Gå direkt till innehållet
Valikko

Observationer vid kvalitetsgranskningarna

Vi gjorde sammanlagt 361 observationer som påverkade resultatet av de 133 kvalitetsgranskningar av uppdrag som granskades under 2020.

I uppdrag som fått något annat resultat än godkänt fanns det i genomsnitt nästan 5,3 observationer som påverkade resultatet. Antalet observationer är stort med beaktande av att vi i kvalitetsgranskningarna har dokumenterat en observation per delområde, varvid en observation kan ha innehållit flera brister.

De största bristerna i de kvalitetsgranskningarna som fick resultatet underkänt

Antalet revisorer som fick underkänt var sammanlagt 11. Av dessa var två revisorer vars PIE-uppdrag hade granskats. De viktigaste observationerna i PIE-uppdrag behandlas i avsnittet "Samlade uppgifter som ska lämnas enligt EU-förordningen (537/2014)".

I uppdrag som fick ett underkänt resultat gällde de största revisionsberättelsens felaktiga utlåtande, valet av revisor eller underlåtenhet att rapportera verksamhet som strider mot lag och bestämmelser. Nedan nämns exempel på observationer:

  • Revisorn har inte gett utlåtanden om verksamhetsberättelsen enligt revisionslagen trots att bolaget har upprättat en verksamhetsberättelse.

  • Revisorn har inte tillräckligt granskat om ledningen har följt stiftelsens stadgar i sin verksamhet. Det förblir oklart hur revisorn har säkerställt att ledningen följer 3 § i stiftelsens stadgar. Det förblir osäkert om revisorn har bedömt hur ärendet påverkar rapporteringen.

  • Revisorn har inte inhämtat tillräckliga bevis på att centrala balansposter, erhållna förskott och kundfordringar samt saldon är korrekta och kompletta. Revisorn har i bokslutet godkänt ett framställningssätt som är tillåtet vid bokföringen under räkenskapsperioden, men som inte är lämpligt i bokslutet. Det förblir osäkert på vilken grund revisorn har bedömt att bokslutet ger en rättvisande bild.

  • Av revisorns dokumentation framgår inte hur revisorn har försäkrat sig om att egna aktier har förvärvats till bolaget i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen. Revisorns bedömning och motiveringar framgår inte av dokumentationen.

  • Det förblir osäkert om revisorn har lämnat revisionsberättelsen utan att på tillbörligt sätt vara utsedd till revisor.

  • Det förblir osäkert hur revisorn har granskat valet av revisor som den extra bolagsstämman gjort. På basis av revisionsdokumentationen finns det motstridigheter i uppdragsbrevet och valet av revisor.


I de kvalitetsgranskningar som ledde till underkänt resultat fanns det ofta också andra observationer som påverkade resultatet. Observationer som gjorts vid kvalitetsgranskningar behandlas mer ingående i avsnittet "Observationer som gjorts vid kvalitetsgranskningar per delområde".

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021