Gå direkt till innehållet
Valikko

Ansökan om europeiskt patent

Du kan lämna in en ansökan om europeiskt patent (EP-ansökan) antingen via PRS eller direkt till EPO.

Ansökan ska göras på ett av EPOs officiella språk, dvs. på engelska, tyska eller franska. Om du vill kan du emellertid avfatta din ansökan på finska eller svenska, men i detta fall måste den översättas till något av de officiella språken inom två månader. Ansökan handläggs på det språk som den har avfattats på eller som den har översatts till.

Det är obligatoriskt för patentsökande utanför EPC-medlemsstaterna att anlita ett patentombud, men EPO rekommenderar att alla sökande ska ha ett ombud. Det är endast de av EPO registrerade europapatentombud som kan vara ombud i EPOs processer. Läs mer om ombud.

Du kan lämna in din ansökan via PRS, antingen per post eller genom att använda programvaran eOLF, eller direkt till EPO.

Information om ansökningsblanketterna och en länk till EPOs blankettsida EPOs blankettsida hittar du här .
Ansökningsavgifterna finns i EPOs prislistor.Öppnas i en ny flik

Se våra kontaktuppgifter om du ger in din ansökan via PRS.
Läs också mer om hur en elektronisk ansökan lämnas in med hjälp av programvaran eOLF.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifterna för att lämna in din EP-ansökan direkt till EPO.Öppnas i en ny flik

Granskning i två faser

Allra först kontrollerar EPO att din EP-ansökan är formellt felfri.

Därefter granskas ansökan i två faser. Den första fasen (search) resulterar i en nyhetsgranskningsrapport (European search report) och ett utlåtande (search opinion) där eventuella hinder för patentering räknas upp och EPOs prövningsingenjör kommer med sin uppfattning om uppfinningens patenterbarhet. Nyhetsgranskningsrapporten baserar sig på patentkraven, men även beskrivningen och eventuella ritningar beaktas vid granskningen.

Om sökanden vill att handläggningen fortsätter till den andra fasen (substantive examination), ska en patenterbarhetsprövningsavgift och en designeringsavgift betalas inom 6 månader räknat från offentliggörandet av granskningsrapporten. Efter den andra fasen får sökanden ett utlåtande (communication) om uppfinningens patenterbarhet från EPOs granskningsenhet (Examining Division).

När ett patent kan beviljas, ska patentkraven inom fyra månader översättas till de två andra officiella språken i EPO, till exempel till tyska och franska, om handläggningsspråket har varit engelska. Innan ett nytt europapatent kan beviljas ska sökanden betala en meddelandeavgift för patent.

Ett europeiskt patent har beviljats då det har kungjorts i European Patent Bulletin.

Validering av europeiskt patent

EP-patentet är inte ett övernationellt patent, utan ett antal nationella patent. Efter att det har beviljats måste det därför bringas i kraft i de designerade länderna. Enligt artikel 65 i den europeiska patentkonventionen kan medlemsländerna kräva att ett patent ska översättas till respektive länders officiella språk för att det kan bringas i kraft. De länder som har anslutit sig till Londonöverenskommelsen har dock avstått antingen helt eller delvis från översättningskravet.

Om den nationella myndigheten förutsätter en översättning måste den lämnas in inom tre månader från beviljandet av det europeiska patentet. Samtidigt ska en eventuell publiceringsavgift för översättningen betalas. Se närmare anvisningar om hur ett europeiskt patent bringas i kraft (valideras) i Finland.

Årsavgifter

Den första årsavgiften ska betalas i början av det tredje ansökningsåret. Avgiften betalas till EPO enligt dess gällande prislista tills ett EP-patent beviljas. Därefter ska årsavgifter betalas i de länder där patentet har validerats, enligt prislistan för årsavgifterna i respektive länder.

Invändning mot europeiskt patent

Från beviljandet av ett EP-patent börjar en invändningstid på nio månader. Invändning, som ges in till EPO, är en skrivelse som syftar till att delvis eller helt upphäva ett beviljat patent. Invändningen behandlas av EPOs invändningsenhet, som består av tre prövningsingenjörer. Om invändningen bifalls och patentet delvis eller helt upphävs, avser detta beslut EP-patentet i alla de länder där patentet är i kraft.

Efter att invändningstiden har gått ut ska talan om ogiltigförklaring av ett europeiskt patent väckas landsvis, och besluten gäller endast i de länder där de har fattats. I Finland är det marknadsdomstolen som handlägger talan om ogiltigförklaring. Gå till marknadsdomstolens webbplats.Öppnas i en ny flik

Mer information:

På EPOs webbsidor hittar du mer information om det europeiska patentet, bland annat:

Läs också om det enhetliga patentet.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 24.08.2021