Gå direkt till innehållet
Meny

Beskrivning av handlingars offentlighet för handelsregistret

Handelsregistret är ett offentligt register där uppgifter om företag och sammanslutningar antecknas.

Syftet är att registrera uppgifter om företag och sammanslutningar utgående från anmälningar, ansökningar och meddelanden och tillhandahålla uppgifterna till nytta för näringslivet, medborgare och samhället i övrigt.

Vilka uppgifter antecknas i handelsregistret?

Handelsregisterlagen uppräknar de uppgifter som företag och sammanslutningar ska anmäla till handelsregistret. Bestämmelser om uppgifter som ska antecknas i handelsregistret finns också på andra ställen i lagstiftningen.

Uppgiftskategorier i registret:

 • Grunduppgifter om företag och sammanslutningar: FO-nummer, firma (företagsnamn), hemort, företagsform och kontaktuppgifter
 • Uppgifter om verksamhetsorgan och roller, såsom styrelse, verkställande direktör, bolagsmän och revisorer och deras personuppgifter. Läs mer om personuppgifter i dataskyddsbeskrivningen för handelsregistret.
 • Verkliga förmånstagare och deras personuppgifter. Läs mer i dataskyddsbeskrivningen för förmånstagaruppgifter.
 • Räkenskapsperiod och bokslutsuppgifter
 • Övriga uppgifter, såsom verksamhetsområde och uppgifter om kapital, företrädande, fusion och delning
 • Organisationsregler, såsom bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar
 • Anmälningarnas handläggningsuppgifter och dokument
 • Uppgifter om juridisk status och ställning: om företaget är under behandling, registrerat eller upphört, eller om en konkurs, en likvidation, ett saneringsförfarande eller en skuldsanering har registrerats för företaget.

Läs mer om innehållet i handelsregistret.

Handelsregisteruppgifter finns i informationstjänsten Virre, Patent- och registerstyrelsens (PRS) system för öppna data och bildarkivsystemet för bokslut.

Grunduppgifter om företag finns också i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Läs beskrivningen av handlingars offentlighet för företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Dessutom har PRS handelsregisteruppgifter i sina registreringssystem.

Hur får jag uppgifter ur handelsregistret?

Var och en har rätt att ta del av de anteckningar som har gjorts i handelsregistret. PRS kan lämna ut uppgifter om personbeteckningar, utländska personers hemadresser och verkliga förmånstagare endast för lagenliga syften.

Vissa uppgifter är gratis tillgängliga och andra är avgiftsbelagda.

Du kan söka handelsregisteruppgifter i våra elektroniska informationstjänster med följande sökkriterier:

 • FO-nummer
 • företagets eller sammanslutningens namn eller en del av namnet
 • anmälans diarienummer
 • personbeteckning eller födelsedatum och efternamn
 • registernummer, som du kan använda för att söka uppgifter om gamla företag (registernummer används inte längre)

Handelsregisteruppgifterna är tillgängliga i informationstjänsten Virre. Gå till Virre.Öppnas i en ny flik

De grunduppgifter om företag och sammanslutningar som antecknats i handelsregistret är tillgängliga också i företagssökningen på ytj.fi. Gå till företagssökningen på ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Läs mer om dokumentbeställningar från handelsregistret.

Handelsregisteruppgifter genom tekniska gränssnitt

I PRS öppna data kan du genom ett tekniskt gränssnitt söka identifierings- och grunduppgifter om aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, försäkringsaktiebolag och publika aktiebolag. Uppgifterna är avgiftsfria, och du behöver inte ingå något avtal för att söka dem. Gå till PRS öppna data.Öppnas i en ny flik

Som avtalskund får du handelsregisteruppgifter genom ett tekniskt gränssnitt i applikationstjänsten i Virre. Vid anslutning till tjänsten måste du betala en anslutningsavgift. Sökningar är avgiftsbelagda för andra än myndigheter. Läs mer om applikationstjänsten i Virre.

Företagens registrerade bokslutshandlingar (i PDF- eller IXBRL-format) är tillgängliga för avtalskunder i bildarkivet för bokslut genom ett tekniskt gränssnitt. Vid anslutning till tjänsten måste du betala en anslutningsavgift. Sökningar är avgiftsbelagda för andra än myndigheter. Läs mer om bildarkivet för bokslut.

Som avtalskund kan du genom ett tekniskt gränssnitt söka uppgifter i företagssökningen på ytj.fi. Vid anslutning till tjänsten måste du betala en anslutningsavgift. Sökningar är avgiftsbelagda för andra än myndigheter. Läs mer om tjänsten för öppna data på webbplatsen ytj.fi. Öppnas i en ny flik

Uppgifterna i handelsregistret och i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi är tillgängliga för avtalskunder också genom informationsleden Suomi.fi. Läs mer om informationsledens gränssnittstjänster på webbplatsen Suomi.fi. Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 18.12.2020