Gå direkt till innehållet
Meny

Europeiskt patent giltigt i Finland

Ett europeiskt patent har beviljats då det europeiska patentverket EPO har kungjort sitt beslut att meddela patent i sin kungörelsepublikation European Patent Bulletin. För att patentet ska få verkan i Finland måste innehavaren betala en publiceringsavgift och skicka erforderliga översättningar till PRS inom tre månader från EPOs kungörelse.

Översättning

Översättningens språk

Översättningen av patentkraven och benämningen på uppfinningen ges in till PRS på finska. Beskrivningen behöver inte översättas till finska om den är på engelska i det beviljade europeiska patentet. Om beskrivningen däremot är avfattad på tyska eller franska, måste en översättning till antingen engelska eller finska (inklusive ritningarna) ges in. De patenthavare vars eget språk är svenska kan lämna in de ovan nämnda handlingarna på svenska. Ett företags eget språk är svenska om dess protokollspråk är svenska.

Texten på europapatentpublikationens omslagssida behöver inte översättas eftersom PRS trycker ett eget omslag. En rättelse av en översättning eller en översättning av ett europeiskt patent som upprätthålls i ändrad lydelse ska ges in på det språk som patentet ursprungligen översattes till.

Översättningen ska basera sig på de handlingar som bifogas med EPOs beslut (communication under Rule 71(3); Öppnas i en ny flik blankett 2004) att godkänna patentet, dvs. på så kallat "Druckexemplar".

Formella krav på översättningen

  • Texten ska skrivas i en enda spalt och med radavståndet 1,5.
  • Teckenstorlek: versalerna ska ha en höjd av minst 0,28 cm (t.ex. Times New Roman 12 eller Courier New 12).
  • Marginaler: till vänster 2,5-4 cm, uppe 2-4 cm, nere och till höger 2-3 cm.

Blankett

Blanketten för att ge in översättningar finns på vår blankettsida.
Det är inte obligatoriskt att använda blanketten men vi rekommenderar det.

Lämna in översättningar

Du kan ge in översättningar till PRS på samma sätt som de övriga ansökningshandlingarna – per post, e-post, skyddad e-post, fax, genom att använda programvaran eOLF eller genom att lämna dem till PRS kundtjänst.

Se registraturens kontaktuppgifter.

Se närmare anvisningar om att lämna in handlingar med eOLF.

Se PRS kontaktuppgifter och karta.

Avgifter

Publiceringsavgift

Betala publiceringsavgiften för en översättning till PRS inom tre månader från patentmeddelandet. Avgifterna för översättningar – inlämnade på papper eller med programvaran eOLF – hittar du i vår prislista.

Bank och kontonummer

Betala in avgifterna på PRS konto. Se närmare betalningsanvisningar.

Kontonumren och bankernas kontaktuppgifter hittar du också i EPOs publikation"National law relating to EPC published by the European Patent Office".Öppnas i en ny flik

Ange följande uppgifter vid betalning: patentnummer, innehavarens namn samt betalarens namn och adress.

Det är ytterst viktigt att du betalar rätt belopp och betalningen sker vid rätt tid.

Årsavgifter

Efter att ett europeiskt patent har beviljats ska årsavgifterna betalas till PRS. Det kan hända att den första årsavgiften i Finland förfaller till betalning då patentet valideras (bringas i kraft) av PRS. Årsavgifterna betalas på samma sätt som årsavgifterna för nationella patent. Den första årsavgiften förfaller dock till betalning tidigast den sista dagen i den tredje månaden efter den månad då patentet meddelades (70 l § i patentlagen). (Exempel: Ansökan lämnas in i februari och patentet kungörs i januari följande år. Förfallodagen för den första årsavgift som förfaller till betalning i Finland är den sista dagen i april. Därefter förfaller årsavgiften alltid till betalning den sista dagen i februari.) Det är viktigt att betala årsavgifterna i tid. PRS delger inga betalningsuppmaningar. Årsavgifterna hittar du i vår prislista.

Ombud

Det är inte nödvändigt att anlita ett ombud för validering av ett europeiskt patent.

Lägg dock märke till att en patenthavare som inte har hemvist i Finland enligt 71 § i patentlagen ska ha ett inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bosatt ombud som har rätt att för patenthavaren ta emot delgivning av stämning, kallelser och andra handlingar i mål och ärenden som rör patentet. Ombudet ska anmälas till patentregistret och antecknas däri. Ombudet behöver dock inte vara ett auktoriserat patentombud. Läs mer om ombud på vår webbplats.

Handläggning vid PRS

PRS utarbetar en översättningspublikation, en så kallad T3-publikation, som kommer att finnas i vår Patentinformationstjänst, och kungör offentligblivandet i Patenttidningen. Vi skickar inget meddelande om kungörelsen till patenthavaren.

Handlingarna samt handläggnings- och betalningsuppgifterna angående europeiska patent som har validerats i Finland är tillgängliga i vår Patentinformationstjänst.

Gå till Patentinformationstjänst.Öppnas i en ny flik

Mer information

I publikationen "National law relating to EPC published by the European Patent Office"Öppnas i en ny flik hittar du mer information om validering av europeiska patent.

Gå till de finländska författningarna patentlagen, -förordningen och -bestämmelserna.

Om du ha frågor skicka e-post till vår rådgivning eller ring vår kundtjänst.

Utskriftsversion Uppdaterad 08.02.2023