Ansökan om kallelse på borgenärerna vid delning av aktiebolag

Vid delning av ett aktiebolag är den andra fasen att ansöka om kallelse på borgenärerna.

De nästa faserna är anmälan om verkställande av delning och anmälan om slutredovisning.

Här nedan finns information om följande:

När ansöker jag om kallelse?

Ansök om kallelse på borgenärerna inom fyra månader från det att delningsplanen har registrerats hos handelsregistret. Observera att du kan lämna in en anmälan om delningsplan (den första fasen) och en ansökan om kallelse (den andra fasen) samtidigt.

Delningen förfaller om ansökan om kallelse inte lämnas in inom tidsfristen på fyra månader.

Vilka bolag ska ansöka om kallelse?

Ansökan om kallelse ska lämnas in av det ursprungliga bolaget.

Även det övertagande bolaget ska ansöka om kallelse, om det är fråga om en delning genom överlåtelse till ett verksamt bolag och om delningen enligt revisorns yttrande kan äventyra betalningen av det övertagande bolagets skulder.

Hur ansöker jag?

Lämna in din ansökan på webb- eller pappersblankett. Bostadsaktiebolag kan inte lämna in ansökan på webblankett.

Du behöver blankett Y4 och bilageblankett 16. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fi.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: Y4 och 16 (pdf).

Skriv det ursprungliga bolagets FO-nummer och firma på första sidan av blankett Y4.

Skriv namnen på de bolag som ansöker om kallelse i fältet "Firma" i början av bilaga 16 och fyll i fältet "Fas II".

Hur lämnar jag in anmälan på webblankett?

Logga in på webblanketten Anmälan till handelsregistret.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till blanketterna och kvitto på behandlingsavgift som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten Anmälan till handelsregistret.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning, kan du lämna in en elektronisk anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".

När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".

Hur lämnar jag in en anmälan på pappersblankett?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna och kvitto på behandlingsavgift per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vem undertecknar ansökan?

Ansökan undertecknas på vägnar av alla bolag som ansöker om kallelse.

Undertecknaren ska vara en styrelseledamot eller verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in ansökan. Om en bemyndigad person undertecknar ansökan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar det?

En ansökan om kallelse som lämnats in på webblankett kostar 380 euro per bolag som kallelsen gäller.

En ansökan om kallelse som lämnats in på pappersblankett kostar 435 euro per bolag som kallelsen gäller.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Exempel på betalningsavgifter

Exempel 1: Ett bolag delas i två eller flera nya bolag

   • På webblankett är behandlingsavgiften 380 euro.
   • På pappersblankett är behandlingsavgiften 435 euro.

Exempel 2: Ett bolag delas till både ett nybildat bolag och ett verksamt bolag. Kallelse på grund av revisors yttrande behövs inte ansökas för det övertagande verksamma bolaget.

   • På webblankett är behandlingsavgiften 380 euro.
   • På pappersblankett är behandlingsavgiften 435 euro.

Exempel 3: Ett bolag delas till både ett nybildat bolag och ett verksamt bolag. Kallelse på grund av revisors yttrande måste ansökas även för det övertagande verksamma bolaget.

   • På webblankett är behandlingsavgiften 760 euro (380 euro + 380 euro).
   • På pappersblankett är behandlingsavgiften 870 euro (435 euro + 435 euro).

Exempel 4: En partiell delning med två deltagande bolag. Det övertagande bolaget bildas vid delningen.

   • På webblankett är behandlingsavgiften 380 euro.
   • På pappersblankett är behandlingsavgiften 435 euro.

Exempel 5: En partiell delning med två deltagande bolag. det enda övertagande bolaget är ett verksamt bolag för vilket kallelse måste ansökas på grund av revisors yttrande.

   • På webblankett är behandlingsavgiften 760 euro (380 euro + 380 euro).
   • På pappersblankett är behandlingsavgiften 870 euro (435 euro + 435 euro).

Hur följer jag handläggningen av ansökan?

Du kan följa handläggningen av din ansökan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.

Hur utfärdar PRS kallelse på borgenärerna?

PRS utfärdar kallelse på de borgenärer som har rätt att motsätta sig delningen.

PRS publicerar kallelsen i Officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dagen, som nämns i kallelsen. Gå till Officiella tidningen.

Kallelsen antecknas också i handelsregistret.

Behandlingen av ansökan om kallelse kan ta upp till fyra månader. I praktiken sätts den utsatta dagen till tre månader och 14 dagar från registreringen av kallelsen.

Du kan studera innehållet i kallelserna till exempel i Rättsregistercentralens kungörelseregister. Gå till kungörelseregistret.

Bolagets skriftliga meddelande till borgenärerna

De bolag som har ansökt om kallelse ska senast en månad före den i kallelsen utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande till borgenärerna (se 17 kap. 7 § i aktiebolagslagen). Ett intyg om att meddelandena har sänts behöver bifogas till anmälan om verkställande av delningen.

Om borgenärerna motsätter sig

Borgenären har rätt att motsätta sig delningen om:

 • fordran har uppkommit före registreringen av delningsplanen
 • fordran får drivas in utan dom eller beslut såsom avses i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) och fordran har uppkommit senast den dag som nämns i kallelsen.

Om borgenären motsätter sig delningen meddelar PRS bolaget om detta. I och med att borgenären motsätter sig delningen förfaller delningen en månad efter den utsatta dagen.

Behandlingen av ärendet ska skjutas upp om aktiebolaget inom en månad från den utsatta dagen visar att det väckt talan för fastställande av att borgenären fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordran, eller om bolaget och borgenären tillsammans begär att behandlingen ska skjutas upp.

Läs anvisningarna för hur du som borgenär kan motsätta dig en delning när en kallelse på borgenärerna har antecknats i handelsregistret.

Utskriftsversion
Uppdaterad 30.08.2022