Gå direkt till innehållet
Valikko

Observationer som gjorts vid kvalitetsgranskningar per delområde

De resultatpåverkande observationerna fördelade sig på alla centrala delområden av revisionen, men största delen gällde kvalitetsgranskningarnas prioritetsområden. Följande delområden uppvisade minst 15 observationer som påverkade resultatet: granskning av omsättningen, granskning av huvudboksregistreringar, granskning av bokslut, granskning av omsättningstillgångar och granskning av kundfordringar.

Bild 4: De­lområ­den inom re­vi­sio­nen som hade minst 15 re­sul­tatpå­ver­kan­de ob­ser­va­tio­ner


Utöver ovan nämnda delområden betonades i observationerna att de utförda granskningsåtgärderna inte kunde verifieras eller att de granskade verifikaten inte hade specificerats och att alla väsentliga bokslutsposter inte hade granskats. Observationerna år 2020 väckte oro också med anledning av brister i revisionsberättelserna och oklarheter kring dokument som revisorn undertecknat.

Utskriftsversion Uppdaterad 27.01.2023