Gå direkt till innehållet
Valikko

Bekämpning av penningtvätt

Penningtvätt betyder att man maskerar ursprunget till medel som förvärvats genom brott så att medlen förefaller lagligt förvärvade. Med penningtvätt eftersträvas ingen vinst, utan en riskfri disponering av befintliga medel. När det gäller finansiering av terrorism kan källan till medlen vara laglig, men medlen skaffas för terroristiska ändamål.

Bestämmelser om revisorns skyldigheter i bekämpningen av penningtvätt och terrorism finns i lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (lagen om penningtvätt). Syftet med lagen är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, främja avslöjande och utredning av sådan verksamhet samt effektivt spåra och återta vinning av brott.

Lagen tillämpas på en revisor som utför en lagstadgad revision. Revisorn ska ha tillräckliga verksamhetsprinciper, förfaranden och kontroller för att minska och hantera riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Revisorns roll som en del av bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism

Att förhindra penningtvätt och bekämpa terrorism är en komplex helhet där revisorerna har en egen roll. Revisorns betydelse i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism är starkt förknippad med revisorns möjlighet att upptäcka ovanliga arrangemang eller tvivelaktiga transaktioner.

När alla rapporteringsskyldiga aktörer, inklusive revisorer, identifierar sina kunder, deras ansvariga personer och verkliga förmånstagare, är det betydligt svårare att bedriva penningtvätt anonymt eller genom bulvaner. De uppgifter om verkliga förmånstagare som registreras i anslutning till handelsregistret bidrar till att förhindra och utreda penningtvätt och dess förbrott.

Förmånsuppgifter ska meddelas till PRS senast 30.6.2020. Försummelse att anmäla förmånstagaruppgifter kan leda till en anmärkning i revisionsberättelsen. Revisorn ska i fortsättningen säkerställa att hans eller hennes kunder har anmält förmånstagaruppgifterna till registret.

Läs mer om anmälan av förmånstagare.

Bedömning av risk för penningtvätt

Riskbaserad verksamhet är utgångspunkten för lagen om penningtvätt. De rapporteringsskyldiga ska göra en riskbedömning för att identifiera och bedöma riskerna med penningtvätt och finansiering av terrorism och uppdatera den regelbundet. I lagen finns inga formbundna krav på riskbedömningen, men det föreskrivs att den rapporteringsskyldiga i riskbedömningen ska beakta arten, storleken och omfattningen av sin verksamhet.

De system som används vid utarbetandet och upprätthållandet av riskbedömningen samt vid genomförandet av åtgärderna för bekämpning av penningtvätt kan variera mycket beroende på revisorns eller revisionssammanslutningens storlek. En enskild revisor eller en liten revisionssammanslutning vars kundkrets består av ett relativt litet antal kunder kan göra sin riskbedömning med mycket enkla metoder.

Den lagstadgade revisionen i sig medför ingen risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Revisorn ska därför grunda sin egen riskbedömning av penningtvätt på de risker som förknippas med penningtvätt och anpassa sina metoder för riskbedömning och riskhanteringsåtgärder till dem.

I riskbedömningen ska man beakta omständigheter som hör samman bland annat med kundernas

  • affärsverksamhet,
  • distributionskanaler och
  • geografiskt läge.

Risken för penningtvätt ökar till exempel för kunder inom branscher som är utsatta för penningtvätt. Å andra sidan kan även andra affärsseder hos kunderna, oberoende av bransch, höja risken (t.ex. användning av virtuella valutor eller rikligt med kontanter).

Om revisorns kund till exempel är en varuhandlare som i sin affärsverksamhet betalar eller tar emot minst 10 000 euro som kontantbetalning i en eller flera prestationer som är kopplade till varandra, ska kunden anmäla sig till det tillsynsregister för penningtvätt som förs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Sådan verksamhet har ansetts vara förenad med en sådan risk för penningtvätt, att de som bedriver verksamheten har definierats som rapporteringsskyldiga enligt lagen om penningtvätt.

Revisorn ska beakta risken för att hans eller hennes rapporteringsskyldiga kunder inte är medvetna om sina skyldigheter eller inte följer dem. Revisorn bör försäkra sig om att de rapporteringsskyldiga kunderna har anmält sig till registret över tillsyn över penningtvätt och därmed är föremål för tillsyn över penningtvätt.

Läs mer om registret för övervakning av penningtvätt på Regionförvaltningsverkets webbplats. Öppnas i en ny flik

Risken för penningtvätt är å ena sidan att kunden avsiktligt börjar tvätta pengar och å andra sidan att någon utomstående använder kundens affärsverksamhet för penningtvätt. Klienten är inte nödvändigtvis alls medveten om den utomstående aktörens penningtvätt eller kan å andra sidan blunda för misstänkt verksamhet.

Med tanke på revisorns egen risk är situationen tydlig: revisorn bör inte kunna kopplas till penningtvätt på grund av misstanke om brott mot honom eller henne själv eller försummelse av skyldigheter enligt lagen om penningtvätt.

Revisorns skyldigheter

Lagen om förhindrande av penningtvätt förutsätter att revisorn vidtar åtgärder i anslutning till kundkontroll. Dessa åtgärder ska iakttas när kundrelationen accepteras och under hela kundförhållandet.

Revisorn ska identifiera kunden och konstatera identiteten vid etableringen av ett kundförhållande och även i övrigt under de förhållanden som beskrivs i lagen (2 kap. 2 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (444/2017)).

Dessutom ska revisorn verifiera dem som företräder kunden och säkerställa företrädarens rätt att handla för kundens räkning samt identifiera kundens verkliga förmånstagare.

Lagen om penningtvätt förutsätter att revisorn skaffar sig en uppfattning om arten och omfattningen av klientens verksamhet samt fäster uppmärksamhet vid affärstransaktioner som avviker från det normala samt vid behov utreder källan till de medel som hänför sig till affärstransaktionen.

Revisorn ska redan i sin lagstadgade revisionsuppgift känna sin kund och dennes affärsverksamhet samt granska exceptionella affärstransaktioner och arrangemang. Således är de åtgärder som förutsätts i och med kundkontrollen och utredningsskyldigheten i huvudsak till sin natur en del av den sedvanliga revisionen enligt god revisionssed. Om revisorn upptäcker en affärstransaktion som avviker från det normala och som efter utredningen fortfarande verkar tvivelaktig, ska revisorn göra en anmälan till centralen för utredning av penningtvätt.

I kvalitetsgranskningarna observerade vi brister i iakttagandet av skyldigheterna enligt lagen om förhindrande av penningtvätt för revisorer som är enskilda näringsutövare. Riskbedömningarna som skickades till oss var ofta kopior av en färdig modell och när de sammanställdes hade man inte bedömt kundens bransch eller andra drag som påverkade risken.

I detta skede har vi inte definierat innehållsbrister i riskbedömningen för penningtvätt som en observation. Vi påminner dock revisorerna om att en noggrann riskbedömning och andra skyldigheter enligt lagen om penningtvätt gäller alla revisorer.

Exempel på observationer

- Revisorn har inte gjort någon lagstadgad bedömning av risken för penningtvätt.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021