Gå direkt till innehållet
Meny

PRS revisionstillsyns avgörandepraxis 2019

Utifrån den utredning som inhämtats om undersökningsärendena 2019 beslutade revisionstillsynen i 31 fall att ärendet inte överlämnas till revisionsnämnden för behandling, eftersom det inte fanns något skäl att misstänka att revisorn hade handlat i strid med god revisionssed som revisionslagen förutsätter. Revisionstillsynens utredning består vanligen av revisorernas redogörelser och arbetspappersdokumentation, myndighetskällor som till exempel uppgifter ur handelsregistret och i klagomål även material som klaganden har lämnat in.

I de fall som inte överlämnades till revisionsnämnden för behandling kunde man dra slutsatsen att revisorns planering och genomförande av revisionsåtgärderna hade varit lämpliga med tanke på situationen kring uppdraget och tillräckliga för att skaffa nödvändigt bevis och avge revisionsberättelsen och att revisorns professionella omdöme och dokumentation av revisionsarbetet var ändamålsenliga.

Teman för och beslut i tillsynsärenden

Liksom tidigare år var revisioner i bostadsaktiebolag ett vanligt tema i de fall som PRS revisionstillsyn avgjorde utan revisionsnämndens behandling. Deras antal uppgick till sammanlagt 13, vilket är cirka 40 procent av samtliga fall.

I de tillsynsfall som gällde revisorer i bostadsaktiebolag var det vanligen frågan om granskning av förvaltningen, det vill säga bedömning av om styrelsens och disponentens verksamhet är lagenlig. Ärenden som ska redas ut i bokslutet gäller för det mesta granskning av bolagsvederlag och låneandelar. Dessa detaljer är av väsentlig betydelse för aktieägarnas ekonomiska ställning och likställighet.

Andra viktiga teman var bland annat avtalsbaserade specialuppdrag och tillhörande rapportering samt iakttagande av yrkesetiska principer, särskilt objektivitet, i revisionsuppdrag. I ett fall var revisionstillsynen inte behörig eftersom revisorn inte hade agerat i egenskap av revisor.

Förutom bostadsaktiebolag gällde revisorns uppdrag i revisionstillsynens övriga avgöranden aktiebolag (10 fall), kommuner (2), ett kommanditbolag (1), en stiftelse (1) och en förening (1). I tre fall var det frågan om tillsyn över revisionssammanslutningars verksamhet utan något enskilt uppdrag.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021