Gå direkt till innehållet
Meny

Påföljder

Beslut om att påföra påföljder fattas av revisionsnämnden.
Med stöd av revisionslagen kan följande påföljder tillämpas:

  • anmärkning
  • varning
  • återkallande av godkännande
  • tidsbundet förbud att verka som revisor eller i en revisionssammanslutnings förvaltningsorgan
  • påföljdsavgift.

Den lindrigaste påföljden är anmärkning och den strängaste är återkallande av godkännandet. Påföljden kan påföras en revisor och en revisionssammanslutning. Tidsbundet förbud och påföljdsavgift kan dock påföras endast fysiska personer.

När ett beslut om en påföljd fattas ska revisionsnämnden beakta alla relevanta omständigheter (RL 10:7). Sådana är:

  1. hur allvarlig överträdelsen är och dess varaktighet,
  2. graden av ansvar hos revisorn,
  3. revisorns vilja att samarbeta med den behöriga myndigheten,
  4. påföljder som revisorn påförts tidigare, och
  5. omfattningen av den skada eller olägenhet som gärningen eller försummelsen orsakat.
Utskriftsversion Uppdaterad 22.09.2020