PRS revisionstillsyn: avgörandepraxis 2020

Utifrån den utredning som inhämtats om undersökningsärendena 2020 beslutade revisionstillsynen i 35 fall att ärendet inte överlämnas till revisionsnämnden för behandling, eftersom det inte fanns något skäl att misstänka att revisorn hade handlat i strid med god revisionssed som revisionslagen förutsätter. Revisionstillsynens tillgängliga utredning består vanligen av revisorernas redogörelser och arbetspappersdokumentation, myndighetskällor som till exempel uppgifter ur handelsregistret och i klagomål även material som klaganden har lämnat in.

I de fall som inte överlämnades till revisionsnämnden för behandling kunde man dra slutsatsen att revisorns planering och genomförande av revisionsåtgärderna hade varit lämpliga med tanke på situationen kring uppdraget och tillräckliga för att skaffa nödvändigt bevis och avge revisionsberättelsen och att revisorns professionella omdöme och dokumentation av revisionsarbetet var ändamålsenliga.

Teman för och beslut i tillsynsärenden

Det var fråga om lagstadgad revision i 25 behandlade fall. I dem betonas skyldigheten att iaktta god revisionssed i enlighet med revisionslagen. Det anses även omfatta iakttagande av de centrala principerna i de internationella ISA-revisionsstandarderna vid planering, genomförande och rapportering av revisionsuppdrag. Utöver lagstadgad revision var vanliga teman avtalsbaserade specialuppdrag och tillhörande rapportering samt iakttagande av yrkesetiska principer, i synnerhet omsorgsfullhet och objektivitet, i revisionsuppdrag.

I de fall som revisionstillsynen avgjorde gällde revisorns uppdrag aktiebolag (15 fall), bostadsaktiebolag (8), kommuner eller samkommuner (2), stiftelser (2), föreningar (2), andra sammanslutningar (2) och andelslag (1). I tre fall var det fråga om tillsyn på eget initiativ över revisionssammanslutningars verksamhet utan något enskilt uppdrag.


Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2021