Föreningens stiftelseurkund

När en förening bildas, upprätta en stiftelseurkund om bildandet och bifoga föreningens stadgar till stiftelseurkunden. Läs mer om stadgar.

Stiftelseurkunden ska undertecknas av minst tre stiftande medlemmar som har fyllt 15 år.

Hur upprättar jag en stiftelseurkund?

När du lämnar in en etableringsanmälan, använd nedanstående mall för stiftelseurkund. Kopiera och komplettera stiftelseurkunden nedan. Underteckna stiftelseurkunden och bifoga den till din etableringsanmälan.

Föreningsregistret godkänner också en stiftelseurkund som undertecknats elektroniskt. Det ska tydligt framgå av utskriften att dokumentet har undertecknats. Dessutom ska utskriften tydligt ange namnet på det använda systemet.

Mall för stiftelseurkund

Stiftelseurkund

Vi undertecknade har bildat föreningen _____________, inträtt som medlemmar i föreningen och godkänt följande stadgar för den.

Ort, datum och underskrift med namnförtydligande av minst tre personer som inträder som medlemmar i föreningen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 15.10.2020