Antalet undersökningsärenden 2019

Antalet pågående undersökningsärenden vid revisionstillsynen i början av 2019 var 67, och under året kom 52 nya undersökningsärenden in för behandling. Av dessa avgjordes 31 så att ärendet inte överlämnades till revisionsnämnden för avgörande eftersom det enligt utredningen inte fanns något skäl att misstänka att revisorn handlat i strid med revisionslagen eller något skäl att föreslå påföljder enligt revisionslagen. Sammanlagt 37 undersökningsärenden överlämnades till revisionsnämnden för behandling. Vid utgången av 2019 pågick 51 undersökningsärenden vid revisionstillsynen.

Tabell 1 visar antalet och källorna för undersökningsärenden 2018 och 2019. Ett undersökningsärende kan gälla flera revisorer eller en revisor och en revisionssammanslutning.

Tabell 1. Källor för, antal av och behandling av undersökningsärenden 2019 och 2018

I tabellen 1 finns det nya undersökningsärenden via kvalitetsgransnkningen under 2019 varit sammanlagt 14 stycken, varav tolv har fått resultatet underkänt i PRS kvalitetsgranskning. År 2018 har sju ärenden fått resultatet underkänt i kvalitetsgranskningen och för en revisionssammanslutning och för nio revisorer överförts till prövning från kvalitetsgranskningen. 2019 behandlades 23 stycken kvalitetgsranskningar vid revisionsnämnden, varav nitton var ärenden som på basis av av resultet underkänd i kvalitesgranskningen överlämnades till nämnden.

Källa för undersöknings-ärende
Pågående undersöknings-ärenden i början av året
Nya undersöknings-ärenden under året
Behandling vid revisions-nämnden under året
Behandling vid revisions-tillsynen under året
Pågående undersöknings-ärenden i slutet av året
Klagomål 2019 (2018)
44 (40)
37 (36)
12 (10)
26 (22)
43 (44)
Kvalitetsgranskning 2019 (2018)
17 (11)
14 (17)
23 (11)
2 (0)
6 (17)
Eget initiativ 2019 (2018)
6 (4)
1 (5)
2 (3)
3 (0)
2 (6)
Sammanlagt 2019 (2018)
67 (55)
52 (58)
37 (24)
31 (22)
51 (67)

I kapitel 4 behandlas revisionsnämndens och i kapitel 5 revisionstillsynens avgörandepraxis i avslutade och avgjorda undersökningsärenden.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2021