Gå direkt till innehållet
Meny

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna var ett andra fokusområde vid kvalitetsgranskningen av de uppdrag där omsättningstillgångarnas värde var väsentligt. Revisorns mål vid granskningen av omsättningstillgångarna är att bilda sig en uppfattning om bolagets omsättningstillgångar och processerna i anslutning till dem.

Revisorn ska inhämta bevis på omsättningstillgångarnas existens, fullständighet och värdering. Revisionsbevis om existens och fullständighet inhämtas i första hand genom att delta i inventeringen och utföra kontrollräkningar. Vid granskningen av värderingen av omsättningstillgångar är det i allmänhet nödvändigt att granska inköpsfakturorna separat för varje artikel. De granskade benämningarna ska specificeras tillräckligt noggrant i revisionsdokumentationen, med hänsyn till både kontrollräkningen och värderingen.

Det är möjligt att av praktiska skäl delta i inventering vid någon annan tidpunkt än bokslutsdagen. Revisorn ska då inhämta bevis på huruvida ändringar mellan inventeringstidpunkten och den slutliga förteckningen över omsättningstillgångar har bokförts på behörigt sätt. Detta kan till exempel ske genom att jämföra och avstämma saldouppgifterna enligt granskningstidpunkten med saldouppgifterna i slutet av räkenskapsperioden och genom att utföra materialgranskningsåtgärder för att täcka tiden mellan olika tidpunkter.

Flera observationer om omsättningstillgångar gällde i år att inga revisionsåtgärder hade vidtagits för att se att de existerar och/eller hur de värderats, eller att arbetet inte kunde verifierats.

Exempel på observationer

  • Revisorn har inte deltagit i inventeringen av lagret och har inte genomfört några alternativa granskningsåtgärder. Revisorn har inte granskat lagervärderingen. Därmed har revisorn inte fått tillräckliga bevis på omsättningstillgångarnas existens och värdering vid bokslutstidpunkten.

  • Värdet på omsättningstillgångarna (1,7 miljoner euro) överskrider den av revisorn fastställda totala väsentligheten mer än 33 gånger. Revisorn har inventerat produkterna i juni, men saldona har inte avstämts mot bokslutstidpunkten, och det råder därför osäkerhet om mängden bevis på omsättningstillgångarnas existens. Dokumentationen innehåller inte heller detaljerade uppgifter om de inventerade produkterna eller mängderna. Dessutom råder det osäkerhet kring granskningen av lagervärderingen och dess omfattning.

  • Omsättningstillgångarnas värde (961 000 euro) överskrider 32 gånger den totala väsentligheten. Vid granskningen av omsättningstillgångar kan mängden bevis som erhållits på existensen inte bedömas utifrån dokumentationen. Revisorn har inte granskat värderingen av omsättningstillgångarna.

  • Omsättningstillgångarna (2,1 miljoner euro) överskrider 60 gånger revisorns totala väsentlighet och utgör 63,6 procent av balansomslutningen. Granskningen av omsättningstillgångarnas existens och värdering kan inte verifieras.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021