Gå direkt till innehållet
Meny

Verifierbarheten hos de åtgärder och bevis som presenteras i revisionsdokumentationen och specificeringen av de granskade verifikaten

Kvaliteten på revisorns arbete ska kunna bedömas med hjälp av den dokumentation som revisorn sammanställt över sitt arbete. Revisorn ska i enlighet med god revisionssed dokumentera de iakttagelser och omständigheter som är av betydelse som revisionsbevis som grund för hans eller hennes utlåtande i revisionsberättelsen. Revisorn ska dokumentera att revisorn har planerat och utfört sitt arbete enligt god revisionssed. Avsaknad av dokumentation betraktas som försummelse. En utredning som ges i efterhand ersätter inte tillräcklig dokumentation.

Flera observationer inom olika delområden berodde på att revisorns arbete inte kunde verifieras. Granskade verifikat hade till exempel inte specificerats tillräckligt noggrant.

Revisorn förutsätts upprätta en tillräcklig revisionsdokumentation så att en erfaren revisor som tidigare inte haft att göra med uppdraget i fråga ska kunna bilda sig en uppfattning om

 1. de utförda revisionsåtgärdernas karaktär, tidpunkt och omfattning

 2. revisionsåtgärdernas resultat och inhämtade revisionsbevis

 3. betydande omständigheter som framkommit under revisionen, slutsatser som gäller dessa omständigheter och betydelsefulla avgöranden som tagits på basis av professionellt omdöme när slutsatserna drogs.


Med hänsyn till revisionsåtgärdernas karaktär, tidpunkt och omfattning bör dokumentationen innehålla följande:

 1. särdrag som specificerar de granskade enheterna eller omständigheterna

 2. vem som utfört revisionsarbetet och när arbetet blivit klart

 3. vem som gått igenom det utförda arbetet, om revisionen utförts av flera personer.


Exempel på observationer:

  • Av det granskningsmaterial som lämnats in för kvalitetsgranskning framgår inte vilka granskningsåtgärder som vidtagits i anslutning till omsättningstillgångarna.

  • Av dokumentationen framgår inte att revisorn skulle ha granskat bokslutsposterna överhuvudtaget. Mängden bevis som erhållits vid granskningen av promemoriorna över processen för att upprätta bokslutet och för att svara på risken för missbruk kan inte bedömas utifrån dokumentationen.

  • På basis av dokumentationen kan det inte verifieras om revisorn har vidtagit revisionsåtgärder för enskilda kundfordringar för att få bevis på kundfordringarnas existens och värdering.

  • Granskningen av huvudboksregistreringar och andra rättelser kan inte verifieras, och därför kan mängden erhållna bevis inte uppskattas.

  • De av revisorn inhämtade bevisen på omsättningens transaktioner, riktighet, avklipp och fullständighet kan inte verifieras.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021