Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetsgranskningar av revisorer i praktiken

Förordnande av revisorer till kvalitetsgranskning

Vi förordnar revisorer till kvalitetsgranskning med minst tre eller sex års mellanrum och skickar beslutet om förordnandet till revisorn. Beslut om förordnande till kvalitetsgranskning fattas i flera omgångar under året.

Vi skickar detaljerade anvisningar till revisorer som har valts till föremål för kvalitetsgranskning innan kvalitetsgranskningen inleds.

I kvalitetsgranskningarna bedömer vi kvaliteten på revisionsarbetet, och därför kvalitetsgranskar vi inte revisorer som inte har uppdrag inom lagstadgad revision.

Inställande av kvalitetsgranskning av revisor

Det går inte att ansöka om ändring i ett förordnande till kvalitetsgranskning, och i regel ställs kvalitetsgranskningar av revisorer som har förordnats till kvalitetsgranskning inte in. Vi kan emellertid ställa in eller skjuta upp en kvalitetsgranskning om

  • revisorn avbryter sitt godkännande innan en kvalitetsgranskning som revisorn har förordnats till äger rum eller
  • revisorn har förordnats till kvalitetsgranskning men han eller hon har inte uppdrag inom lagstadgad revision för granskning.

Kvalitetsgranskning steg för steg


  • Vi ber revisorn skicka in revisionsdokumentationen och uppgifter rörande uppdraget.
  • I regel levererar revisorer eller revisionssammanslutningar materialet till oss i elektronisk form. Under kvalitetsgranskningen kan vi vid behov ställa frågor till revisorn.
  • När vi upptäcker brister eller fel i revisionsarbetet, gör vi en kvalitetsgranskningsobservation. Kvalitetssäkringsenhetens gemensamma möten behandlar observationer och andra svåra ärenden eller ärenden som kräver tolkning vilka har kommit fram vid kvalitetsgranskningar. På mötena bedömer vi observationernas och andra eventuella omständigheters inverkan på kvalitetsgranskningens resultat.
  • Revisorn har möjlighet att bli hörd innan vi fattar beslut om kvalitetsgranskningens resultat. Därför skickar vi revisorn alla de observationer om kvalitetsgranskningen som har eller kan ha inverkan på kvalitetsgranskningens resultat.
  • Revisorn kan kommentera observationerna genom att skicka ett skriftligt svar till oss, varefter vi bedömer de i svaret framförda omständigheterna.
  • För att säkerställa att våra omdömen är enhetliga behandlar vi de slutliga observationerna på kvalitetssäkringsenhetens gemensamma möten för att bedöma revisionsarbetet som helhet.
  • Avslutningsvis fattar vi beslut om kvalitetsgranskningens resultat.

Avgift för kvalitetsgranskning

Vi fakturerar för kvalitetsgranskning antingen en tillsynsavgift för kvalitetssäkring eller en avgift för kvalitetsgranskning.

Vi tar årligen ut tillsynsavgiften för kvalitetssäkring från revisionssammanslutningar eller revisorer som utför revision av sammanslutningar av allmänt intresse. Tillsynsavgiften för kvalitetssäkring som en revisionssammanslutning har betalat täcker kvalitetsgranskningarna av alla revisorer som arbetar i revisionssammanslutningen. Om revisorn inte arbetar i en revisionssammanslutning men utför revision av sammanslutningar av allmänt intresse, tar vi ut tillsynsavgiften för kvalitetssäkring men fakturerar inte separat för kvalitetsgranskningen.

Revisorer som arbetar ensam eller i andra revisionssammanslutningar betalar en avgift för kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningsavgiftens storlek är 130 euro per timme. Avgiften faktureras revisorn eller hans/hennes arbetsgivare enligt det antal timmar som har använts för kvalitetsgranskningen. Den tid som en kvalitetsgranskning tar påverkas av uppdragets omfattning och karaktär samt av nivån på dokumenteringen av revisorns arbete.

Beloppet på de avgifter som vi debiterar för kvalitetsgranskningar förblir till stor del oförändrat, även om vårt faktureringssätt avviker från det tidigare.

Utskriftsversion Uppdaterad 10.01.2022