Gå direkt till innehållet
Valikko

Kundfordringar

I uppdrag där värdet på omsättningstillgångarna inte var väsentligt valdes i regel kundfordringar som det andra fokusområdet.

I samband med granskningen av kundfordringar gjorde vi i år åtta observationer som påverkade resultatet, vilket motsvarar cirka 23 % av de kvalitetsgranskade uppdrag där kundfordringarna hade valts som andra fokusområde. Utöver de ovan nämnda har man i tre uppdrag där kundfordringar inte hade definierats som ett fokusområde fäst uppmärksamhet vid otillräckliga åtgärder för granskning av kundfordringar.

Revisorn ska skaffa revisionsbevis särskilt för att kundfordringarna är fullständiga, att de existerar och hur de värderats. Att fordringarna existerar säkerställs vanligen med utomstående bekräftelser eller genom att man på bankkontot granskar betalningar av kundfordringar som är öppna vid tidpunkten för bokslutet.

När det gäller värderingen är det viktigt att kontrollera åldersfördelningen på kundfordringarna och eventuella kända betalningssvårigheter hos kunderna eller andra uppgifter till exempel i protokoll som kan påverka om man kommer att få betalning på kundfordringarna.

Observationerna gällde i huvudsak att tillräckliga åtgärder inte har vidtagits eller att åtgärderna inte kan verifieras.

Exempel på observationer

1. Värdet på kundfordringarna, 0,7 miljoner euro, överstiger den övergripande väsentligheten som revisorn fastställt 11-faldigt och utgör 24,2 % av balansomslutningen. Kundfordringarna är på en kund. Revisorn har inte vidtagit lämpliga åtgärder för att granska kundfordringarna. Revisorn har inte begärt saldobekräftelse eller granskat betalningar som kommit till försäljning efter räkenskapsperioden. Revisorn har inte skaffat tillräckliga bevis på att kundfordringar finns eller på värderingen av dem.

2. Kundfordringarna, 659 tusen euro, överstiger den övergripande väsentligheten som revisorn fastställt 38-faldigt och utgör 31 % av balansomslutningen. Revisorn har utgående från genomgången av kundfordringarnas åldersfördelning dragit slutsatsen att åtgärden gav en tillräcklig mängd för ändamålet lämpliga revisionsbevis. Vid tidpunkten för bokslutet fanns dock ett antal över 30 dagar gamla kundfordringar som överskred den övergripande väsentligheten fortfarande öppna, och revisorn har inte bedömt risken för kreditförluster av förfallna kundfordringar. Revisorn har inte heller bekräftat att det finns kundfordringar till exempel genom bekräftelser eller genom att granska betalningar.

3. Kundfordringarna, 828 tusen euro, överskrider 32-faldigt den övergripande väsentligheten som revisorn fastställt. På basis av dokumentationen kan det inte verifieras om revisorn har vidtagit revisionsåtgärder för enskilda kundfordringar för att få bevis på kundfordringarnas existens och värdering. Kundfordringarna innehåller en väsentlig post för vilken det finns en överenskommen betalningstidtabell. Enligt tidtabellen borde posten ha betalats före räkenskapsperiodens utgång. Posten är dock fortfarande obetald vid tidpunkten för bokslutet och revisorn har inte inhämtat bevis på värderingen av försäljningssaldot som förfallit till betalning som stöd för sin slutsats.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021