Gå direkt till innehållet
Meny

PRS avregistrerar eller förordnar i likvidation

Patent- och registerstyrelsen (PRS) kan förordna ett aktiebolag eller andelslag att förordnas i likvidation eller att strykas ur handelsregistret

Observera att förfarandet sker på PRS initiativ.

PRS avregistrerar även icke-verksamma aktiebolag och andelslag. Läs mer om avregistrering av icke-verksamma företag.

Vad gör PRS?

Om det är fråga om konkurs som förfaller, stryker PRS bolaget eller andelslaget på tjänstens vägnar ur handelsregistret efter att PRS har fått uppgift om förfallen konkurs från domstolen. Detta gäller inte konkurser som förfallit före den 1 april 2001.

I andra fall än när ett aktiebolags konkurs förfaller uppmanar PRS aktiebolaget att rätta till bristen i handelsregistret inom tre veckor.

Om aktiebolaget eller andelslaget inte rättar till bristen i handelsregistret, uppmanar PRS aktiebolaget eller andelslaget på nytt att skriftligen rätta till bristen inom utsatt tid. I denna andra uppmaning anges att aktiebolaget eller andelslaget kan förordnas i likvidation eller avregistreras.

På samma gång uppmanar PRS de aktieägare och borgenärer i aktiebolaget eller de medlemmar, andra andelsägare eller aktieägare och borgenärer i andelslaget som vill framföra anmärkningar mot försättandet i likvidation eller mot avregistreringen, att göra detta skriftligen inom utsatt tid.

PRS publicerar uppmaningen också i Officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dagen och gör en anteckning om den publicerade uppmaningen i handelsregistret. Gå till Officiella tidningen. Öppnas i en ny flik

Om aktiebolaget eller andelslaget inte rättar till bristen senast den dag som antecknats i handelsregistret, stryker PRS aktiebolaget eller andelslaget ur handelsregistret eller förordnar det i likvidation. PRS kan avgöra ärendet trots att det inte kan visas att aktiebolaget eller andelslaget har tagit emot uppmaningen.

Likvidation eller avregistrering?

PRS förordnar företaget i likvidation om det fastställs att aktiebolagets eller andelslagets tillgångar räcker till för betalning av likvidationskostnaderna eller att en aktieägare, borgenär eller någon annan tar på sig ansvaret för dem. I annat fall avregistrerar PRS aktiebolaget eller andelslaget.

Om PRS förordnar aktiebolaget eller andelslaget i likvidation, är proceduren i stora drag densamma som i en likvidation som baserar sig på ett beslut av aktiebolaget eller andelslaget. PRS gör på tjänstens vägnar en anteckning i handelsregistret om att likvidationsförfarandet har inletts.

Läs mer om likvidation som baserar sig på aktiebolagets beslut och om likvidation som baserar sig på andelslagets beslut.

Läs mer i författningsdatabasen Finlex: aktiebolagslagen 20 kap. 4–6 §Öppnas i en ny flik och lagen om andelslag 23 kap. 4–6 §Öppnas i en ny flik.

Vad innebär avregistrering?

En avregistrering träder i kraft i och med att den antecknas i registret.

Ett avregistrerat aktiebolag eller andelslag företräds vid behov av en eller flera företrädare som väljs av en aktieägarstämma respektive en stämma som hålls av andelslagets medlemmar.

Efter avregistrering kan aktiebolaget eller andelslaget inte förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Företagets företrädare kan vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att betala skulder eller för att bevara egendomens värde.

Företagets tillgångar kan inte skiftas utan likvidation. Företrädarna kan dock fem år efter avregistreringen betala ut företagets tillgångar till dem som är berättigade till en skiftesandel, om tillgångarna inte överstiger 8 000 euro och företaget inte har kända skulder. De som har fått en andel av tillgångarna svarar med beloppet av de mottagna tillgångarna för betalningen av företagets skulder.

Läs mer: Ansökan om likvidation av avregistrerat aktiebolag

För mer information om skattepåföljder kontakta Skatteförvaltningens kundservice. Gå till Skatteförvaltningens kontaktuppgifter. Öppnas i en ny flik

Läs mer i författningsdatabasen Finlex: aktiebolagslagen 20 kap. 20–22 §Öppnas i en ny flik och lagen om andelslag 23 kap. 20–22 §Öppnas i en ny flik.

Utskriftsversion Uppdaterad 12.04.2024