Ombildning av öppet bolag eller kommanditbolag till aktiebolag

Öppna bolag eller kommanditbolag kan ombildas till aktiebolag. Ombildningen förutsätter att alla bolagsmän (även de tysta) undertecknar ett ändringsavtal. En ändring av bolagsformen avtalas på samma sätt som en ändring av bolagsavtalet.

Medan ändringen av bolagsformen pågår är endast bolagsmännen berättigade att få aktier.
Bolaget ändras till aktiebolag när ändringen antecknas i handelsregistret. FO-numret blir oförändrat.

Vad ska jag göra före anmälan?

Bolaget ska utarbeta ett avtal om ändring av bolagsformen. Ange i avtalet eller bifoga till avtalet följande uppgifter eller redogörelser:

 • alla aktieägare och de aktier som tillkommer var och en av dem
 • bolagets räkenskapsperiod antingen i ändringsavtalet eller i därtill bifogade bolagsordningen
 • redogörelse för betalningen av aktiernas teckningspris, vilken specificerar egendomen och den avgift som betalas med den, samt redogörelse för de omständigheter som påverkar värderingen av egendomen och för de metoder som tillämpas vid värderingen
 • Aktiebolagets bolagsordning. I avtalet kan t.ex. konstateras att genom att underteckna avtalet godkänns bolagsordningen enligt bilaga 1 för bolaget.

Utöver avtalet om ändring av bolagsformen ska bolagsmännen i sitt möte välja en styrelse för aktiebolaget och revisorer om de behövs. Utarbeta ett separat protokoll över valet eller ta med besluten i avtalet om ändring av bolagsformen.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in anmälan inom tre månader från att avtalet om ändring av bolagsformen undertecknades. I annat fall förfaller ändringen av bolagsformen.

Hur lämnar jag in anmälan?

Du kan lämna in anmälan endast på pappersblankett. Använd blankett Y5, bilageblankett 1 och personuppgiftsblanketten.

Använd blankett Y5 för att anmäla ändringen av företagsform till aktiebolag och datumet för ändringsavtalet.

Anmäl det nya aktiebolagets uppgifter på bilageblankett 1.

Använd personuppgiftsblanketten för att ange personers identifieringsuppgifter. Fyll inte i personbeteckningar eller hemadresser till utomlands bosatta på andra anmälningsblanketter. Anmäl inte hemadresser för dem som är bosatta i Finland.

Läs först anvisningarna om hur du fyller i anmälan. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: blankett Y5, bilageblankett 1 och personuppgiftsblanketten.

Vem undertecknar anmälan?

En styrelseledamot eller en person som ledamoten har befullmäktigat undertecknar Y5-blanketten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vilka bilagor behövs för anmälan?

Bifoga följande handlingar:

 • kvitto på betald behandlingsavgift
 • avtal om ändring av bolagsform i original och eventuella bilagor
 • bolagsordning
 • Utdrag ur eller styrkt kopia av protokollet med uppgift om valet av styrelse och, vid behov, revisorer. Obs! Inget protokoll behövs om styrelsen och revisorerna redan har utsetts i avtalet om ändring av bolagsformen.
 • Styrelseledamöternas och eventuella verkställande direktörens försäkran om att bestämmelserna i aktiebolagslagen har iakttagits vid bildandet av bolaget. Ett särskilt fält för försäkran finns på bilageblankett 1.
 • Yttrande från en revisor om redogörelsen för aktiernas teckningspris och om huruvida egendomen för bolaget är av sådant ekonomiskt värde som minst motsvarar betalningen. Varken redogörelse eller yttrande behövs, om aktierna inte har ett teckningspris.
 • Intyg av bolagets revisorer över att aktiebolagslagens bestämmelser har iakttagits (fyll i fältet för intyget på bilageblankett 1) eller annan redogörelse för betalningen av aktierna, om aktiebolaget inte är skyldigt att välja en revisor. Varken revisorernas intyg eller annan redogörelse behövs, om aktierna inte har ett teckningspris.

Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar med personbeteckningar eller personers hemadresser, såsom protokoll eller bolagsavtal.

Vad kostar anmälan?

Ombildning av öppet bolag eller kommanditbolag till aktiebolag kostar 380 euro. Bifirma kostar 115 euro per namn.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs först våra betalningsanvisningar.

Tillämplig lag

Bestämmelser om ombildningen av öppna bolag eller kommanditbolag till aktiebolag finns i 8 kap. 3-5 § i lagen om öppna bolag och kommanditbolag. Läs mer i Statens författningsdatabas FINLEX.

Om ett öppet bolag eller kommanditbolag ombildas till ett publikt aktiebolag tillämpas dessutom bestämmelserna i 19 kap. 1 § 2 mom. i aktiebolagslagen. Läs mer i Statens författningsdatabas FINLEX.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.01.2020