Gå direkt till innehållet
Meny

Observationer om kvalitetskontrollsystemen

Vid utvärderingen av revisionssammanslutningens kvalitetskontrollsystem testar vi

 • ledningsansvaret för kvalitet inom revisionsföretaget

 • krav på etik och oberoende

 • processen för att acceptera och behålla kunder och uppdrag

 • omständigheter som hör samman med personalresurser, som belöning, utbildning, arbetsmängd

 • utförande av uppdrag

 • uppföljning som görs i sammanslutningen.


Dessutom testar vi rapporten om öppenhet och insyn.

När vi upptäcker brister eller bristfälligheter i en sammanslutnings verksamhetsprinciper, förfaringssätt eller system bedömer vi betydelsen av våra observationer med tanke på uppnåendet av målen för sammanslutningens kvalitetskontrollsystem.

En observation beskriver en sårbarhet i kvalitetskontrollsystemet som vi konstaterat leda till ett fel eller en brist i efterlevnaden av den testade verksamhetsprincipen eller det testade förfaringssättet. Kvalitetsgranskningen grundar sig emellertid delvis på ett riskbaserat utplockat material och granskningsurval, inte på en heltäckande granskning. Kvalitetsgranskningen lyfter därför inte nödvändigtvis fram alla sårbarheter och testmaterialet är inte nödvändigtvis ett representativt urval av hela materialet.

I fyra sammanslutningar gjorde vi observationer som påverkade helhetsbedömningen av kvalitets-kontrollsystemet

 • ledningsansvaret för kvalitet inom revisionsföretaget

 • att acceptera och behålla kundrelationer och uppdrag, och

 • utförandet av uppdrag.

I tre bolag gjorde vi observationer som gällde

 • relevanta etiska krav samt
 • övervakningen av sammanslutningens principer och förfaranden för kvalitetskontroll.


I två sammanslutningar gjorde vi observationer som gällde

 • sammanslutningarnas personalresurser.


I tre bolag gjorde vi observationer om rapporter om öppenhet och insyn.

Observationerna är mer detaljerade än delområdena i ISQC 1-standarden. De betyder alltså inte att vi skulle anse att hela området inte fungerar tillräckligt bra. Till exempel en brist i ledningsansvaret för kvaliteten kan innebära att kvaliteten inte syns tillräckligt i utvärdering och belöning av prestationer.

En enskild observation på ett visst område påverkar i allmänhet inte heller hela sammanslutningens kvalitetskontrollsystem.

I testningen av revisionssammanslutningarnas kvalitetskontrollsystem år 2017 och 2018 använde vi observationer och resultat från de personliga kvalitetsgranskningarna av revisorerna i sammanslutningarna. År 2016 testade vi hur systemen fungerade genom att gå igenom revisionen av de uppdrag vi hade plockat ut riskbaserat.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022