Övrig verksamhet

Uppföljning och utvecklande av lagstiftningen

Revisionstillsynen följde utvecklandet av revisionslagstiftningen internationellt och i hemlandet.

PRS representant deltog i arbetsgruppen som förbereder en lättare granskning. Arbets- och näringsministeriet (ANM) tillsatte arbetsgruppen i februari 2019, och den fortsätter sitt arbete under 2020. PRS tjänstemän deltog i ANM:s diskussionsmöten om ämnet.

Revisionstillsynen tolkade tillämpningen av revisionslagen och EU:s revisionslagstiftning i praktiken genom att svara på förfrågningar från revisorer och representanter för företag.

Marknadsuppföljning

Revisionstillsynen deltog i uppföljning av revisionsmarknaden i samarbete med CEAOB. Våren 2019 gjordes en enkät om revisionskommittéerna, som CEAOB:s Market Monitoring-arbetsgrupp hade förberett. Enkätresultaten har analyserats och en rapport har utarbetats av dem. Rapporten publicerades i februari 2020. PRS revisionstillsyn skickade marknadsuppföljningsuppgifter till EU-kommissionen sommaren 2019. Finlands marknadsuppföljningsrapport publiceras våren 2020.

Samarbete med universitet

I oktober 2019 ordnade PRS revisionstillsyn tillsammans med Aalto-universitetets handelshögskola ett seminarium om "Big unanswered Questions in Financial Reporting". Åhörarna bestod av forskare, studerande, revisorer och andra representanter för intressentgrupper. Professor Ray Ball (University of Chicago) var huvudtalare.

PRS revisionstillsyn fortsatte att bidra med information och hjälp till vissa revisionsforskningsprojekt som genomfördes av universitetsforskare på doktorsnivå.

Interna arbetsgrupper och samarbete med myndigheter

PRS revisionstillsyn ordnade i september 2019 tillsammans med Finansinspektionen ett möte kring aktuella ämnen för representanterna för revisionskommittéerna i sammanslutningar av allmänt intresse och för representanter för intressentgrupper. I mötet behandlades resultaten av PRS och Finansinspektionens enkät som skickades till medlemmarna i revisionskommittéer våren 2019. Även PRS och Finansinspektionens verksamhet presenterades ur revisionskommittéernas synvinkel.

PRS tjänstemän deltog i arbetet i PRS interna arbetsgrupper och projektgrupper. Till dessa grupper hör bland annat projektet Hyvä kieli (Gott språk), arbetsgruppen för kundtillfredsställelse, dataskydds- och datasäkerhetsgrupperna, arbetsgruppen för digitala tjänster som utvecklar e-tjänsterna samt XBRL-styrgruppen som gjorde förberedelser för mottagning av bokslutsinformation i strukturerad form.

PRS revisionstillsyn var också med i den nationella myndighetssamarbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och i ANM:s arbetsgrupp som förbereder en lättare granskning. Revisionstillsynen deltog också i arbetsgruppen för nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism, som tillsattes den 18 december 2019, och i projektet för utveckling av bank- och betalkon-tosystemen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.03.2021