Gå direkt till innehållet
Meny

Slutsatser från kvalitetsgranskningarna 2016–2018

Revisionssammanslutningen ska skapa och upprätthålla ett kvalitetskontrollsystem som hjälper till att ge sammanslutningen rimlig säkerhet om att

  • sammanslutningen och dess personal följer yrkesstandarder

  • sammanslutningen och dess personal iakttar tillämpliga krav som grundar sig på författningar och bestämmelser, och

  • sammanslutningens och de för uppdragen ansvariga personernas rapporter är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna.


Av kvalitetsgranskningarna i fem revisionssammanslutningar drog PRS slutsatsen att kvalitetstillsynssystemet ger rimlig säkerhet om att målen i ISQC 1-standarden uppfylls. Av dessa fem var två Big 4-revisionssammanslutningar och tre var andra revisionssammanslutningar. Av kvalitets-granskningarna i de fem andra fallen drog PRS slutsatsen att kvalitetskontrollsystemet inte till alla delar ger rimlig säkerhet om att målen i den internationella standarden för kvalitetskontroll uppfylls. Av dessa var två Big 4-revisionssammanslutningar och tre var andra revisionssammanslutningar.

Vid kvalitetsgranskningen av en revisionssammanslutning beaktar PRS sammanslutningens storlek och antalet PIE-granskningar när granskningsplanen, observationerna och rapporten ska dokumenteras. Kvalitetsgranskningarna och slutsatserna av dem står i proportion till omfattningen och komplexiteten i den aktuella sammanslutningens affärsverksamhet.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022