäkring

En revisor ska betala tillsynsavgift för kvalitetssäkring, om revisorn har utfört revision av någon av följande sammanslutningar:

  1. finländska sammanslutningar som emitterat aktier, obligationer eller andra värdepapper som är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i 2 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012),
  2. kreditinstitut som avses i 1 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (610/2014),
  3. försäkringsbolag som avses i 1 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen (521/2008).

Tillsynsavgiften är 0,1 procent av revisorns revisionsarvoden för den senaste räkenskapsperioden ökade med 2,9 procent av revisorns revisionsarvode för revision av ovannämnda sammanslutningar för den senaste räkenskapsperioden.

Om den sammanslutning som varit föremål för revision är koncernens moderföretag, omfattar revisionsarvodet också arvodet för revisionen av moderföretagets koncernbokslut.

Om ovannämnda revisionsarvode avser en revisionssammanslutning, gäller avgiftsskyldigheten revisionssammanslutningen.

Tillsynsavgiften för kvalitetssäkring är dock alltid minst 750 euro.

Inget faktureringstillägg tas ut för avgifterna enligt lagen 1512/2015 om årsavgift och avgifter för kvalitetskontroll för revisorer.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024