Optiopäätös ja osakkeiden rekisteröinti paperilomakkeella

Optio-oikeudet, vaihtovelkakirjalainan ja muut erityiset oikeudet voit ilmoittaa myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen netissä on nopeampaa kuin paperilomakkeilla. Lue lisää ilmoittamisesta netissä.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Optio-oikeuksien antamispäätöksen ilmoittaminen maksaa 420 euroa.

Uusien osakkaiden rekisteröinti maksaa 285 euroa.

Yhdellä maksulla voi ilmoittaa paperilomakkeilla muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia. Esimerkiksi optio-oikeuksien antamispäätöksen hinnalla (420 euroa) voi samalla maksulla ilmoittaa myös osakeantipäätöksen, uudet osakkeet ja osakepääoman korotuksen. Aputoiminimen ilmoittamisesta veloitetaan kuitenkin aina erillinen maksu 100 euroa / nimi.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin teet ilmoituksen, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tee ilmoitus Y4-lomakkeella ja liitelomakkeella 13.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Joku hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asioita ilmoitat liitelomakkeella 13?

Vaihe 1: Optiopäätös

Liitelomakkeella 13 sivulla 5 kohdassa I Päätös ilmoitat päätöksen päivämäärän sekä optioiden perusteella annettavien osakkeiden lukumäärän tai enimmäismäärän osakelajeittain.

Vaihe 2: Uusien osakkeiden rekisteröinti ja mahdollinen osakepääoman korotus

Liitelomakkeella 13 sivulla 5 kohdassa II Optioihin / erityisiin oikeuksiin perustuvien uusien osakkeiden / korotuksen ilmoittaminen ilmoitat annettujen uusien osakkeiden lukumäärän osakelajeittain ja osakkeiden kokonaismäärän osakelajeittain korotuksen jälkeen. Lisäksi ilmoitat osakepääoman korotuksen määrän ja osakepääoman korotuksen jälkeen. Ilmoita lisäksi päätös, johon annetut osakkeet perustuvat.

Mitä asiakirjoja liität mukaan?

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Vaihe 1: Optiopäätös

Liitä yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana kopio tai ote. Hallitus voi päättää asiasta yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla.

Vaihe 2: Uusien osakkeiden rekisteröinti ja mahdollinen osakepääoman korotus

Liitä seuraavat asiakirjat:

  • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakkeiden antamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa liitelomakkeella 13.
  • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu. Todistuksen voi antaa liitelomakkeella 13.
  • Muu selvitys osakkeiden maksamisesta, jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta, maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.

Jos korotus on maksettu apportilla, muu selvitys voi olla tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä. Jos apporttina on kiinteistö, muu selvitys voi olla kopio kiinteistön kauppakirjasta.

  • Tilintarkastajan lausunto, jos osake on maksettu apporttiomaisuudella.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 ja liitelomake 13.

Jos ilmenee, että optio- tai muita erityisiä oikeuksia tai osakkeita annetaan päätöksen mukaista enimmäismäärää vähäisempi määrä, muutos voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi (ks. osakeyhtiölain 10. luvun 4. §:n 2. momentti).

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.09.2017