Övriga lagstadgade uppdrag

PRS revisionstillsyn behandlade redogörelser som sammanslutningar och stiftelser lämnat in med stöd av 2 kap. 9 § i revisionslagen om entledigande av revisor under mandatperioden och revisorers redogörelser för sin avgång från revisorsuppdraget under mandatperioden.

PRS revisionstillsyn behandlade 2 anmälningar (2019: 2) som lämnats in med stöd av 2 kap. 8 § i revisionslagen om att en sammanslutning inte haft en sådan revisor som bestämmelserna förutsätter och som uppfyller behörighetsvillkoren. I båda fallen ledde anmälningarna till att en revisor förordnades för sammanslutningen.

Enligt EU:s revisionsförordning 537/2014 (PIE-förordning) är revisionstillsynen behörig att bevilja avvikelser från längsta varaktighet för revisorers och revisionssammanslutningars uppdrag (Artikel 17.6.) År 2020 fick revisionstillsynen fyra ansökningar om beviljande av sådan avvikelse. Revisionstillsynen avslog alla ansökningar.

Enligt EU:s revisionsförordning kan revisionstillsynen bevilja avvikelser från högsta arvodet för annat än revision (Artikel 4.2). PRS fick sju ansökningar om beviljande av avvikelse för att överskrida högsta arvodet för annat än revision av särskilda skäl. Revisionstillsynen godkände ansökningarna på de villkor som anges i besluten.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2021