Osakkeiden splittaus

Osakkeiden splittaus tarkoittaa käytännössä osakekannan jakamista uudelleen. Osakkeiden lukumäärä muuttuu suuremmaksi ja vanhojen osakkeiden tilalle tulevat uudet osakkeet (esimerkiksi yhden vanhan osakkeen tilalle 3 uutta). Splittaukseen ei liity esimerkiksi osakepääoman korottamista.

Osakeyhtiölaissa ei ole erityisiä määräyksiä osakekannan uudelleen jakamisesta. Käytännössä splittauksia on kuitenkin rekisteröity. Kaupparekisterin käytännön kannalta on keskeistä, että osakkeiden jakaminen uudelleen ei saa loukata osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.

Kaupparekisteri-ilmoitus

Ilmoituksen voi tehdä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla tai paperilomakkeilla.

Lomake paperi-ilmoitukseen

  • Lomake Y4 ja liitelomake 13
  • Splittaukseen liittyvät muutokset kaupparekisteriin ilmoitetaan liitelomakkeen 13 sivulla 7 (muuta rekisteriin ilmoitettavaa).
  • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa joku hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lisätietoja valtakirjasta.

Liitteet sähköiseen ja paperi-ilmoitukseen

  • Yhtiökokouksen pöytäkirja yhden henkilön oikeaksi todistamana jäljennöksenä (pöytäkirjasta voi oheistaa ilmoituksen liitteeksi myös oikeaksi todistetun otteen).
  • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta.

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu sähköisessä palvelussa

Käsittelymaksu paperi-ilmoituksessa

  • 285 € (maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet).
  • Maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia.
  • Jos kuitenkin ilmoitetaan myös yhtiöjärjestyksen muutos, on käsittelymaksu 380 €. Yhtiöjärjestyksen muutos liittyy esimerkiksi tilanteisiin, joissa luovutaan osakkeiden nimellisarvosta tai muutetaan nimellisarvon suuruutta. Tällöin kaupparekisteriin ilmoitetaan myös yhtiöjärjestyksen muutos ja nimellisarvoa koskeva muutos.

Määräaika

Ilmoitus on tehtävä viivytyksettä.

Sähköinen ilmoitus kaupparekisteriin

Sähköinen ilmoitus tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä sähköisessä palvelussa ytj.fi-verkkosivustolla. Siirry ytj.fi-verkkosivustolle.

Vinkki:

Toisinaan osakekanta jaetaan uudelleen siten, että osakepääoma pysyy ennallaan ja osakkeiden määrä vähenee. Esimerkki: Tuhannella vanhalla osakkeella saa yhden uuden osakkeen. Tällainen osakekannan jakaminen uudelleen ilmoitetaan kaupparekisteriin samaan tapaan kuin splittaus.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.02.2016