Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskningar av revisionssammanslutningar i praktiken

Kvalitetsgranskningar av revisonssammanslutningar som utför revision av sammanslutningar av allmänt intresse

Vi förordnar revisonssammanslutningar som utför revision av sammanslutningar av allmänt intresse till kvalitetsgranskning med minst tre års mellanrum. Med sammanslutningar av allmänt intresse avses till exempel börsbolag, banker eller försäkringsbolag.

Kvalitetsgranskning av en revisionssammanslutning riktas på sammanslutningens interna kvalitetskontrollsystem och dess funktionalitet samt på bedömning av innehållet i den insynsrapport som krävs av EU:s revisionsförordning 537/2014.

Kvalitetsgranskning steg för steg

Bild 1. Kvalitetsgranskningen av en revisionssammanslutning i praktiken


Granskningen av en sammanslutnings kvalitetskontrollsystem framskrider enligt följande schema:

  • PRS beslut – kvalitetsgranskningen av en sammanslutning inleds genom ett beslut av PRS.
  • Material till PRS – sammanslutningen skickar begärda dokument och material med anknytning till kvalitetskontrollsystemet till PRS och experter på kvalitetskontroll bekantar sig med materialet.
  • Granskningsbesök – experter på kvalitetskontroll går igenom material, intervjuar representanter för sammanslutningen och utför olika tester av kvalitetskontrollsystemet i samband med besöket.
  • Observationspromemoria – som en del av samrådsförfarandet ger PRS samfundet en kommentar om de observationer som gjorts under granskningen.
  • Sammanslutningens kommentarer – PRS går igenom de kommentarer som sammanslutningen har lämnat och bedömer hur de påverkar observationerna och slutsatserna av kvalitetsgranskningen.
  • Beslut och rapport – PRS ger sammanslutningen ett beslut och en rapport.


Vi ber revisionssammanslutningen om material i elektronisk form innehållande information om bland annat riktlinjerna och rutinerna enligt revisionssammanslutningens kvalitetskontrollsystem samt om den utförda uppföljningen. Vi testar kvalitetskontrollsystemets olika delområden i revisionssammanslutningens lokaler och genom att använda det elektroniska materialet.

I kvalitetsgranskningar av sammanslutningar använder vi som evidens observationer om och resultat av kvalitetsgranskningar av revisorer som arbetar i sammanslutningen. Observationer som vi har gjort vid genomgången av revisionsuppdrag använder vi som evidens på

  • hur sammanslutningens revisorer följer sammanslutningens riktlinjer och rutiner vid utförandet av uppdrag och
  • hur sammanslutningens utvecklingsåtgärder kommer fram vid revisionerna i praktiken.

Vi ger den kvalitetsgranskade revisionssammanslutningen en promemoria om observationerna rörande kvalitetskontrollsystemet, och sammanslutningen i fråga har möjlighet att kommentera de framförda observationerna. Utgående från promemorian och sammanslutningens kommentarer fattar vi till slut ett beslut om kvalitetsgranskningen med en kvalitetsgranskningsrapport som bilaga.

Kvalitetsgranskningar av revisonssammanslutningar som utför revision av andra sammanslutningar

I övervakningen av revisionssammanslutningar som utför revision av andra sammanslutningar tar vi verksamhetens omfattning och komplexitet i beaktande. Vi utför dessa kvalitetsgranskningar utgående från en riskbedömning på basis av information som har kommit fram vid någon annan form av tillsyn.

Utskriftsversion Uppdaterad 27.01.2022