Gå direkt till innehållet
Meny

Internationellt samarbete

PRS revisionstillsyn är medlem i IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators). Revisionstillsynens tjänstemän deltog i IFIAR:s Enforcement- och Inspectionsarbetsgrupper och i IFIAR:s Inspectionworkshop i mars och årsmötet i maj. IFIAR:s centrala uppgifter är globalt informationsutbyte mellan tillsynsmyndigheterna bland annat om bästa tillsynspraxis, främjande av myndighetssamarbete, dialog med revisionens intressentgrupper samt höjning av revisionskvaliteten. IFIAR publicerar revisionsrapporter om tillsyn, bland annat årligen en sammanfattande rapport om ob-servationer vid kvalitetsgranskning.

PRS revisionstillsyn är medlemsorganisation i CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) som samordnar regleringen av revisionsbranschen och tillsynssamarbetet inom Europeiska unionen. CEAOB:s ställning och uppgifter baserar sig på EU-lagstiftning (EU:s förordning 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG). CEAOB främjar samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna inom revisionsbranschen i EU:s medlemsstater, särskilt informationsutbyte, sakkunskap och bästa tillsynspraxis när uppgifterna enligt EU:s lagstiftning genomförs. CEAOB har arbetsgrupper, och revisionstillsynens tjänstemän medverkade aktivt i följande av dem: International Auditing Standards, Inspection, Enforcement och Market Monitoring.

Revisionstillsynen deltog i det nordiska samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna i revisionsbranschen. De nordiska tillsynsmyndigheterna sammanträdde i Stockholm i september och diskuterade frågor kring kvalitetsgranskning av revisorer och undersökningsärenden.

Utskriftsversion Uppdaterad 29.03.2021