Gå direkt till innehållet
Meny

Handelsregistret, föreningsregistret och revisorer: Ändringar i behandlingsavgifter från 1 januari 2024

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har gjort en framställning till arbets- och näringsministeriet om ändringar i PRS behandlingsavgifter. Förordningen om de avgiftsbelagda prestationerna utfärdas för perioden från 1 januari 2024 till 31 december 2025.

De nya prislistorna publiceras 1 januari 2024 på prh.fi.

Prisändringarna gäller:

Behandlingsavgifter för anmälningar till handelsregistret

 • Bildande av aktiebolag med användning av malldokument 280 euro
 • Öppet bolags och kommanditbolags grundanmälan 280 euro
 • Enskild näringsidkares grundanmälan 70 euro
 • Annan näringsidkares grundanmälan 370 euro
 • Ändring av företagsform som inte förutsätter kallelse 370 euro
 • Anmälan om ändring i styrelse, i förvaltningsråd, av prokurister, namntecknare, revisorer, hållbarhetsrevisorer, verkställande direktör eller disponent 50 euro / ärende
 • Ändring av enskild näringsidkares hemort och verksamhetsområde 50 euro / ärende
 • Anmälan om firma (företagsnamn) eller parallellfirma med en ändringsanmälan eller anmälan om bifirma 70 euro / ärende
 • Ändringsanmälan som gäller ändring av bolagsordning eller stadgar 280 euro
 • Ändringsanmälan som gäller ändring av bolagsavtal 140 euro
 • Ändringsanmälan som gäller aktier eller aktiekapitalet 280 euro
 • Beslut om givande av optionsrätt 440 euro
 • Förlust av kapitalet 50 euro
 • Anmälan vars registrering förutsätter kallelse på aktiebolagets borgenärer vid minskning av aktiekapitalet, vid ändring av eller avvikelse från bolagsordningen eller vid ändring av företagsformen 280 euro + 180 euro / kallelse
 • Bolagets flyttning av hemort, fusion eller delning från Finland till EU-området 500 euro
 • Annan ändringsanmälan 50 euro / ärende
 • Anmälan om bokslut för räkenskapsperiod som går ut före 1 december 2024, när det gått över åtta månader från räkenskapsperiodens utgång 100 euro
 • Anmälan om bokslut när e-tjänsten inte används 100 euro

Handelsregistrets behandlingsavgifter för fusion, delning och flyttning av hemort

 • Anmälan om plan som gäller fusion, delning eller flyttning av hemort 240 euro / bolag
 • Ansökan om kallelse vid fusion, delning eller flyttning av hemort 180 euro / bolag som kallelsen gäller
 • Anmälan om verkställande av fusion, delning eller flyttning av hemort 240 euro / bolag
 • Anmälan om förfall eller annullering av fusion, delning eller flyttning av hemort 50 euro / bolag

Övriga ansökningsärenden vid handelsregistret

 • Ansökan om offentlig stämning på sammanslutningens borgenärer 180 euro
 • Övriga ansökningsärenden som kungörs i Officiella tidningen 180 euro
 • Ansökan om undantag för att vara förvaltningsrådsledamot, styrelseledamot, verkställande direktör eller likvidator i ett aktiebolag, styrelseledamot eller disponent i ett bostadsaktiebolag 140 euro
 • Ansökan om hävande av registrering av företagsnamn (firma) 400 euro
 • Övriga ansökningsärenden 50 euro
Gå till handelsregistrets prislista och betalningsanvisningar på prh.fi.

Föreningsregistrets förhandsgranskningar och anmälnings- och ansökningsavgifter

 • Förhandsgranskning av stadgar eller stadgeändring 385 euro
 • Grund- eller etableringsanmälan för förening, Centralhandelskammare eller handelskammare 110 euro
 • Handledd grundanmälan för förening 55 euro
 • Anmälan om ändring av stadgar (icke förhandsgranskad) 110 euro
 • Anmälan om ändring av stadgar (förhandsgranskad) 55 euro
 • Etableringsanmälan för ett religionssamfund, ett lokalsamfund eller en församling 220 euro
 • Anmälan om ändring av religionssamfundets samfundsordning eller lokalsamfundets eller församlingens lokala stadgar 220 euro
 • Anmälan om ändring av ordförande, namntecknare eller styrelse 25 euro
 • Sammansättning av Centralhandelskammarens eller handelskammares organ (2 § i handelskammarlagen) 25 euro
 • Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, grundanmälan 220 euro
 • Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, ändring av grundanmälan eller anmälan om ändring av grupperingsavtal 220 euro
 • Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, anmälan om ändring av medlemmar eller namntecknare 25 euro
 • Ansökan om förordnande om upplösning av en förening 220 euro
 • Tillstånd till undantag, dispens (35 § i föreningslagen, 503/1989) 110 euro

Gå till föreningsregistrets prislista och betalningsanvisningar på prh.fi.

Revisorer

 • Deltagande i HBR-examen 610 euro
 • Avgift för extra examensuppgift vid HBR-examen: extra uppgift som omfattar 1–3 studiepoäng 180 euro, extra uppgift som omfattar 4–6 studiepoäng 360 euro och extra uppgift som omfattar 7–9 studiepoäng 540 euro.
 • Deltagande i behörighetsprov eller del av det, för HBR-sökande 305 euro
 • Avgift för handläggning av ett ärende som gäller förordnande av revisor eller hållbarhetsrevisor 1 000 euro
 • Avgift för handläggning av ansökan om tillstånd till undantag för att överskrida den övre gränsen för arvoden 2 000 euro
Gå till revisionstillsynens prislistor på prh.fi.


För mer information kontakta:
Handelsregistret och föreningsregistret: Gå till kontaktuppgifterna till PRS kundtjänst på prh.fi.
Revisionstillsyn: Gå till kontaktuppgifterna till revisionstillsynens kundtjänst på prh.fi.

Utskriftsversion Uppdaterad 16.11.2023