Ansökan om kallelse på borgenärerna

Vid delning av ett aktiebolag är den andra fasen att ansöka om kallelse på borgenärerna.

De nästa faserna är anmälan om verkställande av delning och anmälan om slutredovisning.

När ansöker jag om kallelse på borgenärerna?

Ansök om kallelse på borgenärerna inom fyra månader från det att delningsplanen har registrerats hos handelsregistret. Observera att du kan lämna in en anmälan om delningsplan (den första fasen) och en ansökan om kallelse (den andra fasen) samtidigt.

Delningen förfaller om ansökan om kallelse inte lämnas in inom tidsfristen på fyra månader.

Hur ansöker jag om kallelse?

Ansök om kallelse på borgenärerna på pappersblankett Y4 och bilageblankett 16.
Det går inte att ansöka om kallelse på nätet.

Skriv det ursprungliga bolagets FO-nummer och firma på första sidan av blankett Y4.

Skriv namnen på de bolag som ansöker om kallelse i fältet "Firma" i början av bilaga 16 och fyll i fältet "Fas II".

Läs först ifyllningsanvisningarna. Fyll sedan i och skriv ut följande blanketter: Y4 och 16.

Vad kostar ansökan om kallelse?

Ansökan om kallelse på borgenärerna kostar 435 euro per bolag som kallelsen gäller.

Om ett bolag delas i två eller flera nya bolag, är behandlingsavgiften likaså 435 euro.

Om det är fråga om en delning till både ett nybildat bolag och ett verksamt bolag, beror avgiftsbeloppet på om kallelse på grund av revisors yttrande måste ansökas även för det övertagande verksamma bolaget. Om ingen kallelse behöver ansökas för det övertagande bolaget, är behandlingsavgiften 435 euro. Om kallelse måste ansökas även för det övertagande verksamma bolaget, är behandlingsavgiften 870 euro (435 euro + 435 euro).

Om det är fråga om en partiell delning med två deltagande bolag och det övertagande bolaget bildas vid delningen, är behandlingsavgiften 435 euro. Om det enda övertagande bolaget är ett verksamt bolag för vilket kallelse måste ansökas på grund av revisors yttrande, är behandlingsavgiften 870 euro (435 euro + 435 euro).

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Se handelsregistrets prislista.

Vilka bolag ska ansöka om kallelse?

Ansökan om kallelse ska lämnas in av det ursprungliga bolaget.

Även det övertagande bolaget ska ansöka om kallelse, om det är fråga om en delning genom överlåtelse till ett verksamt bolag och om delningen enligt revisorns yttrande kan äventyra betalningen av det övertagande bolagets skulder.

Vem ska underteckna ansökan?

Blankett Y4 undertecknas på vägnar av alla bolag som ansöker om kallelse.

Undertecknaren ska vara en styrelseledamot eller verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Hur utfärdar PRS kallelse på borgenärerna?

PRS utfärdar kallelse på de borgenärer som har rätt att motsätta sig delningen.

PRS publicerar kallelsen i Officiella tidningen senast tre månader före den utsatta dagen, som nämns i kallelsen. Gå till Officiella tidningen.

Kallelsen antecknas också i handelsregistret.

Behandlingen av ansökan om kallelse kan ta upp till fyra månader. I praktiken sätts den utsatta dagen till tre månader och 14 dagar från registreringen av kallelsen.

Du kan studera innehållet i kallelserna till exempel i Rättsregistercentralens kungörelseregister. Gå till kungörelseregistret.

Bolagets skriftliga meddelande till borgenärerna

De bolag som har ansökt om kallelse ska senast en månad före den i kallelsen utsatta dagen sända ett skriftligt meddelande till borgenärerna (se 17 kap. 7 § i aktiebolagslagen). Ett intyg om att meddelandena har sänts behöver bifogas till anmälan om verkställande av delningen.

Om borgenärerna motsätter sig

Borgenären har rätt att motsätta sig delningen om:

  • fordran har uppkommit före registreringen av delningsplanen
  • fordran får drivas in utan dom eller beslut såsom avses i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) och fordran har uppkommit senast den dag som nämns i kallelsen.

Om borgenären motsätter sig delningen meddelar PRS bolaget om detta. I och med att borgenären motsätter sig delningen förfaller delningen en månad efter den utsatta dagen.

Behandlingen av ärendet ska skjutas upp om aktiebolaget inom en månad från den utsatta dagen visar att det väckt talan för fastställande av att borgenären fått betalning eller betryggande säkerhet för sin fordran, eller om bolaget och borgenären tillsammans begär att behandlingen ska skjutas upp.

Läs anvisningarna för hur du som borgenär kan motsätta dig en delning när en kallelse på borgenärerna har antecknats i handelsregistret.

Utskriftsversion
Uppdaterad 24.08.2021