Gå direkt till innehållet
Meny

Revisionstillsynens arbetsplan 2023

Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen (PRS) godkänner revisorer, utövar tillsyn över revisorer och utför andra uppdrag i enlighet med revisionslagen. Tillsynen avser revisionssammanslutningar samt GR-, CGR-, OFGR- och OFR-revisorer. Revisionstillsynen främjar företagens verksamhetsförutsättningar som en del av PRS.

Genom vår verksamhet bidrar vi till förtroendet för revision och bokslutsuppgifter. Vi samarbetar med Finansinspektionen och andra myndigheter. Vår verksamhet baserar sig på rättssäkerhet, förutsägbarhet, objektivitet och parternas likställdhet.

PRS fastställda strategiska mål styr revisionstillsynens verksamhet. Läs mer om PRS strategiska mål. Enligt PRS strategi är verkningsfull tillsyn ett av våra mål. Genom att utöva tillsyn främjar vi tillsynsobjektens lagenliga verksamhet och försöker förebygga förfaranden som strider mot lagen.

Verkningsfullhet förutsätter att vi

  • aktivt vägleder våra tillsynsobjekt samt informerar dem om vår tillsynsverksamhet
  • aktivt ingriper i misstankar om förfaranden som strider mot lagen, och använder lagstadgade tillsynsmetoder
  • för aktiv dialog med tillsynsobjekt och med parter som representerar dem, och utvecklar tillsynsverksamheten på lång sikt utgående från erfarenhet och respons
  • effektivt fördelar våra begränsade resurser.

Vi har förbättrat begripligheten och vägledningen av våra beslut genom att motivera dem i detalj. Vi förkortar handläggningstiderna med tillräckliga resurser och genom att hålla god arbetsro. Vi för personliga diskussioner om observationer och beslutsmotiveringar tillsammans med revisorer som är föremål för kvalitetsgranskning. Vi fortsätter att främja den här verksamheten också under 2023.

Revisionstillsynen medverkar aktivt i utvecklingsprojekt inom revisionsbranschen internationellt och i hemlandet. Vi deltar i nationellt och europeiskt lagberedningsarbete. Viktiga aktuella EU-lagstiftningsinitiativ och -åtgärder är i synnerhet: 1) utveckling av företags rapportering och tillsyn över den på EU-nivå (Europeiska kommissionens initiativ att ändra revisionsdirektivet 2006/43/EC och den så kallade PIE-förordningen (EU) 537/2014 m.m.; 2) elektronisk bokslutsrapportering (ESEF, European Single Electronic Format) och revision därav; samt 3) hållbarhetsrapportering i företag (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) och säkerställande av rapporteringen. I Finland medverkar vi i projektet Företagets digitala ekonomi för att främja övergången till företags digitala boksluts- och revisionsrapportering, i vilken de handlingar som publiceras genom PRS utarbetas och lämnas in till PRS i IXBRL-format.

Utskriftsversion Uppdaterad 30.11.2022