Gå direkt till innehållet
Valikko

Kvalitetsgranskningens tillvägagångssätt

PRS kvalitetsgranskning grundar sig på revisionslagen och Europaparlamentets och rådets (EU) revisionsförordning 537/2014. Vart tredje år utför vi kvalitetsgranskningar av revisions-sammanslutningar som granskar sammanslutningar av allmänt intresse (PIE-sammanslutningar).

PRS utför kvalitetsgranskningar även av alla revisorer (fysiska personer). Som en del av kvalitets-granskningen av en revisor går vi igenom revisorns revisionsarbete i ett uppdrag som vi valt. Vi drar fördel av observationer som gjorts i samband genomgången av uppdragen som bevis på hur revisorerna i en sammanslutning iakttar dess verksamhetsprinciper och förfaringssätt vid utförandet av uppdrag. Vi använder också observationer som bevis på hur sammanslutningens utvecklingsåtgärder kommer till uttryck i det praktiska genomförandet av revisionerna.

Syftet med kvalitetsgranskningar som revisionstillsynen utför är att främja revisionens höga kvalitet och att öka förtroendet för revisionen och därigenom den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet. Vi strävar efter att identifiera sådana delområden inom revisionen, vilka enligt vår mening borde utvecklas för att säkra revisionens kvalitet och efterlevnaden av lagar och bestämmelser.

Bedömningssätt

En sammanslutning ska ordna sin verksamhet enligt god revisionssed med beaktande av verksamhetens omfattning och komplexitet. Sammanslutningen ska utarbeta principer och förfaranden för att säkerställa detta. Vid kvalitetsgranskningen utvärderar vi strukturen och funktionaliteten hos sammanslutningens kvalitetskontrollsystem. Vårt mål är också att säkerställa att sammanslutningen har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utveckla sitt system utifrån tidigare observationer och rapporter om revisionstillsynen och sammanslutningens egen kvalitetskontroll.

Med en sammanslutnings kvalitetskontrollsystem avses de verksamhetsprinciper och förfaringssätt som man tagit fram för att säkerställa kvaliteten på verksamheten. Vid kvalitetsgranskningarna utvärderar vi sammanslutningens verksamhetsprinciper och förfaringssätt och bedömer huruvida de följs i praktiken.

Revisionssammanslutningen ska skapa och upprätthålla ett kvalitetskontrollsystem som hjälper till att ge sammanslutningen rimlig säkerhet om att

  • sammanslutningen och dess personal följer yrkesstandarder

  • sammanslutningen och dess personal iakttar tillämpliga krav som grundar sig på författningar och bestämmelser

  • sammanslutningens och de för uppdragen ansvariga personernas rapporter är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna.


Kvalitetskontrollsystemet ska täcka följande delområden i den internationella kvalitetskontroll-standarden ISQC 1:

  • ledningsansvar för kvalitet inom revisionsföretaget

  • relevanta yrkesetiska krav

  • att acceptera och behålla kundrelationer och särskilda uppdrag

  • personal

  • utförande av uppdrag

  • övervakning.


Kvalitetsgranskningen av en revisor utförs genom att man bedömer revisorns revisionsarbete i det revisionsuppdrag som revisionstillsynen har utsett. Vid kvalitetsgranskningen bedömer kvalitetsgranskningsenheten om revisionen av det valda uppdraget kan anses vara utförd enligt god revisionssed.

Som en del av övervakningen av iakttagandet av god revisionssed bedöms hur en revisor har iakttagit kraven i relevanta revisionsstandarderna och om revisorns granskningsåtgärder ur revisionens synvinkel varit inriktade på väsentliga och betydande frågor.

Utifrån de handlingar som finns i revisionsdokumentationen ska man kunna konstatera att tillräckligt med ändamålsenliga revisionsbevis har inhämtats som stöd för uttalandet. Utifrån dokumentationen ska man också kunna konstatera att revisorns rapportering överensstämmer med de observationer som gjorts vid revisionen.

Kvalitetskontrollens tillvägagångssätt

Vid bedömningen av revisorernas arbete har revisionstillsynen strävat efter att inte enbart ta fasta på särdragen hos det objekt som revisorn granskat, utan också sammanslutningens storlek och komplexitet. Vid granskningarna år 2020 hade vi tillgång till tre arbetsprogram för kvalitetsgranskning. Ett arbetsprogram är avsett för kvalitetsgranskningar av revisorer inom den offentliga förvaltningen. Två andra arbetsprogrammen används vid kvalitetsgranskningar av andra revisorer enligt uppdragets storlek: det arbetsprogram för kvalitetsgranskning som vi använder i små revisionsobjekt är till sitt innehåll snävare än det som används vid större revisionsobjekt.

Vi fortsatte det beprövade verksamhetssättet där hela kvalitetsgranskningsenheten diskuterar svåra eller tolkningsbara frågor som framkommit vid kvalitetsgranskningen vid gemensamma möten (kliniker). Under året ordnade vi 69 kliniker där vi utöver enskilda frågor behandlade observationer från kvalitetsgranskningarna utifrån experternas förslag och utvärderade deras inverkan på resultatet av kvalitetsgranskningen. Dessutom träffade vi kvalitetssektionen för offentlig granskning två gånger. Kvalitetssektionen för offentlig granskning har till uppgift är att bistå revisionstillsynen i utvecklingen av arbetsmetoderna för kvalitetsgranskningar och utvärderingen av resultaten av kvalitetsgranskningarna. Kvalitetssektionen bestod 2020 av OFR Virpi Ala-aho, Pasi Leppänen och OFR Erja Viitala.

Kvalitetskontrollens styrbarhet och utveckling av verksamheten

Tillsynen över revisorerna genom kvalitetsgranskningar är förebyggande och styrande verksamhet som syftar till att förbättra revisionskvaliteten. Vi hoppas att de revisorer som är föremål för kvalitetsgranskningen får riktlinjer för hur de ska förbättra sin egen granskning. Vi vill också att de viktigaste iakttagelserna från kvalitetsgranskningen som publicerats i vår årsrapport och diskuterats i andra sammanhang ska vara till stöd även för de revisorer som inte har varit föremål för kvalitetsgranskningen.

Revisionskvalitetsdagarna är diskussionstillfällen för de revisorer som varit föremål för kvalitetsgranskning. År 2020 ordnades inga kvalitetsdagar på grund av begränsningarna i anslutning till covid-19-pandemin. Ett inlägg från PRS kvalitetsövervakning om Aktuellt över kvalitetsgranskningar inkluderades i en utbildning som Finlands Revisorer rf & ST-Akatemia Oy ordnade 3 december 2020.

Under 2020 gjorde vi förbättringar i våra granskningsprogram. Genom att utveckla arbetsprogrammen strävar vi efter att bättre kunna beakta särdragen och storleksklassen hos det objekt som revisorn granskar samt komplexiteten i uppdraget. Vi har förnyat arbetsprogrammet för små revisionsuppdrag. Det förnyade arbetsprogrammet tas i bruk vid granskningarna år 2021. Dessutom planerade vi under år 2020 ett eget arbetsprogram för kvalitetsgranskningar som ska göras om. Det tas i bruk vid de nya granskningsomgångar som ska genomföras år 2021.

År 2020 började vi utveckla strukturen i kvalitetsgranskningens resultatsystem genom att kartlägga olika alternativ. Med en enkät som genomfördes i november–december 2020 fick vi värdefulla kommentarer och åsikter från revisorerna och intressentgrupperna om kvalitetsgranskningens resultatsystem och vilka punkter i det som behöver förbättras.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021