Gå direkt till innehållet
Meny

Granskning av bokslutet (och verksamhetsberättelsen)

Revisorn ska bedöma huruvida sättet att presentera bokslutet, bokslutets struktur och innehåll är tillbörliga. Revisorn ska försäkra sig om att bokslutet har härletts från bokföringen, granska referensuppgifterna i bokföringen och bedöma fullständigheten i noterna.

Under året gjorde vi bland annat observationer om att bokslutet inte hade avstämts mot bokföringen så att det kunde verifieras. Om man väljer "inga observationer" i kryssrutan på arbetspappersmallen konstaterar man slutsatsen av arbetet, men det räcker inte för att dokumentera det egentliga arbetet. Utgångspunkten är att revisionsmappen ska innehålla en bokslutsversion som motsvarar det undertecknade bokslutet och av vilken ska framgå alla de siffror eller uppgifter som revisorn har avstämt eller granskat.

Man observerade också att bokslutet eller verksamhetsberättelsen inte innehöll alla uppgifter som enligt lagen eller bestämmelserna borde ingå i dem. Det bör särskilt beaktas att väsentligheten inte alltid kan tillämpas i dessa krav, utan uppgifterna ska läggas till bokslutet eller verksamhetsberättelsen om de är tillämpliga.

Exempel på observationer

  • Avstämningen av bokslutet mot bokföringen samt granskningen av jämförelseuppgifterna och noterna kan inte till alla delar verifieras. Granskningen av koncernbokslutet kan inte verifieras.

  • Bokslutet följer inte bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande av bokslut. Det råder osäkerhet kring den sista versionen av bokslutet. Ledningen av bokslutet från bokföringen samt granskningen av noterna och jämförelseuppgifterna kan inte verifieras.

  • Revisionsarvoden och andra arvoden för revisorer nämns inte i noterna till bokslutet, vilket förutsätts i bestämmelserna.

  • Det förblir osäkert om revisorn i tillräcklig grad har säkerställt att verksamhetsberättelsen är fullständig. I verksamhetsberättelsen presenteras inga uppgifter om penninglån till närstående, även om deras belopp överstiger 20 000 euro.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021