Undersökningsärenden - tillsynsmetoder

Tillsynsobjekt och begränsningar

PRS utövar tillsyn över GR-, CGR-, OFGR- och OFR-revisorer samt revisionssammanslutningar. PRS övervakar både PIE-företagens och andra sammanslutningars revisorer. PIE-företag betyder Public Interest Entity, det vill säga företag av allmänt intresse. PIE-företag definieras i BFL 1:9. PRS får dock enligt lagen inte övervaka en revisors verksamhet i hans eller hennes egenskap av tjänsteman vid statens revisionsverk (RL 1:1.3). Revisionstillsynen är behörig att dessutom övervaka revisorer och revisionssammanslutningar som kommer från länder utanför EES-området och som är införda i PRS revisorsregister.


I slutet av 2020 omfattade revisorsregistret 510 GR-revisorer, 651 GR- och CGR-revisorer, 66 GR- och OFGR-revisorer, 56 GR-, CGR- och OFGR-revisorer, 43 OFR-revisorer och 69 revisionssammanslutningar.

Revisionstillsynens tillsynsbefogenheter är tidsmässigt begränsade. Revisionstillsynen får inte pröva en revisors verksamhet om det har förflutit mer än sex år sedan händelserna (RL 7:3.3).

Revisionstillsynen kan avstå från att pröva en revisors verksamhet, och revisionsnämnden kan avstå från att påföra en påföljd, om godkännandet av revisorn helt och hållet har avbrutits (RL 6:7) eller återkallats (RL 10:2).

Verksamhet som omfattas av tillsynen

Enligt lagen övervakar revisionstillsynen inte bara revisorer utan också revisorernas verksamhet. Den här avgränsningen är av praktisk betydelse för definieringen av tillsynsobjektet. Utgångspunkten för tillsynen är bestämmelsen om tillämpningsområde i RL 1:1 som anger gränserna för den verksamhet som omfattas av tillsynen.

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, tillämpas revisionslagen på:

 1. revision av bokföringsskyldiga sammanslutningar och stiftelser enligt 1 kap. 1 § i bokföringslagen (1336/1997),
 2. uppdrag som en revisor har enligt någon annan lag eller förordning eller i vilka revisorn ger ett skriftligt utlåtande till en myndighet eller domstol.

På verksamhet som omfattas av lagen om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (1142/2015), tillämpas revisionslagen med vissa undantag. En viktig sak är att den centrala normkällan i undersökningsärenden, god revisionssed, är olika inom den privata sektorn och inom den offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn tillämpas god revisionssed för den offentliga förvaltningen.

På "annan verksamhet" som en revisor utövar tillämpas endast en del av bestämmelserna i revisionslagen. Annan verksamhet som utövas i egenskap av revisor är vanligtvis andra än lagstadgade revisorsuppdrag, till exempel rådgivningsverksamhet. All verksamhet som en revisor utövar i egenskap av revisor omfattas emellertid av tillsynen och kan således bli föremål för tillsyn.

Bestämmelser som är viktiga med avseende på tillsynen över revisorer i PIE-företag ingår i Europeiska unionens revisionsförordning nr 537/2014 (PIE-förordningen). PIE-förordningen innehåller bestämmelser om särskilda krav på lagstadgad revision i PIE-företag.

PRS revisionstillsyn bedriver myndighetssamarbete i sina uppdrag. Samarbete i undersökningsärenden bedrivs särskilt med polisen, skatteförvaltningen och Finansinspektionen. Finansinspektionen har parallell behörighet att självständigt pröva om revisorer som hör till dess intressesfär har förfarit lagenligt, om tillsynsuppgifterna förutsätter det (RL 9:2). PRS revisionstillsyn kan lämna in begäranden om utredning till polisen på grund av olovlig användning av yrkesbeteckningen revisor.

Påföljder

Beslut om att påföra påföljder fattas av revisionsnämnden.

Med stöd av revisionslagen kan följande påföljder tillämpas:

 • anmärkning
 • varning
 • återkallande av godkännande
 • tidsbundet förbud att verka som revisor eller i en revisionssammanslutnings förvaltningsorgan
 • påföljdsavgift.

Den lindrigaste påföljden är anmärkning och den strängaste är återkallande av godkännande. Påföljden kan påföras en revisor och en revisionssammanslutning. Tidsbundet förbud och påföljdsavgift kan dock påföras endast fysiska personer.

När ett beslut om en påföljd fattas ska revisionsnämnden beakta alla relevanta omständigheter (RL 10:7). Sådana är:

 1. hur allvarlig överträdelsen är och dess varaktighet,
 2. graden av ansvar hos revisorn,
 3. revisorns vilja att samarbeta med den behöriga myndigheten,
 4. påföljder som revisorn påförts tidigare, och
 5. omfattningen av den skada eller olägenhet som gärningen eller försummelsen orsakat.Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2021