Gå direkt till innehållet
Meny

Vilka uppgifter innehåller handelsregistret?

Här nedan hittar du information om följande:

Uppgiftskällor

I handelsregistret antecknas uppgifter om företag utgående från de anmälningar, ansökningar och meddelanden som Patent- och registerstyrelsen (PRS) får.

Registret innehåller både uppgifter som företagen själva har anmält samt uppgifter som domstolar och andra myndigheter har meddelat oss.

Informationsutbytet mellan handelsregistren i EU-länderna utvidgades den 2 mars 2023. PRS handelsregister registrerar uppgifter om aktiebolagens och publika aktiebolagens filialer i andra EU-länder. Vi registrerar uppgifterna om filialerna i handelsregistret när EU-länderna skickar uppgifterna.

Enligt 21 a § i handelsregisterlagen kan PRS med hjälp av befolkningsdatasystemet uppdatera sina register och granska personuppgifterna för de personer som anges i anmälningarna och bilagorna.

Med stöd av 21 § i lagen om näringsförbud får PRS från Rättsregistercentralen uppgifter om personers gällande näringsförbud och när de har införts och upphört att gälla. De här uppgifterna uppdateras i handelsregistersystemet. Näringsförbud gäller inte verksamhet som prokurist, tyst bolagsman, person med rätt att företräda bolaget, eller företrädare enligt lagen angående rättighet att idka näring. Närmare uppgifter om innehållet i ett begränsat näringsförbud, när förbudet inte gäller personens vissa roller i bolaget, finns att få i handelsregistrets kundtjänst. Gå till handelsregistrets kontaktinformation.

Uppgifter som antecknas i handelsregistret

Registrets innehåll bestäms i lag. Registeranteckningar om olika företagsformer bestäms i handelsregisterlagen och i lagarna om de olika företagsformerna och företagsverksamheten i allmänhet. Till dessa lagar hör exempelvis aktiebolagslagen, lagen om öppna bolag och kommanditbolag och lagen om företagssanering.

I regel registrerar vi åtminstone följande uppgifter för alla företagsformer:

  • företagets namn
  • företagets hemort
  • företagets verksamhetsområde
  • företagets företrädare
  • företagets adress.

Beroende på företagsform antecknas även andra uppgifter i handelsregistret. Se handelsregisterlagen i författningsdatabasen Finlex.Öppnas i en ny flik

Registerutdragen för företag kan se olika ut beroende på företagsform och ärenden som företag anmäler. Registerutdragen kan också skilja sig från varandra på grund av ändringar i lagstiftningen.

Handelsregistret innehåller personuppgifter

I handelsregistret antecknas också personuppgifter. Läs mer om personuppgifter som antecknas i handelsregistret.

Läs mer om hur vi behandlar och lämnar ut personuppgifter i handelsregistrets dataskyddsbeskrivning. Gå till handelsregistrets dataskyddsbeskrivning.

Registeranmälan och dess bilagor

Utöver den information som anges på registerutdraget finns uppgifter om företag i registeranmälan och i de olika bifogade handlingarna, såsom bolagsstämmoprotokoll och styrelseprotokoll. Dessa handlingar är offentliga och tillgängliga för alla. Läs mer om handelsregistrets offentlighet.

Handelsregistrets grundläggande material omfattar också till företags anmälningar bifogade organisationsregler, såsom bolagsordningar och bolagsavtal. Läs mer om handelsregistrets informationstjänster.

Handelsregistrets innehåll i tabellform

Följande tabell visar uppgifter som antecknas i handelsregistret för de olika företagsformerna. Tabellen är inte fullständig : även andra uppgifter förs in i registret. Det är inte möjligt att göra alla registeranteckningar för varje företagsform.

Uppgift som antecknas i registret Beskrivning
Adress- och kontaktuppgifter Postadress, besöksadress, e-postadress, telefon, adress till webbplats
Aktiekapital Belopp av aktiekapital
Aktier av olika slag
Aktieslag oh deras antal
Antal aktier
Antal aktier enligt aktieslag
Bemyndiganden för styrelsen för aktieemission, emission av optionsrätter eller andra särskilda rättigheter samt inlösen och förvärv av bolagets egna aktier Datum för den bolagsstämma som fattade beslut om bemyndigande, datum då bemyndigandet upphör att gälla, bemyndigandets omfattning, antal och slag av de aktier som bemyndigandet gäller
Bifirma Bifirma under vilken företaget bedriver en del av sina verksamhet
Bokslutshandlingar Period för bokslutet, uppgift om eventuellt koncernbokslut
Bolagsmän Bolagsmännens personuppgifter och position (ansvarig bolagsman, tyst bolagsman). Belopp av en tyst bolagsmans insats. Om bolagsmannen är en juridisk person: namn, registernummer och det register i vilket den juridiska personen har antecknats.
Delning Se fusion
Disponent Disponentens, disponentsammanslutningens och den huvudansvariga disponentens uppgifter
Efterapport Datum för den bolagsstämma som godkände avtalet om förvärv av egendom till det publika aktiebolaget genom efterapport
Enskild näringsidkare
Enskilda näringsidkarens personuppgifter
Firma Företagets namn
Firmatecknare Personuppgifter om den som har rätt att teckna firman och uppgift om hur firman tecknas (ensam, två tillsammans eller på annat sätt flera tillsammans)
Fusion De företag som deltar i fusionen och deras FO-nummer, datum för undertecknande av fusionsplanen, kungörelse till borgenärerna, verkställande av fusion, slutredovisning
Företags- och organisationsnummer (FO-nummer) Sju siffror, bindestreck och kontrollsiffra
Företrädande
Bestämmelse i bolagsordningen eller stadgarna om företrädande av bolaget
Företrädare Företrädarens personuppgifter
Förmånstagare Uppgift om huruvida företaget har lämnat in anmälan om förmånstagare
Förvaltningsråd Personuppgifter om och position av ledamöterna i förvaltningsrådet (ordförande, ordinarie ledamot, suppleant)
Handelsregisternummer Ersattes av FO-nummer den 1 april 2001, givits för de företag som registrerades före den 1 april 2001
Hemort Kommun i Finland
Insats Belopp av insats (nominellt belopp)
Konkurs Inledande av konkurs, avskrivning av konkurs, avslutande av konkursförfarande, upplösning av bolaget eller slutredovisning, fortsatt verksamhet efter konkurs
Lagbestämt företrädande Uppgift till exempel om styrelsens rätt att företräda aktiebolaget/andelslaget enligt aktiebolagslagen eller lagen om andelslag
Likvidation Försättande i likvidation, offentlig stämning på borgenärerna, upphörande av likvidation, upplösning av bolaget, eventuell fortsatt likvidation, likvidator (likvidator eller likvidatorsuppleant, personuppgifter, hur likvidatorn företräder bolaget)
Nominellt belopp
Det i bolagsordningen bestämda nominella beloppet för en aktie
Optionsrätter eller andra särskilda rättigheter Datum för bolagsstämma eller styrelsemöte, antal emitterade aktier enligt aktieslag
Parallellfirma Firman (företagsnamnet) på annat språk och språket
Prokura Prokuristens personuppgifter och hur prokuristen företräder företaget (ensam, två tillsammans eller på annat sätt flera tillsammans)
Registreringsdatum Datum då PRS har gjort registeranteckningen
Revisorer Revisorns, revisionssammanslutningens och den huvudansvariga revisorns uppgifter
Räkenskapsperiod Räkenskapsperiodens första och sista dag, avvikande räkenskapsperiod
Rätt att företräda
Personuppgifter om dem som har rätt att företräda företaget, och uppgift om hur de företräder företaget (ensam, två tillsammans eller på annat sätt flera tillsammans)
Sanering Eventuellt temporärt förbud eller upphörande av förbud, inledande av saneringsförfarande, upphörande av saneringsförfarande, utredare
Styrelse Styrelseledamöternas personuppgifter och position (ordförande, ordinarie ledamot, suppleant)
Uppgifter om bildande
Datum för undertecknande för avtalet om bolagsbildning eller bolagsavtalet
Upphörande Datum för upphörande, typ av upphörande (t.ex. bolaget har fusionerats med ett annat bolag, konkurs, bolaget har upplösts, bolaget har avregistrerats med stöd av 24 § i handelsregisterlagen, likvidation)
Utländska filialer
Namn, registernummer, EUID-kod och registreringsland för en filial som registrerats i ett annat EU-land.
Verksamhetsområde Företagets verksamhetsområde
Verksamhetsområde för bifirma Den del av verksamheten som bedrivs under bifirman
Verkställande direktör Verkställande direktörens personuppgifter och position (verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare)
Ändring av bolagsavtal Datum för ändring av bolagsavtalet
Ändring av bolagsordning Datum för den bolagsstämma som fattade beslut om ändring
Utskriftsversion Uppdaterad 08.06.2023