Gå direkt till innehållet
Meny

Tillstånd för personer fast bosatta utanför EES

Personer som inte har stadigvarande hemvist eller juridiska personer som inte har sin hemort inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) behöver i vissa fall Patent- och registerstyrelsens (PRS) tillstånd för att kunna verka som bolagsman i ett öppet bolag eller som ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag.

Medborgarskapet avgör inte behovet av tillstånd.

Läs mer om följande:

Hurdan är PRS tillståndspraxis?

PRS har följt en ganska sträng tillståndspraxis. Tillstånd beviljas för personer som är fast bosatta i ett land som tillträtt Luganokonventionen. I praktiken avses personer som är fast bosatta i Schweiz. Om tillstånd att vara bolagsman söks för en juridisk person, är det av betydelse i vilket land nämnda juridiska person har sin hemort.

PRS bedömer och avgör ett enskilt tillståndsärende när det tas upp till handläggning.

Vem behöver tillstånd?

Bolagsman i öppet bolag

Åtminstone en av bolagsmännen i ett öppet bolag måste ha sin hemvist eller, om bolagsmannen är en juridisk person, sin hemort inom EES-området. I annat fall måste bolaget söka tillstånd hos PRS för samtliga bolagsmän..

Ansvarig bolagsman i kommanditbolag

Åtminstone en av de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag måste ha sin hemvist eller, om bolagsmannen är en juridisk person, sin hemort inom EES-området. I annat fall måste bolaget söka tillstånd hos PRS för samtliga ansvariga bolagsmän. Kravet på boningsort eller hemort inom EES-området gäller inte de tysta bolagsmännen i kommanditbolag.

Hur söker jag tillstånd?

Sök tillstånd för en person antingen genom att fylla i blanketten nedan eller med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Sök tillstånd för en sammanslutning endast med en fritt formulerad skriftlig ansökan.

Hur söker jag tillstånd på blankett?

Fyll i blanketten för tillståndsansökan för en person som behöver tillstånd och som är fast bosatt utanför EES-området eller för en juridisk person som är fast bosatt utanför EES-området. Skicka daterad och undertecknad ansökan med bilagor till oss.

Öppna blanketten: Tillståndsansökan för ansvarsperson i företag: Personer fast bosatta utanför EES-området. (pdf, 0.2 MB)

Hur söker jag tillstånd med en fritt formulerad skriftlig ansökan?

Du kan också söka tillstånd med en fritt formulerad skriftlig ansökan på svenska eller finska. Med samma ansökan kan du söka tillstånd för en eller flera bolagsmän.

Ange följande i din ansökan:

  • Sökandens namn, födelsedatum, medborgarskap, hemvist (kommun eller stad) och stat där sökanden har sin hemvist.
  • Namnet på det bolag som tillståndsansökan avser. Ange också FO-numret, om bolaget redan har sådant.
  • Det/de tillstånd som söks (t.ex. tillstånd att verka som bolagsman i ett öppet bolag).
  • Postadress till sökanden eller sökandens ombud och eventuella övriga kontaktuppgifter för att posta beslutet och fakturan. Vi skickar beslutet och fakturan per post.

Ansökan dateras och den undertecknas av varje sökande eller av ett ombud som sökanden har befullmäktigat. När den befullmäktigade undertecknar ansökan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Obs! Anmäl inte sökandens personbeteckning eller hemadress i ansökan.

Vilka bilagor till tillståndsansökan?

Bifoga till ansökan en kopia av sökandens pass eller en annan identitetshandling om sökanden inte har finländsk personbeteckning.

Om du startar ett bolag, bifoga en styrkt kopia av bolagsavtalet.

Om sökanden är en sammanslutning, bifoga ett utdrag ur registret i vilket sammanslutningen finns antecknad och en kopia av sammanslutningens bolagsordning eller stadgar.

Bifoga antingen svenska eller finska översättningar av de handlingar som är skrivna på främmande språk.

Skicka ansökan till:

Patent- och registerstyrelsen, Handelsregistret, 00091 PRH

eller

via skyddad e-post till PRS registratur. Läs mer om att skicka skyddad e-post.

Vad kostar ansökan?

Ansökningsavgiften är 50 euro för varje tillståndsärende som blivit avgjort. Om ett bolag söker tillstånd för tre bolagsmän, ska tre avgifter betalas. Då är avgiften sammanlagt 150 euro. Därtill tar vi ut ett faktureringstillägg på 6,50 euro. Avgifterna faktureras i efterhand.

Företrädare i Finland

Ett bolag måste ha en företrädare som har rätt att ta emot stämningar och andra delgivningar på bolagets vägnar. Företrädaren måste ha sin hemort i Finland. Företrädaren antecknas i handelsregistret.

Om det finns antecknat i handelsregistret att bolaget har en bolagsman (i kommanditbolag ansvarig bolagsman), verkställande direktör eller prokurist som har sin hemvist inom EES-området, behöver ingen särskild företrädare utses.

Bestämmelserna om anmälan om företrädare till handelsregistret finns i 6 § 3 mom. i lagen angående rättighet att idka näring.

Vad gör jag med tillståndet?

När du har fått tillståndet, bifoga en styrkt kopia av PRS tillståndsbeslut till din handelsregisteranmälan.

Utskriftsversion Uppdaterad 02.01.2024