Gå direkt till innehållet
Valikko

Ansökan om försättande i likvidation eller avregistrering

Ett aktiebolag kan strykas ur handelsregistret eller försättas i likvidation i följande situationer:

  • Aktiebolaget har inte någon behörig styrelse som antecknats i handelsregistret.
  • Aktiebolaget har trots Patent- och registerstyrelsens (PRS) uppmaning inte lämnat in sina bokslutshandlingar för registrering inom ett år från utgången av räkenskapsperioden. (Läs mer i 8 kap. 10 § i aktiebolagslagen i författningsdatabasen Finlex.)Öppnas i en ny flik
  • Aktiebolaget har försatts i konkurs som har förfallit på grund av brist på medel.
  • Aktiebolaget saknar en sådan i handelsregistret införd företrädare som avses i 6 § i lagen angående rätt att idka näring (122/1919).

Ärendet kan tas upp till handläggning på ansökan eller på PRS initiativ. Läs mer om PRS förfarande och om hur avregistreringen påverkar företaget.

Bestämmelser om försättande i likvidation och om avregistrering på registermyndighetens initiativ finns i 20 kap. 4 § i aktiebolagslagen. Läs mer i 20 kap. 4 § i aktiebolagslagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Läs också våra anvisningar för att ansöka om likvidation av ett avregistrerat bolag.

Vem ansöker?

Ansökan kan lämnas in av styrelsen, en styrelseledamot, verkställande direktören, en revisor, en aktieägare, en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av en behörig registeranteckning eller försättandet i likvidation.

Ansökans innehåll och bilagor

Lämna in en fritt formulerad skriftlig ansökan till PRS. Lämna in din ansökan på webblankett eller per post.

Begär i din ansökan att PRS försätter aktiebolaget i likvidation eller stryker det ur handelsregistret. Motivera din begäran.

Meddela även dina kontaktuppgifter i din ansökan.

Om du ansöker om försättande i likvidation, ange om sökanden tar på sig ansvaret för likvidationskostnaderna och föreslå en viss person till likvidator.

Om du i din ansökan föreslår en viss person till likvidator, bifoga till ansökan en separat personuppgiftsblankett som har likvidators namn och personbeteckning. Annars ange inte personbeteckningar eller hemadresser i din ansökan.

Spara personuppgiftsblanketten på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: personuppgiftsblankett (pdf). Öppnas i en ny flik

Obs! Alla de uppgifter och handlingar som du lämnar in är offentliga med undantag av personuppgiftsblanketten. Bifoga inte till din anmälan andra handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Hur lämnar jag in ansökan på webblankett?

Logga in på webblanketten Ansökan till handelsregistret.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till blanketterna, kvitto på behandlingsavgift och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten Ansökan till handelsregistret för att lämna in ansökan.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en pappersansökan?

Sänd ansökan, kvitto på behandlingsavgift och andra nödvändiga bilagor per brevpost till:

Patent- och registerstyrelsen
Juridiska enheten
00091 PRH

Vem undertecknar ansökan?

Ansökan undertecknas av sökanden eller av en person som sökanden har befullmäktigat.

Om ansökan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar det?

En ansökan som lämnats in på webblankett kostar 155 euro.

En pappersansökan som lämnats in per post kostar 210 euro.

Ansökan på basis av en förfallen konkurs är gratis.

Betala behandlingsavgiften på förhand och bifoga kvittot till ansökan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in din ansökan elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om alla följande villkor uppfylls:

  1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
  2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
  3. Din anmälan gäller ett aktiebolag eller en filial.

Lämna in din ansökan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet "nedläggningsanmälan för aktiebolag". Ange företagets uppgifter. Lägg till ansökningsblanketter (se våra anvisningar på den här sidan) och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 02.09.2022