Gå direkt till innehållet
Meny

Inriktningen av revisionsarbetet på alla väsentliga bokslutsposter och relevanta ställningstaganden till bokslutet

Vid kvalitetsgranskningarna upptäcktes att revisorn i flera fall inte hade utfört granskningsåtgärder i fråga om alla väsentliga bokslutsposter. Den fastställda väsentlighetsnivån och dess användning vid planering och utförande av granskningsåtgärder förmedlas ofta inte ur dokumentationen. Revisorn hade i regel räknat ut väsentligheten, men hade inte använt väsentligheten för att bedöma vilka alla bokslutsposter som ska granskas. Bokslutet kunde innehålla flera bokslutsposter som överskred den väsentlighet som revisorn fastställt, men för vilka revisorn inte alls hade utfört materialgranskningsåtgärder. En del av revisorerna hade skummat igenom huvudboken och sökt avvikande händelser bland de väsentliga posterna. På det sättet får man dock inte tillräckligt med revisionsbevis, utan transaktionerna ska granskas ända till verifikaten och de granskade verifikaten ska specificeras och det utförda arbetet dokumenteras.

Exempel på observationer

  • Utifrån dokumentationen kan det inte verifieras att revisorn skulle ha granskat alla poster som överskrider väsentligheten.

  • Revisorn har varken fastställt eller använt väsentlighet vid planeringen och genomförandet av revisionen.


I många observationer förekom det också att revisorn inte hade granskat alla relevanta ställningstaganden till bokslutet. Om en post är väsentlig kan risken för väsentliga felaktigheter i alla tillbörliga ställningstaganden till bokslutet. Därmed ska revisorn också inhämta revisionsbevis för varje tillbörligt ställningstagande till bokslutet. Dessutom ska det bedömas separat om en betydande risk förknippas med någon bokslutspost. Om det finns en betydande risk i vissa bokslutsposter kan den dock gälla endast ett eller några ställningstaganden till bokslutet. Då ska revisorn i princip utföra granskningsåtgärder för att täcka alla tillbörliga ställningstaganden till bokslutet. Revisorn ska dessutom bedöma om ytterligare åtgärder behövs för att den risk som förknippas med ett ställningstagande till bokslut ska fås ned till godtagbar nivå.

Exempel på observationer

  • Omsättningen (6,9 miljoner euro) överskrider den totala väsentligheten som fastställts för uppdraget (62 000 euro) mer än 110 gånger. Revisorn utför en snäv granskning av transaktionerna i omsättningen. Inga åtgärder har vidtagits för att kontrollera avklippet i omsättningen.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021